Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 111, no. 14.
1456-02-21

1456 Op Petri avond ad Cathedram. Sipculo.
Burgemeesteren en Raad in Groningen verklaren, dat hun burger, Geert Thewes, als momber van Stijne van Rechteren, zijne eehtgenoote, ten overstaan van hen aan Herman van Rechter te Gramsberge heeft kwijtgescholden alle zoodanige aanspraak op erfenissen en schulden, als hem aangestorven was van wijlen Johan van Rechteren.
In het Nederduitsch. Het secreet van Groningen in br. w. byna gaaf.
Ter plaatse als voren.