Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1982, akte 1127

Perceelsgewijze omschrijving van het te veilene en te verkopene erve Klinge, gelegen ter buurtschap Radewijk voormeld, ten oosten van en aan het erve het Boschmans aldaar, noordwaards van en aan de Radewijker Beek.

Eerste parceel. Het woonhuis, getekend numero 6, met grond en wheere, op de kadastrale plans der gemeente, sectie D, voorkomende onder numero 152, de daar agter en ter zijden gelegene Brink, op de voormelde kadastrale plans, sectie voornoemd, voorkomende onder numero 153, voor zo verre oostwaards eene rechte lijn te trekken van het Veld- of buitenste noordelijke Hek voor denzelven uit het midden van den weg over den Kamp op den noordoostelijken Hoek van den natevermeldenen Gaarden bij het Erve Broekroelofs, groot in zijn geheel 33 roeden en 50 ellen, het zaaijland Den Kamp, op de kadastrale plans voorschreven, voorkomende onder numero 151, voor zo verre westwaards de voormelde lijn en met inbegrip van de zogenaamde Schans voor het huis, in zijn geheel groot 5 bunder, 63 roeden en 40 ellen, het Witte-Stuk, op de gezegde kadastrale plans voorkomende onder numero 149, groot 20 roeden en 70 ellen, De Gaarden, voorkomende onder numero 156, groot 62 roeden en 90 ellen, het weideland de Paardeweide, voorkomende onder numero 150, groot 20 roeden en 90 ellen en het hooyland gezegd het Koeland, op de meergedagte plans, vookromende onder numero 148, groot ongeveer 1 bunder, 25 roeden en 10 ellen, met eene halve begraafplaats op het kerkhof te Hardenbergh en de halfscheid der whaars-geregtigheid van dit erve in de gemeene Marke van Gramsbergen, Loozen en Radewijk; zullende alzo de voormelde weg, die met de beide Kamphekken eenen gemeenen eigendom (ook ten voortaanen onderhouder) van koperen van de eerste en tweede parceelen zal komen te zijn, in de richting der lijn voorschreeven ten gemeenen koste moeten worden verlegd en daarvoor alzo ook het binnenste of zuidelijke Hek verhangen; en wordt voorts de inzate van dit perceel bepaald op twee guldens.

Tweede parceel. De schuur, getekend numero 6, met grond en wheere, op de plans voorkomende onder numero 152, de daarbij om en agter gelegene Brink, voorkomende onder numero 153, voor zo verre oostwaards de bij het eerste parceel bedoelde te trekkene lijn van het veld- of buitenste noordelijke Hek uit het midden van den weg over den Kamp op den noordoostelijken hoek van den gaarden bij het erve Broekroelofs voorschreven, goot in zijn geheel 33 roeden en 50 ellen, tot zaayland den Kamp, op de plans voorzeid voorkomende onder numero 151, voor zo verre oostwaards de voormelde te trekkene lijn, groot in zijn geheel en met inbegrip der Schans bij het eerste parceel genoemd 5 bunder, 63 roeden en 40 ellen, en het hooy- of weideland, de Schoolen-hoek, op de plans voorkomende onder numero 154, groot 58 roeden en 30 ellen, met een halve begraafplaats op het kerkhof te Hardenbergh, en de halve whaarsgeregtigheid van het erve in de gemeene Marke van Gramsbergen, Loozen en Radewijk, zullende de koper van het eerste parceel over het bij dit tweede parceel gevoegde gedeelte van den voorzeiden Brink eenen vrijen en onbelemmerden uit- aan- en afweg, mitsgaders uit- aan- en afdrift behouden; - en word voorts de inzate van dit parceel bepaald op twee guldens.

Derde parceel. De geregte halfscheid van het hooyland, de Wiermate, in haar geheel ter grootte van 3 bunder en 70 roeden, voorkomende op de plans, onder numero 165. De kopers van dit en het volgende parceel zullen zich ten hunnen koste ten dezen doen scheiden of hunne acquireerene bezittingen ten dezen voortaan gemeenschappelijk moeten blijven gebruiken, en word de inzate van dit parceel bepaald op een gulden.

Vierde parceel. De geregte wederhelft van het voorzeide hooyland, de Wiermate, in haar geheel ter grootte van 3 bunder en 70 roeden, voorkomende onder numero 165. De kopers van dit en het voorgaande parceel zullen zich ten hunnen koste ten dezen doen scheiden of hunne te acquirerene bezittingen ten dezen voortaan gemeenschappelijk moeten blijven gebruiken; - en wordt de inzate bepaald op een gulden.

Vijfde parceel. Het hooyland, het Hanekamps-Maatjen, ter grootte van 2 bunder, 10 roeden en 50 ellen, op de plans voorkomende onder numero 99, en word de inzate bepaald op een gulden.