Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340

Door computer gegenereerde alternatieve tekst: 725. 1326 Aug. 21. in aula nostra ad Daventriam . feria V post Assumptionem B. Marie Vir- ginis. Ten overstaan van Gerardus, proost van Daventria, Raedynck en Johannes de Cunre. ridders, Hes- selus, kanunnik van Daventria. mr. Petrus. klerk van bg., Gerardus, plebaan van Dijveris, Bernardus de Walevelde, schout van Tvventhia, Gerardus Heynck, Jacobus Hollen, l'elegrinus Joden e.a. bevestigt Ijs. den verkoop van de tienden te Velschedynck, Mateveendynck, Hesselynck en Hemmekynek en het patronaat der kerken van Nyenstede en Herne, die Rodolphus van der Maet van het Sticht in leen had en nu verkocht heeft aan priores en convent van den Mons S. Marie in Zallandia, met de beperking, dat vrucht- Fenna en Kathirina, zusters van Rodolphus, het Hesse- gebruik zullen behouden resp. van de tienden te lvnck en van die te Hemmekynck. Zegel vermeld. H.S. afschr. R.A. Zwolle. Ligger Zwartewater f. 94. R.A. Arnhem. Coll. V. Rhemen H.s. 113 no. 76.

725. 1326 Aug. 21. in aula nostra ad Daventriam ... feria V post Assumptionem B. Marie Virginis.

Ten overstaan van Gerardus, proost van Daventria, Johannes Raedynck en Johannes de Cunre, ridders, Hesselus, kanunnik van Daventria, mr. Petrus, klerk van bs., Gerardus, plebaan van Dijveris, Bernardus de Walevelde, schout van Twenthia, Gerardus Heynck, Jacobus Hollen, Pelegrinus Joden e.a. bevestigt bs. den verkoop van de tienden te Velschedynck, Mateveendynck, Hesselynck en Hemmekynck en het patronaat der kerken van Nyenstede en Heme (lees: Heemse), die Rodolphus van der Maet van het Sticht in leen had en nu verkocht heeft aan priores en convent van den Mons S. Marie in Zallandia, met de beperking, dat Fenna en Kathirina, zusters van Rodolphus, het vruchtgebruik zullen behouden resp. van de tienden te Hesselynck en van die te Hemmekynck.

Zegel vermeld.

H.S. afschr. R.A. Zwolle. Ligger Zwartewater f. 94.

R.A. Arnhem. Coll. V. Rhemen H.S. 113 no. 76.

 


Zwartewater Klooster Archief, Toeg. 004.1.1, inv.nr. 0582

1326-08-21
Een brief geschreven met een seer oude hant in 't latijn, beginnende Joannes d. G. Episcopus Trajectensis. waerbij Rodolphus dictg. van der Maet, transporteert an het convent van St. Marienberg den thiende gen. Velschedinck, den thiende gen. Maetvoredinck, ende den thiende toe Hemmekinck, met Jus patronatg. der kercken in Nijensteden ende ter Heijms, sijnde tesamen lheenhoerich an den bisscop: versoeckende approbatie, diewelcke den bisscop daer bij is verlenende.
blz. 94
Johannes, confirmatus episcopus Trajectensis, bevestigt de privilegien, geschonken aan het klooster Marienberg. Anno MCCC vicesimo sexto. (Aantekening in inv.nr. 3 blz. 2)
Johannes,bisschop van Trajectum, oorkondt dat zijn leenman Rodolphus van der Maet geeft aan den proost, de priorin en het convent van het klooster van Mons Sancte Marie in Zallandia, de tienden van Velschedijnck, van Matevredijnck, van Hesselijnck en Hemmekynck en het patronaatsrecht in de kerken van Nijensteden en Heemse. Datum anno Domini millesimo CCC vicesimo sexto, feriaquinta post Assumptionem Beate Marie virginis

 


Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel I, blz. 43, no.
1326-08-21
1326 Feria quinta post Assumpcionem Mariae.
Johan, Bisschop te Utrecht, doet kond, dat zijn leenman Rodolf van der Maet, bovenstaande tienden, welke hier bestempeld worden met 'tam praediales quam personales et minutas' in zijne handen opgedragen heeft ten behoeve van het Convent van St. Marienberge, met bijgevoegd verzoek, dat hij, wijl Rodolf nog wegens andere goederen zijn leenman bleef, dien verkoop goedkeuren en die tienden en die kerkleenen (jus patronatus) aan het zelve mogt toestaan; waaraan daarop door hem was voldaan, behoudens zijne en des Archdiaken's van Deventer, regten op die kerken.
In 't Latijn. Gedaan op 's Bisschops hof te Deventer, in tegenwoordigheid van Heer Gerard, Proost en Archidiaken der kerk aldaar, Johan Radijnck en Johan van Cunre, Ridders, Hessel, kanunnik te Deventer, Mr. Peter, 's Bisschops Schrijver, Gerard, den pastoor van Dieveren, Bernard van Walevelde, 's Bisschops schulte van Twenthe, Gerard Heijnck, Jacob Hollen en Pelgrim, geheeten Joden.