< Graf van Grooters en Zweers

zerk 175
zerk 175

Hendrik Jan Grooters, geboren 12 februari 1852 te Den Ham, zoon van Albert Grooters en Fredrika Kotten, overleden 4 september 1935 te Heemse, oud 82 jaar, echtgenoot van Stientje Zweers (akte 114 Ambt Hardenberg).

Stientje Zweers, geboren 21 augustus 1855, 09.00 uur te Stad Hardenberg, dochter van Jan Richterink Zweers en Fennigjen Pot akte 29 Stad Hardenberg), overleden 24 november 1937, 11.00 uur te Stad Hardenberg, oud 82 jaar, weduwe van Hendrik Jan Grooters (akte 35 Stad Hardenberg).

Gehuwd te Ambt Hardenberg (Heemse) op 15 januari 1876.

dochter: Fenna Fredrika Grooters, geboren 14 april 1885, 03.00 uur, te Stad Hardenberg (akte 8 Stad Hardenberg), overleden 4 maart 1959.

Heden overleed zacht en kalm
onze geliefde Echtgenoot, Vader,
Behuwd- en Grootvader
de Heer
Hendrik Jan Grooters
oud-Gemeente-ontvanger van
Ambt Hardenberg
in den ouderdom van ruim 83
jaar.
Heemse,
: S. Grooters-Zweers
Hardenberg
J. Grooters
H.G. Grooters-Meester
Heemse
F.F. Grooters
Groningen
H.J. Grooters
A.E.W. Grooters-Jonker
en Kleinkinderen
Heemse, Ambt Hardenberg
4 Sept. 1935.
De teraardebestelling zal plaats
hebben a.s. Maandag 9 Sept.
Vertrek van het sterfhuis 12 uur.

IN MEMORIAM Hendrik Jan Grooters

In den ouderdom van 83 jaren is Woensdag te Heemse overleden de heer H.J. Grooters, een in deze omgeving zeer bekende persoonlijkheid.
Gedurende 33 jaren was de Overledene, tot zijn pensionneering, nu 12 jaar geleden, gemeente-ontvanger van Ambt-Hardenberg. Hij was een der mede oprichters van de Boerenleenbank, welker Voorzitter hij een tijdlang is geweest en tot voor een paar jaar Bestuurslid.
Sinds de oprichting van de Vereeniging 'Het Groene Kruis' was hij tot voor eenige jaren Bestuurslid daarvan; een lange reeks van jaren vervulde hij de functie van penningmeester; aan de totstandkoming van de Röpcke Zweers stichting heeft hij mede gewerkt.
Hij heeft gewerkt ten kantore van vier notarissen, achtereenvolgens bij de heren van der Muelen, Troost, De Meijier en Stuart. In boedelzaken was hij veler vraagbaak; voor de notariële hulp werd vaak zijn advies gevraagd. Als particulier schatter en als particulier landmeter genoot hij in wijden kring vertrouwen. Een rustig, eenvoudig man is van ons heen gegaan. Een figuur, hoogelijk gerespecteerd om zijn degelijkheid door de talloos velen, die met hem in aanraking kwamen!
Hij rust in vrede!

 

Den heer Grooters ten grave gedragen

Onder groote belangstelling werd op de oude begraafplaatse alhier het stoffelijk overschot ter aarde besteld van den heer H.J. Grooters, oud-ontvanger van de gemeente Ambt-Hardenberg. In den stoet merkten wij op het volledig dagel. bestuur, den secretaris en den ontvanger, den voorz., den secretaris en den penningmeester van het Groene Kruis, den heer Snijders, voorzitter van den Raad van Toezicht, den heer L. Waterink, bestuurslid en den heer G. Bruins, kassier der Boerenleenbank.
Aan het graf werd gesproken door den heer Fredriks, godsdienstonderwijzer en door den heer Snijders. De laatste bracht naar voren de karaktereigenschappen van den overledene, die hem zoo uitnemend geschikt maakten voor de veelvuldige functies, door hem bekleed.
De oudste zoon, de heer J. Grooters, dankte voor hun waardeerende woorden.

grooters