Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1971, akte 276

In het jaar eenduizend achthonderd drie en twintigh, dingsdag den vijftienden der maand april, des achtermiddaags ten twee uren, ten woonhuize van den heer Roelof van Langen, gepensioneerd eerste lieutenant, nr. 24 in de Voorstraat, noordzijde, ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel.

Ten verzoeke van den heer Jetzo van Voss, gepensioneerd kapitein lieutenant ter zee, woonende ter Steede Hattem, provincie Gelderland, in naam en kwaliteit van executeur testamentair der nalatenschap van wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder, echtgenoote van welgemelden heer Roelof van Langen, daartoe, met en benevens den heer Gerrit Jan Crull, thans ontvanger der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen te Staphorst ter dezer gemeente, benoemd bij derzelver onderhandsche testamentaire dispositie van den zevenden der maand november des jaars eenduizend achthonderd en dertien, den derden der maand februarij laatstleden met en benevens derzelver nadere dispositie van den zes en twintigsten der maand januarij des vorigen jaars eenduizend achthonderd twee en twintigh, behoorlijk ten kantore Ommen geregistreerdt in verbis: geregistreerd te Ommen den derden februarij 1823 en geviseerd voor zegel sub nr. 843, ontvangen voor alle recht met de verhogingen drie guldens, vijfentachtig en een halve cents; voorts den vijfden derzelve maand, ten gevolge van een bevel van mijnheer den president der Rechtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Deventer, vervat bij deszelfs procesverbaal van den vijfentwintigsten der maand januarij tevoren, den zeven en twintigsten aanvolgende behoorlijk aldaar geregistreerdt, gedeponeerd in handen van ons notaris en zederd door ons onder onze minuten opbewaard wordende.

Wijders ten verzoeke van voormelden heer Gerrit Jan Crull, in zijne voormelde kwaliteit en relatie, ten dezen alhier gerepresenteerd wordende door den heer Hendrik Wineke, gereformeerd predikant, wonende te Heemse in de gemeente het Schoutambt Hardenbergh, kanton van dien naam voorschreeven, zich kwalificerende als deszelfs gemachtigde of gesubsitueerde en voor denzelven heer meede executeur-testamentair Gerrit Jan Crull, ten dezen de rato caveerende.

In tegenwoordigheid van den heer Roelof van Langen voorschreeven, weduwenaar van wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder voormeld, deszelfs echtgenoote in gemeenschap van goederen, voor zichzelven en alleen (declarerende niet voornemens te zijn het door dezelve zijne wijlen echtgenoote hem bij derzelver laatstgemelde testamentaire dispositie vermaakte vruchtgebruik van het een derde hunner nalatenschap te aanvaarden) in de kwaliteit ten dezen uit hoofde der voorzeide gemeenschap van goederen voor hem redunderende.

Verders in tegenwoordigheid van vrouwe Hendrika Christina van Langen, echtgenote van den heer Jetso van Voss voormeld, zonder bijzonder beroep, wonende ter Steede Hattem voorzeid en ten dezen door denzelven haren echtgenoot geadsisteerd en geauthoriseerd wordende, alsmeede van den heer Hendrik Albert Molckenbour van Langen, zonder speciaal beroep meede ter Steede en gemeente Hardenbergh voorschreeven wonende, kinderen van den heer Roelof van Langen en van wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder voornoemd, beide meede voor zich zelven en bekwaam om zich als erfgenamen van dezelve hunne wijlen vrouwe moeder te gedragen.

