Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528), Regest 1851
1411-03-29
1411 upten Sonnendach Judica.
Bisschop Frederic oorkondt, dat hij met Henric van Zeelwarden eene schikking heeft getroffen over het gerecht en eenige goederen en renten te Zeelwarden, waarop Henric aanspraak maakte, en dat daarbij is overeengekomen, dat de bisschop hem voor den afstand zijner aanspraken zal geven de lijftocht als kastelein van den berchvrede, genaamd die Slynge, met het daarbij behoorende huis en de tienden te Brucht, het weggeld en de weiden, — verder de lijftocht van den accijns te Gramsberghe „bynnen plancken" en in het gerecht van Herdenberghe buiten de stad, en van 50 gulden uit het rentambt van Sallant.

Zwolse Regesten, Regest 0867
1411-03-29
In den jaer uns heren dusent vyrhondert ende elven up den zonnendage Judica.
Frederic van Blanckenh(eim), bisschop van Utrecht, verklaart dat hij in aanwezigheid van schepenen en raden van de drie hoofdsteden van Zallant, te weten Deventer, Campen en Swolle, instemt met de uitspraak van de scheidslieden in het geschil tussen hemzelf en het Sticht Utrecht enerzijds en Henric van Zeelwerden anderzijds inzake de aanspraken, die Henric van Zeelwerden doet gelden op de heerlijkheid en het gericht van Zeelwerden (Selwerd), dat het Sticht Utrecht zich verworven heeft, waarbij het volgende bepaald is:
1. Henric van Zeelwerden zal ten behoeve van het Sticht Utrecht afzien van al zijn aanspraken op de heerlijkheid en gericht van Zeelwerden (Selwerd), de tienden te Heltmen (Helpman), de hofstede, waar Andries Clant en Johan die Zwart in de stad Gronyngen ingewoond hebben, benevens 60 grazen land bij Zeelwerden (Selwerd), die de kinderen van Heyne ter Bruggen nu in pacht hebben;
2. Henric van Zeelwerden zal zijn levenlang de berchvrede, die Slinge genaamd, met het huis en de tienden te Brucht in eigendom verkrijgen met het weggeld, zodat de kasteleins voor hem dat bezeten hebben, op voorwaarde, dat hij dit ten behoeve en op kosten van het Sticht Utrecht zal beheren;
3. Henric van Zeelwerden zal de accijns te Gramsberge en in het gericht buiten de stad van den Hardenberge verkrijgen;
4. Henric van Zeelwerden zal een lijfrente van 50 guldens per jaar krijgen, gaande uit het rentambt van Zalland, wat hem ieder jaar door de rentmeester van Zallant op onser Vrouwendach conceptio (8 december) betaald dient te worden.