Sibculo Klooster Archief

1434-06-11
Cijse van der Schueren, leenheer, verklaart, na beeindiging van een geschil tusschen het klooster Sybekeloe (Galilea) en Willem Visscher met Alide zijne vrouw, beleend te hebben Herman Huerninck met de grove en smalle tienden te Verwerck c. a. gelegen in het kerspel van Herdenberge, in de buurschap te Nijenstede, en met de tienden grof ende smal over Reijninck, in het kerspel en buurschap Hemesse c.a. Gestichtesmanne: Ludeken Gheertssoen en Johan van Hoenhorst.
Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert vier ende dertich op sante Odulphusavent.

 


Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 26, no.
1434-06-11

St. Odolphusavond. Sipculo.
Cijse van der Schueren, beleent ten overstaan van stichtsmannen, na nederlegging van den twist tussehen het klooster Sijbekelo en wijlen Willem Visseher alsmede Aleid diens eehtgenoote, Herman Huerninck ten behoeve van dat klooster met de grove en smalle tiende toe Verwerek in de buursehap Nijenstede onder het kerspel Harden berg en met de tiende over Reijninck in de buurschap en kerspel Heemse.
In het Nederduitsch. Gestichtes manne: Ludeken Geertszoon en Johan van Hoenhorst.
Met het nog gave zegel van v. d. Schueren in br. w.
Annex aan het charter van 1422 No. 8 der Tweede Afdeeling en aldaar te vinden.