Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528)

1015. 1464 Juni 29.  Bisschop David beleent Evert  van Wytmen met den tiend van het  erf Radewijck in het kerspel  Horden berge buurschap Nyenstede,  door verzuim ledig geworden.  A rschr.  — Reg. n'. 277 fol. 82.

4015. 1464 Juni 29.

Bisschop David beleent Evert van Wytmen met den tiend van het erf Radewijck in het kerspel Herdenberge buurschap Nyenstede, door verzuim ledig geworden.

Afschr. — Reg. no. 277 fol. 82.


Tijdrekenkundig Register Overijssel, deel IV, blz. 165

1464-06-29
David etc. beleent om trouwe bewezen en nog te bewijzen diensten Evert van Wijtmen, met het verzuimd leen de grove en smalle tienden over het erve Radewijk, in de buurschap Nijenstede, onder het kerspel Hardenberg, als een Stichtsleen.
Gedaan te Duurstede.
Tegenwoordig: Johan van Jutfaes en Albert van Rijn.
(zie verder 1474-10-31)


Zwolse Regesten, no. 2526

1464-06-29
Op onsen slote tot Duerstede in 't jair onss heren dusent CCCCLXIIII opten XXIXen dach in junio.
David van Bourgoen(dië), bisschop van Utrecht, verklaart in aanwezigheid van Johan van Jutfaes en Albert van Rijn als zijn leenmannen, dat hij Evert van Wytmen wegens door hem bewezen diensten aan de bisschop en het Sticht beleend heeft met de grove en smalle tienden, gaande uit het erve, Radewijck genaamd, dat in de buurschap van Nyenstede in het kerspel van Herdenberge gelegen is en dat een vrijgevallen leengoed van het Sticht is.
Hs.: Afschrift. N.B. In de marge: Hyernae folio 107 beleent Haesset, sijn dochter.
Aw.: R.A. Utrecht; Bisschoppelijk archief, Leenregister van het Oversticht (inv. no. 277), fol. 82.