Zwartewater Klooster Archief, Toeg. 004.1.1, inv.nr. 0582, blz. 5

1326-06-03
Een besegelde brieff de Anno 1326 dingsdach na Bonifacii. Waer bij van Rodolphus van der Mate getransporteert worden anden convente van Swarte water de thienden genaamt Velschedinck, Maetvoredinck, Hesselinck ende Hemmekinck met de kercklhenen ende daer voor waer borgen gestelt ( is gebracht bij de kercken brieven quasi. relatio)

Zwartewater Klooster Archief blz. 94
Burglieden en schepenen van Goere oorkonden dat Rolff van der Maet en Beatersche zijne echtgenoote verkoopen aan den prior, de priorin en het convent des Berges Sancte Marien ten Swarten Water in Sallant, de volgende goederen in het kerspel Nijensteden en Hemis n.l. de tienden uit Velschedinck, Mathevredinck, Hesselinck na den dood van Rolffs zuster Fenne; uit Hemmekinck na den dood van zijn zuster Katherenen, alsmede het patronaatsrecht in de kerken van Nijensteden en Hemis. Ghegeven int jaer uns Heren dusent drie hundert ses ende twinticht, des Dinsche daghes vor Sancte Bonifacie daghe.

[transcriptie Dinah Hesselink-Zweers]
Hardenberch van die kercke van iiij tenden

Wy burchlude vnde scepene van Gore vercunden ende betugen in desen scrifte datvor onss sin ghecomen Rolff van der Maet Beatersche sien wyff ende oire rechte erffgenamen erffnamen becanden ende bekennet dat sie hebben vercoeft dat guet dat sie ligghen hebben ende hadden in den kerspel to Nyensteden, ende to Hemis to deser tyt, alse den tinden to Velschedinck,ende den tinden to Mathevrendinck, die nu ledich syn, den tinden to Hesselinck na dode synre suster Ffennen den tinden to Hemmekynck na dode sinre suster Katherinen, mit deen kercklenen, to Nyensteden, ende to Hemis, den priore en der priorinnen ende den menen convente dess Berghess Sancte Marien ten Swarten Water in Sallant, vur me [?] ene summe van gelde, ghetoelt ende betaelt an reden gholde. Ende dit guet op to draghene vor den heren van den landen, den bisscop van Vtrecht alst rech wiset Ende Rolef dit voirghenoemde guet to warene an leenscher ware doe dendach, dat die prior ende dat convente van deen kerck nen, ende den tinden scmal ende groff verlenet si vmme vestenisse ende vmme ansprake, alle der ghene dess to rechte comen willen.
So hevet Roelf Beatersche sien wief ende ore erfnamen waerburghen ghesaet Henricke Weldamme, Swedere van Borclo, Vredericke van Saterslo, Brune van den Slade, ende dese burghe hebben ghelovet in hant heren Euerdess van Beueruorden ridder, vor dese vorwarde vul to done, Ende wair dat sake dat deser vorwarden ghenich verbroken worde, na mannighen dess priors, ende dess conventess in ener manet in to comene to Deventer in ene herberghe to lighene, also langhe vut, den priore, ende den convente were vul ghedaen Ende were dat sake dat dir burghe bynnen der tyt eenstorve, na mannichen dess conventes bynnen eenre ure [?] nit into comene to Deventer to ligghene also langhe vut, dat sie euen also guet, ene burghen in sine staet ghesaet hebben Ende ware dat sake dat dese burghe van t eerstaves ghebode selven net lighenne muchten, So muchtense senden enem [?] man we vm die also costelike laghe, alse hie selven ligghen solde Ende ouer der vorwarden hebben ghewesen heer Henrick van Gore, heer Wolter van Risene, heer Wolter van Marclo, praester, heer Evert van Bevervorden, heer Godevart van Gore, Rolf van Coverden, Hardekin van den Thye, Vrederik van Grimbergh, Arnolt Grubben, Johan ton Rine, knapen, Henric Straele Cornute [?] die richter, Henric Scincke scepene, ende anders vele gueder lude
In orcunde dess beleues so hebbe wy borchlude ende scepenen van Gore vorghenomet um bede willen Rolvess van der Maet Beyaterschen siness wiues ende ore erffenamen vnse seghele, an desen breeff ghehanghen.
Ghegeven Int iair vnss heren Dusent Drie hundert sess ende twinticht dess dinsche daghess vor sancte bonifatiess daghe.


Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel I, blz. 042, no. 43.
1326-06-06
1326 Dingsdag voor St. Bonifaas.
Zwartewater Borglude en Schepenen van Goer, betuigen, dat Roelof van der Maet en Beatersche, zijne vrouw, ten overstaan van hen bekend hebben aan den Prior, Prorin en het Convent van St. Marie ten Zwartewater verkocht te hebben de volgende goederen in het kerspel te Nijensteden en te Hemis, als: de tienden te Velschedinck, te Mathevrendinck en te Hesselinck na doode van Roelof's zuster Fenne; die te Hemmekinck na doode zijner zuster Cathrine, alsmede de kerkleenen te Nijenstede en Hemis, met belofte van opdragt voor den Heer van den Lande en van leenwaarborg, onder verband van leisting.
In 't Nederduitsch.
Borgen van Roelof en Beatris: Henrik Weldamme, Zweder van Borclo, Frederik van Saterslo en Brune van den Slade. Ten overstaan van de priesters van Goor, Rijssen en Marculo, Henrik, Wolter en Wolter; voorts Heeren Evert van Bevervoorde en Godevard van Gore, alsmede Roelof van Coevorden, Hardekin van den Thije, Frederik van Grimbergh, Arnold Grubbe en Johan ton Rine, knapen, Henrik..... den Rigter en Henrik Scincke, Schepen.