Historisch Centrum Overijssel

Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo, nr. 346.
1517-11-26

Egbert Scoenekamp, richter ten Herdenberghe, oorkondt dat Reynolt van Covorde heeft verkocht aan heer Albertus Lansinck een rente van 2 mud rogge Zwolse maat uit zijn erf Wermynck, gelegen in kerspel en gericht Hardenberg, en de mark en buurschap Bergenthem, onder belofte van vrijwaring, behoudens het recht van wederkoop van 24 goudguldens. Als keurnoten worden genoemd Johan Sconecamp en Lambert Scroder.

zie nr. 347
Hss.: Oorspr. charter in het R.A. in Overijssel, Archief klooster Sibculo (A). -- Afschrift aldaar, in Cartularium II, fol. 225 vs. (blz. 450) (B).
Regest: Van Doorninck, Register, V blz. 343.