Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340

745. 1327 Febr. 5. up S. Agaten dach.

Bs. verklaart de lieden van Nyenstede die daarbuiten geen vast goed in leen hebben, vrij te zullen houden van onrechtmatige schatting.

Zegel vermeld.

H.S. afschr. R.A.U. b.a. 370 f. 18.

Reg. Reg. bss. 540.

Druk Muller 1 139 no. 128.


Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528)

540. 1327 (Februari 5) up sante Aghaten dach.

Bisschop Jan verklaart de bewoners van Nyenstede vrij van onrechtmatige schatting.

Afschr. — Reg. n°. 370 fol. 18.


Oorkonden Overijssel, regest 0831

1327-02-05
De bisschop verklaart dat hij de ingezetenen van Nijensteden, die buiten die plaats geen onroerend goed van hem in leen houden, zal vrijwaren van onrechtmatige schatting.

Wi Johan, bi der ghenade Goeds bisscop t Utrecht, maken cont allen luden, dat wi al unse enlicke lude, die binnen Nyensteden wonen ende van ons buten ghien lieghende erve en hebben, quite ende vri voer ons ende voer ons nacomelinghe houden van alre onrechter b [e] scattinghe. In orconde des brieves mit onsen zeghel bezegelt. Ghegeven int jaer ons Heren 1327 up sante Aghaten dach.