Tot de bewaring van de rechten van parthijen en van alle anderen die daarbij belang zouden mogen hebben, word door ons Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van de heeren Rutger Koeslag, winkelier, en van Jan van Munster Jasperszoon, grutter, beide wonende ter zelfder steede in de Voorstraat, de eerste noordzijde nr. 25 en de tweede zuidzijde nr. 53, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, toegetreden en overgegaan tot het opmaken van eenen staat en inventaris, mitsgaders beschrijving van alle de onroerende en roerende goederen, meubilen tot de huishouding, bedden, linnens, tafel- en serviëtgoederen, boeken, schilderijen, klederen, cieragiën en verder lijfstoebehoor, goud- en zilverwerk, have en vhee, effecten, in- en uitschulden, zo active als passive, behorende tot den gemeenschappelijken en onverdeelden boedel van den heer Roelof van Langen voorschreeven en van wijlen deszelfs echtgenote vrouwe Cunera Alberta Mulder voormeld en alzo van de gerechte halfscheid de nalatenschap der laatstgemelde uitmakende; zijnde alle dezelve roerende goederen enzovoort bevonden en berustende op de hierna vermelde plaatsen van het woonhuis cum annexen nr. 24 ter Steede Hardenbergh voormeld, hetwelk door den heer Roelof van Langen, weduwenaar van wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder voormeld, mitsgaders den heer Hendrik Albert Molckenbour van Langen voornoemd wordt bewoond en in het welk derzelver echtgenote en moeder respective, wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder meergemeld, overleden is op den zeventienden der maand januarij dezes jaars.

En zijn alle dezelve goederen opgegeven en ten voorschijn gebragt door denzelven heer Roelof van Langen, weduwenaar van wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder, die daarvan zederd het overlijden derzelve zijne wijlen echtgenote was in het bezit gebleven.

De begroting der goederen, daaraan onderworpen, zal gedaan worden door Jan Hendrik Edelijn, deurwaarder van het Vredegerecht dezes kantons, wonende ter Steede Hardenbergh in de Voorstraat, noordzijde, in nr. 10, als in dezen door parthijen comparanten geëligeerde of geagreëerden expert-priseur of commissaris-schatter; hebbende daartoe alvorens in handen van ons notaris ten overstaan van parthijen comparanten in tegenwoordigheid van de voormelde en hier ondergetekende getuigen den eed afgelegd van naar beste wetenschap die begroting te zullen doen ter juister waarde en zonder opleg. En hebben de parthijen comparanten, mitsgaders de expert-priseur of commissaris-schatter alhier, na duidelijke voorlezing, benevens de voormelde getuigen en ons notaris getekendt.

Dit gedaan zijnde is men voortgegaan tot het opmaken van den staat en inventaris navolgende:

I. Vaste goederen:

a. een woonhuis met deszelfs grond en wheere, waaronder eenen westelijk daarlangs lopenden beslotenen gang, staande en gelegen ter Steede Hardenbergh in de Voorstraat, noordzijde, onder nr. 24, wordende door den heer Roelof van Langen, weduwenaar van wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder en Hendrik Albert Molckenbour van Langen voormeld bewoond, en bestaande behalven eenen gang en kelder, uit zes grootere en kleindere vertrekken, mitsgaders eene groote en kleindere keuken, en hebbende eene zoldering over het geheel, met eenen daartoe gehorenden daaraan en noordelijk na de rivier de Vecht agter gelegenen tuin, groot 3 vierkante Nederlandsche roeden, 54 dito ellen, 81 dito palmen, 93 dito duimen en 50 dito streepen (1/24e morgen), voorts de grond en wheere westwaards hetzelve hofjen met het daarop staande varkenshok, zich aldaar agter het Hofjen van Berend Rustenberg en ter breedte van hetzelve noordwaards ter lengte van den voormelden tuin uitstrekkende en dienende ter berging van mest enzovoort

b. een schuur of stal met grond en wheere, oostwaards dezelve behuizinge (a. hiervoren) meede onder nr. 24 ter gezegde Steede Hardenbergh aan de Voorstraat staande en gelegen; hebbende van voren eene mangelkamer en bergplaats van goederen en van agteren eene stalling en dorschvloer en voorts eene zoldering over het geheel

c. een turfschuurtjen met grond en wheere, insgelijks ter zelfder steede, noordwaards na de rivier de Vecht, ten oosten van en aan den hiervoren sub a. vermelden tuin, meede onder nr. 24 staande en gelegen

d. een mans- en vrouwengestoelte in de kerk ten Hardenbergh aan de noordelijke muur tegenover den predikstoel, met eene begraafplaats in dezelve kerk, zich van hetzelve gestoelte westwaards onder de aldaar eigene en verhuurde zitbanken uitstrekkende tot aan den gang onder de beun en zuid- en noordelijk bepaald wordend door den middengang in dezelve kerk en de noordelijke muur derzelve

