Huisarchief Almelo, Toeg. 0214, Inventarisnummer 2315
1406-03-12
Copia
Wij Beatrix Jonckvrouwe tot Almelo unde Echbert Junckheer tot Almelo maecken kundich allen luiden met desen openen brieve, dat wij hebben angesien dat al gued komende is van Gode van Hemelrijc unde geen gued wisser moghen hebben dan dat wij geven Gode unde van den sinen mede deelen. Unde want onse lieve Heere hem selven reeckent ghedaen, soe wess men sijnen minnesten doet in sijnen namen. Hieromme hebben wij merckende guetewillicheidt unde minne eens eerbaren preisters, geheeten Heeren Heer Johan Clemme die hie hevet Heeren unsen Heren Gude te dienen unde ander liede tho den dienste Godes te trecken, den selven Heeren Johanne voorscreven unde den geenen die hie van preisteren unde anderen guetwilligen menschen tot hem nemen wil, omme Goddes willen hebben gegeven unde geven sligt van der handt tho erffelicker besittinge al alsoedanich recht unde thoseggen als wij unde onse voorvaren hebben gehadt unde hebben aen der wildernisse geheten Zeebikeloe, mit torve mit twijgen, mit water mit weyde, mit holte mit velde, mit alle sijnen thobehoer hoge ende zijde, alsoe alse dat gelegen is thoo hebbene unde to brueckene, tho besitten unde tho maecken tot oeren besten oerbaer, daerup to timmeren unde tho wonen, unde eene vergaderinge van guede menschen die onder de Geboden Goddes unde der Hilligen Kercken willem leven unde haer brood mit arbeyden winnen, daertho hebben. In alsulcks schijnen unde vorwaerden dat Heer Joan vorscreven unde diegene die hie tot hem nehmen wil unde oere nhacomelingen oere wonestadt up Zebikeloe vorscreven hebben unde holden sullen, unde weert zaecke dat sie tot merre eere Goddes eenen confirmeerden oerden an nemen ofte om hulpe unde raede daertho ofte om merre stantachticheit oeres gueden begripes under eenen oerden sich geven, dat he dan dat vorscreven gued ofte dat daer dan af komet ofte dat men daerop winnet unde verwervet, nergens van daer tot anderen steden vertrekken en sollen dan tot behoef der voorschreven wonestede unde der gene die daerop wonen, unde dat ten minnesten aldaer mit aenderen gueden lueden wesen unde wonen sullen een preester ofte twie den deenste Goddes dagelijx tho doene daer, unde den anderen gueden lueden een understant in geestelijcken dingen daer to wesen also dat behoirlick is.
Sonder alle argelist weert saecke dat Zebikeloe niet standtachtich unde geestelic bleve, nha den als het volcomelick begrepen unde toogemaecket is, soe sal dese brieff unde alle gifte de hyr inne begrepen is unde thogemaecket is daerbij doot unde ongegeven wesen alse sie was voor gifte desses brieves unde sal Zeebickeloe voorscreven mit al sijnen thobehoerne weeder an onss unde unsen ervende comen tot al alsulcken rechte alse wij unde onse voorvaren daeran gehad hebben.
Unde in alsulcker mathe hebben wij Beatrix unde Echbert voorscreven vor uns unde unse erffgenaemen unde al onser undersaten die voorscreven wildernisse vertegen unde vertyen erffelick, ewelijck unde ummermeer, alle argelist unde nye vonden hyr inne uetbesproken. In een tuech der waerheyd hebben wij Beatrix unde Egbert voorscreven voor uns unde voor unse erffgenamen unse Zegelen aen desen brieff gehangen. Gegeven in 't jaer unses Heeren een duesent vier hondert unde sesse up Sunte Gregorius dach eens Hilligen Paus unde Leerres.
Bovenstaende waer op francijn gescreven daeran twie Zegelen in groenen wasse gedrucket.
Het eerst sonder helm gegenereert, mit een schilt, daerinne twulff zueten.
Het twiede mit een helm, daerboven op ten helm een schiltien, daerin een cruse ende den schilt onder den helm noch schijnbaer mit gelijcke twulff zueten, als het voreerste ofte eerste zegel.
In dorso stondt
Consensus Beatricis et Echberti van Almelo super fundatione nostra.