Toegang 0230.1 Bevervoorden tot Oldemeule, familie.
Regest 20.
1489-07-09

Roleff van Bevervorde oorkondt, dat hij overgedragen heeft aan heer Gherlich, prior van het convent van Galilea toe Zykeloe (Sibculo), behorende tot Sunte Bernerdusorden, een drietal akten, te weten:
- een akte, d.d. 1488 opten maendach nae Cosme unnde Damiani (29 september), gezegeld door Wyllem Vlughen, richter toe Hellendoren, waarbij Derck van der Schulenberch aan oorkonder een jaarlijkse rente van 55 gouden, Rijnsche gulden uit zijn goederen heeft verkocht, waar door gestoken is een akte, d.d. 27 november 1488, gezegeld door de bisschop van Utrecht, maar waarvan de inhoud niet wordt vermeld;
- voorts een tweede akte d.d. 1489 des frydaeges na Sunte Servaes (15 mei), houdende een nadere belofte van Derck van de Schulenberch met zijn borgen om de eerdergenoemde rente van 55 gulden te zullen voldoen;
- en tenslotte een derde akte, waarin Derck van der Schulenberch verklaart schuldig te zijn aan Roloff van Bevervorde 1100 gulden, rentende 55 gouden, Rijnsche gulden per jaar, waartegenover Derck zich tot een bedrag van 1000 gelijke gulden borg heeft gesteld voor de verplichtingen, die Roloff heeft als borg voor de weduwe van Johan van Depholte, en waarvoor hij, Roloff, het rentambt van Twentte had verbonden.

Afschrift op papier (inv.nr. 330), ongedateerd (einde 15e eeuw).

Zie 1488-09-29; 1489-05-15.