e. een mans- en één vrouwenzitplaats in het zogenaamde Blanckvoorts-gestoelte in de voormelde kerk ten Hardenberg, westwaards aan den gang van den zuidelijken ingang en dezelve kerk met de begraafplaats onder hetzelve geheele gestoelte

f. een parceel gaarden-land, gezegd den Hogenhof, liggende in zijne eigene afvreeding ten oosten de Steede Hardenbergh over het kerkhoff aan de Groote of Lange Steege, en hebbende denzelve steege oostwaards, ten zuiden de zogenaamde Laage Braake, ten westen de stadsvicariëngrond en ten noorden de straat, groot 5 vierkante Nederlandsche roeden, 32 dito ellen, 22 dito palmen, 89 dito duimen en 87½ dito streepen (1/26e morgen)

g. een parceel groen- en gaardenland, genaamd den Laagenhof, liggende meede in zijne eigene afvreeding ten oosten de Steede Hardenbergh over den hiervoren sub f. vermelden Hogenhof, hebbende ten oosten het zogenaamde Kleine Meentjen, ten zuiden den Kerkengaarden aan het Kerkhoffshekjen en den straat, ten westen de voormelde steede en noorden de rivier de Vecht, groot 63 vierkante Nederlandsche roeden, 86 dito ellen, 74 dito palmen, 78 dito duimen en 50 dito streepen (¾e morgen)

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden ten dezen gevaceerd bij verdubbelde vacatie van des achtermiddaags ten twee uuren tot des avonds ten acht uuren, en alzo gedurende zes achtereenvolgende uuren van denzelfden dag, besteed zo tot het opmaken van het voorschreeven hoofd van dezen staat en inventaris en de beëediging van den expert-priseur of commissaris-schatter, als tot de om- en beschrijving der hiervoren in het breede vermelde vaste goederen, en is de vacatie zo tot het voorzetten der voormelde om- en beschrijving, als tot de opvolgende inventarisatie der roerende goederen enzovoort der onderhavige gemeen- en nalatenschap, waarvan het bezit is verbleven en gelaten aan den meergemelden heer Roelof van Langen, weduwenaar van wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder voornoemd, die dit ook erkend en zich tevens met de verdere op- en aangave daarvan, wanneer en aan wie zulks behoven zal, belast, met toestemming van de gezamentlijke parthijen comparanten, uitgesteld tot en bepaald op morgen, woensdag den zestienden dezer maand april des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des achtermiddaags ten twee uuren. En hebben de parthijen comparanten, mitsgaders de expert-priseur of commissaris-schatter alhier, na duidelijke voorlezing, benevens de voormelde getuigen en ons notaris getekend, ten jaare, daage, uure en ter plaatze als boven.

Tweede vacatie

En ten voorzeiden dage, woensdag den zestienden der maand april des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des achtermiddaags ten twee uuren, ten woonhuize van den heer Roelof van Langen, gepensioneerd eerste lieutenant, nr. 24 in de Voorstraat, noordzijde, ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ingevolge de bepaling bij het slot der voorgaande vacatie gemaakt, word door den ondergetekenden Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van de heeren Rutger Koeslag, winkelier, en van Jan van Munster Jasperszoon, grutter, beide wonende ter zelfder Steede in de Voorstraat, de eerste noordzijde nr. 25 en de tweede zuidzijde nr. 53, als hiertoe opnieuw expresselijk verzochtte getuigen, de opmaking van den onderhavigen staat en inventaris vervolgd ter rekwisitie en praesentie, mitsgaders in kwaliteiten en onder adsistentie en met authorisatie, als hiervoren in het hoofd van denzelven uitgedrukt; leggende de heer Hendrik Wineke, gereformeerd predikant, wonende te Heemse in de gemeente het Schoutambt Hardenbergh, dezes kantons, bij de vorige vacatie ten dezen onder cautie de rato als deszelfs gemachtigde of gesubsitueerde gerepresenteerd hebbende den heer meede executeur-testamentair in dezen Gerrit Jan Crull, thans ontvanger der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen te Staphorst ter dezer provincie, alnu hierover eene onderhandsche acte van kwalificatie of substitutie van denzelven heer Gerrit Jan Crull, in dato Staphorst den twaalfden dezer door denzelven op hem verstrekt en verleden, ten zelfden dage door den heer Schout aldaar gelegaliseerd en voorts op gisteren ten kantore Ommen behoorlijk geregistreerdt in verbis: ‘geregistreerd te Ommen den vijftienden april 1823 folio 74 reg. Nr. 1, vol. 3 ontvangen met de verhogingen zestig cents’, welke acte alhier opentlijk is gelezen en laten leezen, van waarden erkend en dienna dezen geannexeerd met meldingmaking van die annexatie aan den voet derzelve; en zulks in maniere navoglende:

