Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 17, no.2.
1431-04-21

1431. Zaturdag vóór St Marcus Euangelist, Sibculo.
Johan van Sconevelde, anders geheeten van Gravestorpe,. draagt ten overstaan van Wessel den Kock, gezworen Rigter zijn's jonkeren van Guterswije en Graaf van Benthem, in 't gericht van Ulzen, en keurnoten op den Prior en het Convent van Galilea te Zibekeloe over de erven Bennekinck en Keddinck met eene hooimaat, gelegen bij den Nijenhuis en met vierdehalve waar in de buursehap IJtterbeeck onder het kerspel Ulzen.
In het Nederduitsch. Keurnoten: Hillebrant de ioker en Johan. de Rode.
Behalve door van Sconevelt zelven ook door zijnen broeder Willem en den Rigter bezegeld, doch aan de staarten geen was meer overig.
Annex aan het in de Tweede Afdeeling onder 1420 N°. 10 vermeld charter eu daar ter plaatse te vinden.