Uitloggen

Sibculo Klooster Archief
1456-04-05
Conrad van Deypholt, elect te Osenbrug, en proost der sancti Lebuinikerk te Deventer verklaart, na bekomen vergunning van Deken en Capittel dier kerk, toegestaan te hebben aan Prior en Convent te Sybekeloe (Sibculo) om te mogen koopen het aan gezegde proostdij hoorige goed Waterijnck c.a. gelegen in het kerspel van Hardenberghe, buurschap Berghentem, bij des convents uithof ter Marienborch gelegen, tegen een jaarlijksche tijns van een schilling, en met eenige andere bepalingen. Ghegeven in den jaer unses Heren dusent verhundert sesse unde vijftich des anderen daghes na sunte Ambrosiusdach des hilighen Bisscops.


Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 113. no. 1.
1456-04-05

1456 's Anderen dages na Ambrosii. Sipculo.
Coenraad van Dijepholt, Elect to Osenbrug en Proost van Lebuinikerk te Deventer, doet kond, dat hij met toestemming van Deken en kapittel dier kerk, den Prior en het Convent te Sijbekeloe vergund heeft, het, aan die Proostdij hofhoorige erve Waterinck, bij des Convents Uethoff ter Marienborg, in de buurschap Bergenthem onder het kerspel van Hardenberg te koopen, mits op elken St. Marten in den winter binnen Deventer aen der Proostdijen Ambtman tot tins betalende eenen schillink, dien men pleegt te voldoen met eenen ouden Toornschen grooten enz.
In het Nederduitsch. Met het wat geschonden zegel van den proost in r. w., zijnde dat van Deken en kapittel er afgevallen.
In het vak van 1456-1465 van kast No. 1 op kamer A.

Naamdagen van heiligen in Hardenberg