Vaste goederen (eerste vervolg):

h. een parceel gaardenland, liggende in deszelfs eigene afvreeding onder de Steede Hardenbergh, ten oosten aan den pastorië-tuin en ten noorden het zogenaamde Middenpad, agter het woonhuis van Gerrit Creemer ter zelfder steede, groot 4 vierkante Nederlandsche roeden, 43 dito ellen, 52 dito palmen, 41 dito duimen en 56¼ dito streepen (5/96e morgen)

i. een parceel dito, liggende in deszelfs eigene bepaling onder de Steede Hardenbergh aan en ten westen het zogenaamde Meentjes-steegjen, hebbende een gemeen voetpad ten zuiden, ten westen een gaarden van Arend Sierink ter zelfder Steede en ten noorden het zogenaamde Kleine Meentjen voormeld, groot 1 vierkante Nederlandsche roede, 77 dito ellen, 40 dito palmen, 96 dito duimen en 62½ dito streepen (1/48e morgen)

j. een parceel dito, meede in deszelfs eigene bepaling onder de meergemelde Steede Hardenbergh liggende aan den zogenaamden Achtersten Heidenkamp, hebbende aldaar ten oosten het land van wijlen Herm Veenebrugge, ten zuiden eenen publieken weg, ten westen het land van Anna Geertruid Bruins, weduwe Jasper van Munster en ten noorden eene gaarden van de Gereformeerde Diaconie van Hardenbergh, groot 3 vierkante Nederlandsche roeden, 54 dito ellen, 81 dito palmen, 93 dito duimen 25 dito streepen (1/24e morgen)

k. een parceel dito, genaamd den Doornboschgaarden, liggende insgelijks onder dezelve Steede Hardenbergh, in zijne eigene bepaling aan den zogenaamden Hogen-Esch, hebbende de zogenaamde Doornboschtemaate aldaar ten oosten en ten noorden, ten zuiden een gaarden van Berend Oeverman en ten westen den voorzeiden Hogen-Esch, groot 6 vierkante Nederlandsche roeden, 20 dito ellen, 93 dito palmen, 48 dito duimen en 18 ¾ dito streepen (7/96e morgen)

l.

  een parceel zaaij-, gaarden- en groenland, genaamd de Voorste Kempekorste, liggende in deszelfs eigene bepaling onder de meergemelde Steede Hardenbergh aan de zogenaamde Lange Steege, hebbende de zogenaamde Achterste Kempekorste ten oosten, de zogenaamde Lange Steege voormeld ten zuiden en ten westen eenen gaarden van Hendrik ten Brinke, in alles groot 1 Nederlandsche bunder, 42 dito vierkante roeden, 92 dito ellen, 77 dito palmen en 30 dito duimen (1, 2/3e morgen)

m. een woonhuis met deszelfs grond en wheere, staande en gelegen onder nr. 17 op de Brink te Heemse ter gemeente het Schoutambt Hardenbergh, dezes kantons, ten oosten van en aan het woonhuis van Jan Stokhorst aldaar en uitziende over den Toldijk op den zogenaamden Marsch, en bestaande behalven eenen gang, keuken en kelder uit vijf groote en kleindere vertrekken en hebbende eene zoldering over het geheel, behorende voorts tot dit woonhuis een daaragter en aangelegen tuintjen, groot 2 vierkante Nederlandsche roeden, 66 dito ellen, 11 dito palmen en 93 ¾e dito streepen (3/96e morgen)

