Oorkondenboek Overijssel, Regest 1272
1343-11-04
Johan, bisschop van Utrecht, verklaart dat hij de voorrechten en vrijheden, die zijn stad Ummen van zijn voorgangers heeft ontvangen, bevestigt.
Bevestiging van de stadsrechten van Ommen door Johan van Arkel:
Wi Johan, bi derghenaden Goeds bisscop tUtrecht, maken cont ende kenlic allen luden, dat wi alle die vrijheydeende privilegien, die onse stede Ummen heeft van onsen voervaderen, confirmeren ende willen, datsi vaste ende ghestade bliven. In orconde des briefs beseghelt mit onsen seghel.
Ghegheven te Nyensteden int iaer ons Heren dusend driehondert ende drie en veertich des Dinxsdaghes na Alreheylighen dach.