Jacobus Traiecti alias de Voecht Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis

 

 

1) Naar MS. 8849—8859 der Bourgondische Bibliotheek le Brussel.

2) Naar eene copij berustende in de Bibliotheek van de Vereeniging

tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis te Zwolle.

3) 4 April.

Cap. I. DE D0M0 CLERICORUM

SANCTI GREGORII IN CIVI-

TATE ZWOLLENSI 1).

AnnoDomini MºCCCºXCIIIº

in die Sancti Ambrosii Epi-

scopi 3), qui tunc fuit feria

VI in Parascheve, dum

sacrum dominice passionis

ageretur in ecclesia ministe-

rium, migravit ex hac luce

in oppido Herdenberch

reverendissimus dominus

Florencius de Wevelinc-

hove, episcopus Traiectensis,

postquam dyocesim suam

tredecim annis et mensibus

quinque laudabiliter et glo-

riose rexisset. Hujus corpus

ad ecclesiam Beati Martini

in Traiecto translatum est

et super gradus sanctuarii

in choro honorifice sepul-

tum, ubi et lumen ardens

jugiter servatur in memo-

riam boni nominis sui. Qui

vere lucis erat amator, pa

trieque defensor et insuper

devocionem, temporibus suis

accensam per venerabilem

magistrum Gherardum Mag-

num, quantum in ipso fuit,

fovit et auxit. Hic valde

fuit disciplinatus, nil super-

flue nec inutiliter expendens,

debita bene solvens, elocata

redimens,lapsa edificia

restaurans, nova oppida

fabricans et castella mu-

niens, jocundus domesticius,

pauperibus exorabils et

omnibus devotis favorabils,

clero et plebi acceptabilis.

Insuper et christiana religio

tempore ejus cepit a lapsu

resurgere per novas refor-

maciones, et congregaciones

bonorum et devotorum utri-

usque sexus incepte sunt et

multiplicate. Cui codem

anno successit Fredericus de

Blancekenheim, etc.

 

 

 

VAN HET CLERKENHUES TE

ZWOLLE 2).

In den jare ons Heren

dusend drie hondert ende

XCIII op sunte Ambrosius-

dagh des Bisschops, die doe

was op Stillen Vrydach, als

men dat hillighe ampt der

passien ons Heren in der

kerken dede, soe wanderde

uit desen lichte in der stat

Hardenbergh die eerweer-

dighe heer Florens van

Wevelichoven, bisscop van

Utrecht, naedien dat hy sijn

bisdom dertien jaer ende vijf

maende lovelike ende glorio-

selike regiert hadde. Dises

licham wart totter kerken

Sunte Martyns toe Utrecht

overgevuert ende op den

graden des sanctuarijs in der

choer eerlike begraven. Waer

oec een bernende waskeerse

stadelic ghewaert wort, in

gehocchnisse sijns gueden

namen, als een myner des

waren lichtes ende een be-

schermer des landes, ende

die devocie, in sijnre tiit

ontstoken vermits meister

Gheerd Groet, oefende hy

ende vermeerde soevol alst

in hem was. Hy was seer

disciplinaer, niet overvloede-

like noch onnuttelik uit-

ghevende, die schult wel

betalende, datter uitgezet

was weder losende, nye

stede tymernde ende die

castelen bevestigende. Hy

was vroelic den huesgezinde,

bedachtig den armen en allen

devoten menschen gunstich,

de clercscap ende den volke

aanghenaem. Alsoe began

in sijnre tijt die verval-

lene kerstenreligie gherefor-

meerd te werden ende die

vergaderinghen der gueden

en devoten menschen van

beider kunnen toe beginnen

ende vermeerret te worden.

In denselven jaer wart die

edele en gloriose heer Fre-

deric van Blankenheim etc.

<