n. twee akkers woeste veengrond op het zogenaamde verdeelde Allemansveen in de gemeene markte van Heemse en Collendoorn in de gemeente het Schoutambt Hardenbergh voorzeid, liggende aldaar naast elkanderen en oplopende van het zogenaamde gemeene Nieuwe-Veen na de Lutterscheiding, hebbende de veengrond van Gerrit Jan Lamberink te Heemserveen ten oosten en zijnde tezamen groot 1 Nederlandsche bunder, 41 dito vierkante roeden, 92 dito ellen, 77 dito palmen en 30 dito duimen (1, 2/3e morgen)

o. drie koeweiden op het zogenaamde Laage Holt in de markte van Heemse en Collendoorn voormeld liggende, hebbende de rivier de Vecht ten oosten en ten zuiden, ten westen den voormelden Marsch en ten noorden de zogenaamde Grietemate, de Schothorst, de Meulenkamp en het Eschjen van Holtseinen aldaar, tezamen groot 1 Nederlandsche bunder, 27 dito vierkante roeden, 73 dito ellen, 49 dito duimen en 57 dito streepen (1½ morgen)

p. de katersteede het Dijkmans te Aane in de gemeente Gramsbergen dezes kantons, liggende aan en zuidelijk de publieke weg na Coevorden, en bestaande uit derzelver bouwmanswoning nr. 13 met grond en wheere, uit 35 vierkante Nederlandsche roeden, 48 dito ellen, 19 dito palmen, 32 dito duimen en 50 dito streepen (5/12e morgen) bouw- en gaardenland, uit 63 vierkante Nederlandsche roeden, 86 dito ellen, 74 dito palmen, 78 dito duimen en 50 dito streepen (¾e morgen) groenland, uit 56 vierkante Nederlandsche roeden, 77 dito ellen, 10 dito palmen en 92 dito duimen (2/3e morgen) boschgrond met akkermaalshout beplant, uit twee akkers woeste meest uitgegravene veengrond in het zogenaamde Anevelder-veen aldaar tusschen Bieleveld en participanten en Melenbergh en participanten aldaar, tezamen groot 1 Nederlandsche bunder, 70 dito vierkante roeden, 31 dito ellen, 32 dito palmen en 76 dito duimen (2 morgens) en 1/8e whaardeel in de markte van Aane en Anevelde

q. de katersteede het Schultink, meede te Aane voorzeid aan, edoch ten noorden van den voormelden publieken weg na Coevorden liggende, en bestaande uit derzelver twee bouwmanswoningen en schuur nr. 14 en 15, voorts uit 2 Nederlandsche bunders, 48 dito vierkante roeden, 37 dito ellen, 35 dito palmen, 27 dito duimen en 50 dito streepen (2, 11/12e morgen) gaarden- en bouwland, uit 3 Nederlandsche bunders, 63 vierkante dito roeden, 20 dito ellen, 48 dito palmen en 71 dito duimen (2½ morgen) groenland, uit eenig genoegzaam uitgegraven turfveen in de zogenaamde Roode Schans aldaar, groot 2 Nederlandsche bunders, 45 vierkante dito roeden, 46 dito ellen, 99 dito palmen en 14 dito duimen (3 morgens) en hebbende de veenen van Egberink ten westen en oplopende van den zogenaamde Berkte na de Lutterscheid, uit ¼e whaardeel in de voorzeide markte van Ane en Anevelde en eene begraafplaats op het kerkhoff te Hardenbergh

r. de katersteede het Hansjes of Bartholdink, insgelijks te Aane voorzeid aan en ten zuiden de zogenaamde Hogt aldaar gelegen, en bestaande uit derzelver bouwmanswoning nr. 23, voorts uit 1 Nederlandsche bunder, 52 dito vierkante roeden, 57 dito ellen, 23 dito palmen, 9 dito duimen 75 dito streepen (1, 19/24e morgen) gaarden-, bouw- en bonkgrond, uit 95 vierkante Nederlandsche roeden, 80 dito ellen, 12 dito palmen, 17 dito duimen en 75 dito streepen (1, 1/8e morgen) groenland, uit 2 veenakkers in het zogenaamde Anevelderveen en uit twee dito in het zogenaamde Bruineveld aan den Grashoek en eindelijk uit 1/8e whaardeel in de markte van Ane en Anevelde; behorende tot deze katersteede meede eene begraafplaats op het kerkhoff te Hardenbergh en is dezelve bezwaard met eenen jaarlijkschen thijns of uitgang ad veertien cents te betalen op Sint Victor, den tienden der maand october van ieder jaar

s.

