Zwartewater Klooster Archief

[transcriptie Dinah Hesselink-Zweers]

1338-03-06

Goswijn Hundekoven, richter, en schepenen van Nyenstede oorkonden dat Herman to Ludolving met zijn echtgenoote, moeder en zuster, verkoopen aan den prior, de priorin en het convent van Sante Marienberghe in Zallant ten Zwartenwater van Sante Benedictusorde, het erf toe Ludolphingh in Diffele en in het kerspel Hemis gelegen, behoudens aan zijn moeder een levenslang onderhoud. Ghegeven int jaar uns Heren dusent driehundert achte ende dertich, des Saterdaghes naden Sonnendagh als men singht Oculi.
Van dat guet to Diffele in Hemiss kerspel to Ludolving
Ick Goswyn Hundekoven richter ende wy mene scepene van Nyenstede doen witlich ende kundich alleden ghenen die desen breef sollen syn off horen lesen. Dat voir ons ghecomen sine Herman to Ludolving, Trude syn wyff, Ghirbrug syn moder ende Dare [?] sine suster ende bekaenden dess, datsie by willen en moet ontheugnesse [] over kynder ende ore rechter eerfname vorkoeft hebben den prior, der priorynne ende den menen convente van Sante Marien berghe in Zallant toe Zwartenwater van Sante Benedictuss orde, daet goet toe Ludolphuingh, dat gheleghen iss to Diffele, in dien kerspel to Hemiss, unt aller slachte nut voer een thinsgoet, to ene brabanschen pennynck in zantghanghe Daghe (opm. Dinah Zantgangen is 10 oktober) in den hoef tot Ummen (Hof van Ommen) to ghevene ende deess goedess hebbet sie vor ons verteghen ende dat op ghelaten toe Nyenstede vor gherichte.
Deen voerghenomeden convente erfflike to bezittene, met Girbrug, Hermanss moder, vorghenommed sael hore lyfentich an desen gode hebben. Wan see niet langher er iss, soe comet te aent convente, vor dese vorghenomede stucken, so heeft Herman ende zyn rechte erffnamen waerburghen saet, Hughen van den Lare, Fretheris [] Frelen [scelen], Rotthere toe Thwenhusen ende Menzen van Ane, dyt goet to warene, alss er lantrecht wiset voer alle die ghene, dess to rechte comen willen war dat sake, dat den convente, der vorghenommeden stucken ienich ghebroken wurde, so hebben die vorgheseghede burghen ghesekert in ridderss hant, alss in Gosuiss hant Hundekouess, die daer to van beyden zyden an ridders staet ghekoren waert drie daghe na der manenghe [maandag?] to Nyenstede in ene herberghe, die aen [] wiset to komene, dar to ligghen, ende neyt uet [] to komene er den vorsprokene convent ghenoch, ende vul ghedaen ware. Ware dat sake dat deser vorgheseghede burghen ienich hyr vnder sturue, sie solden binner maent, enen also goed weder in sine staed zetten, hyr over [] so hebbet ghewesen, her Stephan pape to Nyenstede, Heyne van Honnouer [], Conraed Zumelys [everlyk?], ende anderss goder lude vele In orekunt, aller deser stucke, so hebbe wy ons einghe zeghele aen desen breeff ghehanghen, ghegeven int iaer vnss heren dusent, driehundert achte ende dertich, dess saterdaghess, na den sonendaghe, alss men singht oculi.