Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 1 en 187, no3.
1431-04-29


1431. Zondag vóór Philippi en Jacobi. Sibculo.

Broeder Johan Prior, en het Convent van Galilea te Zibekelo van St. Bernard's orde, verleenen om Gods wil en vriendelijke gunst de genade aan Johan van Sconeveld, anders geheeten van Gravestorp, en zijne erfgenamen, dat zij na doode zijner beide ouders de erven en hooimaat, in 't voorgaand stuk vermeld, mogen lossen of wederkoopen met negentig goede gouden Overlandsche guldens, vóór date van dezen brief geslagen, of andere betaling in goud, dat in de wissel to Deventer ten tijde der afrekening goed daarvoor is, en dat het Convent nog twee jaar na persoonlijke of bezegelde opzegging, die erven zal mogen gebruiken.
In het Nederduitsch. Het zegel van de staart gevallen.
Hierdoor getransfigeerd het volgend stuk.