Het archief der abdij te Dikninge

134. 1399, Augustus 24.

Frederic bisschop te Utrecht wijst, in het geschil tusschen de abdij te Dickeninghe en Johan van den Cloester, het goed ter Hofstede, vroeger behoorende aan Heyne te Hofstede toe aan eerstgenoemde.

Ghegheven ten Hardeberghe int jaer ons Heren dusent driehondert neghen ende tneghentich des vier ende twintichsten dages in Augusto.

Afschrift in 't cartularium (Inv. N°. 1) fol. XII verso.

135. 1399, September 5.

Frederic bisschop te Utrecht oorkondt, de geschillen tusschen de abdij van Dickenijnghen en Johan van den Cloester bijgelegd en van hen de belofte verkregen te hebben, dat zij elkaar's bezittingen niet zullen aantasten maar eventueele geschillen voor den rechter brengen.

Ghegheven ter Horst int jaer onses Heren dusent driehondert neghen ende tneghentich des vijften daghes in Septembri.

Afschrift in 't cartularium (Inv. N°. 1) fol. XI verso.