Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528), Regest 2467
1426-06-03
1426 des Manendages na des Heiligen Sacraments dach.

Pelegrim van den Rutenberge erkent, dat hij door den postulaat Roeloff van Diepholt, in wiens gevangenschap hij zich bevindt, tijdelijk is vrijgelaten, en verbindt zich, om, zoodra dit verlangd wordt, binnen acht dagen te Diepenhem terug te keeren, - zich tijdens zijn verlof niet te vertoonen op de sloten van het Sticht, in het ambt van Vollenhoe, te Genemueden of te Hardenberch en nietstegen den postulaat te ondernemen, - terwijl zijne zonen Egbert en Baldewijn van den Rutenberge verklaren, dat de vaderlijke erfenis aan den bisschop zal vervallen, indien hun vader in het nakomen zijner beloften te kort schiet.