het erve Wolbink, almeede te Aane meergemeld ten noorden van en aan den publieken weg na Coevorden gelegen en bestaande uit deszelfs behuizinge nr. 31, uit 6 Nederlandsche bunders, 53 vierkante Nederlandsche roeden, 51 dito ellen, 81 dito palmen en 47 dito duimen (6½ morgen) bouwland en gecultiveerde veengrond, uit 10 Nederlandsche bunders, 21 dito vierkante roeden, 87 dito ellen, 96 dito palmen en 56 dito duimen (12 morgens) woeste veengrond, uit 4 Nederlandsche bunders, 25 dito vierkante roeden, 78 dito ellen, 31 dito palmen en 90 dito duimen (5 morgens) groen- en hooijland, uit eene volle whaare in de meergemelde markte van Ane en Anevelde, uit 2 veenakkers in het Anevelderveen en 2 dito in het Bruineveld voorschreeven en uit eenig uitgegraven turfveen in den Roode Schans voormeld; nog behoord tot dit erve eene begraafplaats op het kerkhoff te Hardenbergh en ligt het hiervoren vermelde gecultiveerde en ongecultiveerde veen van dit erve op het zogenaamde Anerveen in vier akkers, hebbende de veenen van Eekman ten westen

t. twee turfveenakkers in het meergemelde Bruineveld in de markte van Ane en Anevelde voorschreeven, tusschen die van het erve Brink te Lutten en van Lamberts te Aane, en twee dito aldaar in het zogenaamde Anevelderveen, tusschen Melenbergh en participanten en die van het erve Wolbink voormeld; zijnde alle deze akkers herkomstig van het erve Meijerink te Anevelde

u. twee uitgegravene dito in het voormelde Anevelderveen aldaar, herkomstig van de erven van Sijtzama, liggende tusschen die van de erven Jasper Zweers te Hardenbergh en van Willink en consorten te Aane

v. de zogenaamde Elsteren-kamp of Toeslag te Aane meergemeld, bestaande uit 1 bunder, 70 vierkante Nederlandsche roeden, 31 dito ellen, 32 dito palmen en 76 dito duimen (2 morgens) zaaijland en uit 42 vierkante Nederlandsche roeden, 57 dito ellen, 83 dito palmen en 19 dito duimen (½ morgen) boschgrond; deeze kamp is bezwaard met een jaarlijksche thijns of uitgang ad twee en een halve cents, en behoord hiertoe 3/8e van een vol whaardeel in de markte van Aane en Anevelde, almeede de halfscheid van het turfveen in de meergemelde Roode Schans aldaar, afkomstig uit het erve van Aans of Waterink te Aane

w. een parceel groen- en akkermaalsgrond genaamd de Bollenhuur, liggende te Aane meergemeld, ten westen van en aan den voorzeiden Elsterenkamp of Toeslag, tezamen groot 63 vierkante Nederlandsche roeden, 86 dito ellen, 74 dito palmen, 78 dito duimen en 50 dito streepen (¾e morgen)

II. Roerende goederen

a. In de groote voorkamer, uitziende met twee vengsterramen op den Voorstraat:

1.

een groen geverfde vuurenhouten neerslagtafel met een bruine rand, begroot op f. 3,-

2.

een langwerpig vierkant tafeltjen met een bruine gewreeven rand, en zijnde met groen wasdoek overtrokken, begroot op f. 2,50

3.

een bruin eikenhouten spiegeltafeltjen, begroot op f. 0,75

4.

een met been ingelegd medaillekastjen, begroot op f. 1,-

5.

een bruin gewreeven stommekracht, begroot op 0,25

6.

een oude spiegel met een vergulde lijst, begroot op f. 1,50

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden ten dezen wederom gevaceerd bij verdubbelde vacatie van des achtermiddaags ten twee uuren tot des avonds acht uuren en alzo opnieuw gedurende zes achtereenvolgende uuren van denzelfden dag, besteed zo tot de voltooijing der vorenstaande om- en beschrijving der vaste goederen van de onverhavige gemeen- en nalatenschap, als tot de inventarisatie na voorafgegaane prisatie, van de hiervoren vermelde roerende goederen; welke laatste, evenals de nog verder te inventariseerene, zijn verbleeven en gelaten in het bezit en de bewaring van den heer Roelof van Langen, weduwenaar van wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder, die dit dan ook erkend en zich tevens belast om al hetzelve wederom te voorschijn te brengen en te verantwoorden, wanneer en aan wie zulks behoven zal – en is de vacatie met toestemming van de gezamentlijke parthijen comparanten, ter vervolging van dezen staat en inventaris uitgesteld tot en bepaald op morgen, donderdag den zeventienden dezer maand april des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des morgens ten acht uuren.

