Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528), Regest 1852
1411-03-31
1411 des Dinxdaghes nae den Sonnendaghe Judica.
Henric van Zeelwarden ratificeert het hier ingelaschte met bisschop Frederic dd. 1411 (Maart 29) upten Sonnendach Judica gesloten verdrag, waarbij eene schikking wordt getroffen over het gerecht en eenige goederen en renten te Zeelwarden, waarop Henric aanspraak maakte, en waarbij wordt overeengekomen, dat de bisschop hem voor den afstand zijner aanspraken zal geven de lijftocht als kastelein van den berchvrede, genaamd die Slynge, met het daarbij behoorende huis en de tienden te Brucht, het weggeld en de weiden, — verder de lijftocht van den accijns te Gramsberghe „bynnen plancken" en in het gerecht van Herdenberghe buiten de stad, en van 50 gulden uit het rentambt van Sallant.