Rechterlijk Archief Stad Hardenberg, Toeg. 057.1, inv.nr. 01, blz. 005a-5b

1547-03-22
Op den wondesdach pg. dunican Judica me deg.
Anno 1547 heft hie Geerdt Lukensszon
vicariuss onser lyever vrouwe (vicarie) ten hardenborch myt gude
deliberatien vryen moetwyllen strictess [?] gemoedes dair todoende
als na statrecht behort syn testament gestatuirt gemaket
en opgerichtet en wylde datsulve voir eyn duyrasstich
testament gestatuert en gemaket sal blyven Inde erstenn
heft hye vorsyn momber gecoren Andriess Roloffz coster
ten Hardenborch en dair dorch ganss vrywyllichvlate
en gegeven om grote beweginge tgeen dair to heerbracht
syne natuyrlicken sone luken noch ganss onmundich om
dat sulve kint dair myt optbrengen en synre moeder
voir hor verdiende loen en alles gudes de sije hem beweses
heft Onsse twye vorgenompt moder en kintt gebruke
theffen en to bore en hore wylle dair myt doe myt
alle dat gene genompte heer Geerdt in onsser stadt van
Hardenborch gelegen heft dat sy bewechlick onbewechel
rorende onrorende besten ymme tyweer gerede ongerede
cleynodre en anders niet wtgesundert Dat sulve bute
yemantz insegn. sye myt den kinde sal mogen gebruken
onderwynde alsen hor proper eygen tostaet vorbeholden
Dat Johan en Vrederich syne gebruderen totter gedachte
nisse van den vorgenompte gude eyn vor all hebn ende
geniten sullen tsame vyer ymen naest vier de beste
affte nemen twetten eyn yder twye ende eyn yder eyn
mud roggen. eyns in den sack Dem myt sye sullen
gesadiget syn heft dan omme genompte heer geerdt
standes gemodes stavede gainde sunder behulp dair tho
doinde so stadtrecht vermach vor syne executoren begeert
en ernstlick gebeden eyn tosycht hyr an tdrage de Erbaren
heer Wyllem Kleggens pastor ten Hardenborch Johan Richte
ring Geerdt Leffertss en Andreas Roloffss des ter orkunde
Is dit vor Scepen en Raedt gesciet in tegenwordich. dusse v.
genompte testamentz getuge en hantgetrouwen wo baven
geteykent in onse stadt boick Actum ut supra