En hebben de parthijen comparanten, mitsgaders de expert-priseur of commissaris-schatter alhier na duidelijke voorlezing, benevens de voormelde getuigen en ons notaris getekendt ten jaare, daage, uure en plaatse, als boven.

Tweede vacatie

En ten voorzeiden dage, donderdag den zeventienden der maand april des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des morgens ten acht uuren, ten woonhuize van den heer Roelof van Langen, gepensioneerd eerste lieutenant, nr. 24 in de Voorstraat, noordzijde, ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ingevolge de bepaling bij het slot der voorgaande vacatien gemaakt, word door den ondergetekenden Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van de heeren Rutger Koeslag, winkelier, en van Jan van Munster Jasperszoon, grutter, beide wonende ter zelfder Steede in de Voorstraat, de eerste noordzijde nr. 25 en de tweede zuidzijde nr. 53, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, de opmaking van den onderhavigen staat en inventaris vervolgd ter rekwisitie en praesentie, mitsgaders in kwaliteiten, onder adsistentie en met authorisatie, als hiervoren in het hoofd van denzelven uitgedrukt; en zulks in maniere navolgende:

Roerende goederen (eerste vervolg):

In de groote voorkamer, uitziende met twee vengsterramen op de Voorstraat:

7.

een ouderwets ledikant van eiken en vurenhout, met een blaauw gebloemd gedrukt linnen behangzel, in alles begroot op f. 10,-

8.

een schilderij in olieverf onder anderen het visschen met den zegen voorstellende, in een zwarte en vergulden lijst, begroot op f. 1,75

9.

eenen dito met eene voorstelling uit de gewijde geschiedenis betrekkelijk de geboorte van den Zaligmaker, in een zwarte lijst, begroot op f. 0,80

10. vijf stuks familie-pourtraitten, mede in olieverf met een zwarte rand, tezamen begroot op f. 1,-

11. een paar bruine leuningstoelen, tezamen begroot op f. 1,50

12. een paar oude gewone dito, tezamen begroot op f. 0,50

13. een half douzijn stoelkussens met groene zijden overtrokken, tezamen begroot op f. 3,-

14. zeven blaauwbonte porceleinen kommen, tezamen begroot op f. 1,50

15. zestien dito bekertjes en andere kaststelzeltjes, tezamen begroot op f. 0,60

16. een paar pellen glasgordijnen met franjes, tezamen begroot op f. 2,-

17. een paar kleine garene dito, tezamen begroot op f. 0,25

18. een bruin gewreeven eikenhouten kabinet, begroot op f. 20,- en waarin het navolgende, als:

a. een en een half douzijn tafelserviëtten, gemerkt A.G. en F.V., met een dito ongemerkt tafellaken, tezamen begroot op f. 20,-

b. een en een half douzijn tafelserviëtten, gemerkt W.M.II., met een tafellaken, gemerkt C.H.M., tezamen begroot op f. 15,-

c. drie en twintigh tafelserviëtten met twee tafellakens, ongemerkt, tezamen begroot op f. 33,-

d. een en een half douzijn tafelserviëtten met een tafellaken, gemerkt M.V.H., tezamen begroot op f. 20,-

e. een en een half douzijn tafelserviëtten met een tafellaken, gemerkt C.K. 1712, tezamen begroot op f. 18,-

f.

vijftien tafelserviëtten gemerkt W.B. 16, met een ongemerkt tafellaken, tezamen begroot op f. 13,-

g. een douzijn tafelserviëtten en een tafellaken, gemerkt F.V., tezamen begroot op f. 11,50

h. een tafellaken, gemerkt K.V. 1660, begroot op f. 2,50

i.

een dito gemerkt H.D., begroot op f. 2,25

j.

een dito, gemerkt M.G., begroot op f. 2,60

k. twee ongemerkte dito, tezamen begroot op f. 5,-

l.

vijf dito, meede ongemerkt, tezamen begroot op f. 12,50

m. vier gemeene pellene dito, tezamen begroot op f. 6,-

n. een dito, gemerkt F.V., begroot op f. 1,50

o. een half douzijn tafelserviëtten met een tafellaken, gemerkt B.L., tezamen begroot op f. 6,-

p. drie pellene handdoeken, gemerkt H.V., tezamen begroot op f. 2,25

q. twee bedlakens, gemerkt H.M.B.K., tezamen begroot op f. 7,-

r.

een dito, gemerkt H.S., begroot op f. 3,50

s. twee dito met kant, gemerkt S.D.H. en F.K., tezamen begroot op f. 7,50

t.

twee dito, gemerkt H.V., tezamen begroot op f. 6,-

u. drie ongemerkte dito, tezamen begroot op f. 10,-

v. twee dito, gemerkt B. en E.V., tezamen begroot op f. 5,50

w. zes dito, gemerkt H.G.8., tezamen begroot op f. 12,-

x. zes dito, gemerkt L.M., tezamen begroot op f. 9,75

y. vijf dito, gemerkt L.M.G., tezamen begroot op f. 7,50

z. vier ongemerkte dito, tezamen begroot op f. 5,50

aa. drie gemeene dito, tezamen begroot op f. 3,75

bb. twee kleine dito, gemerkt L.M.4., tezamen begroot op f. 2,-

cc. drie kleine ongemerkte dito, tezamen begroot op f. 3,25

dd. vier grove dito, gemerkt L.M.5 en 3., tezamen begroot op f. 2,40

ee. zeven ongemerkte dito, tezamen begroot op f. 3,75

ff. zeven kussenslopen met kant, gemerkt H.V., tezamen begroot op f. 12,25

gg. twee dito, gemerkt V., tezamen begroot op f. 3,40

hh. twee dito, gemerkt E.K., tezamen begroot meede op f. 3,40

ii. dertien ongemerkte dito, tezamen begroot op f. 16,50

jj. een gemeende dito, gemerkt C.H.M.4., begroot op f. 0,75

kk. zestien ongemerkte dito, tezamen begroot op f. 12,50

ll. vier dito, gemerkt L.M.4., tezamen begroot op f. 3,-

mm. tien oude dito, tezamen begroot op f. 4,-

nn. twaalf kleindere dito, tezamen begroot op f. 3,60

oo. negen grove dito, tezamen begroot op f. 4,50

pp. vijf peuluwensloopen, tezamen begroot op f. 3,-

qq. een half douzijn vrouwenhebden, gemerkt C.A.M.6, tezamen begroot op f. 12,-

rr. drie dito, gemerkt C.A.M.6., tezamen begroot op f. 3,75

ss. drie dito, gemerkt C.A.M.8., insgelijks tezamen begroot op f. 3,75

tt. een dito, gemerkt C.A.M.12, begroot op f. 1,20

uu. een dito, gemerkt C.A.M.8., insgelijks begroot op f. 1,20

vv. zes dito, gemerkt A.C.L.M.6., tezamen begroot op f. 6,-

ww. twee ongemerkte dito, tezamen begroot op f. 1,50

xx. acht feitels, gemerkt C.A.M.8., tezamen begroot op f. 4,-

yy. twee dito, gemerkt C.A.M.L., tezamen begroot op f. 0,75

zz. vier ongemerkte dito, tezamen begroot op f. 4,80

aaa. vier oude dito, tezamen begroot op f. 1,-

bbb. een half douzijn witte linnen zakdoeken, gemerkt C.A.M.6., met een kroon erboven, tezamen begroot op f. 4,80

ccc. een ongemerkte dito, begroot op f. 0,80

ddd. negen oude dito, tezamen begroot op f. 2,25

eee. zes keteldoeksche doeken, gemerkt C.A.M.L.6., tezamen begroot op f. 2,-

fff. acht geheel oude dito, tezamen begroot op f. 1,20

ggg. een patist catoenen dito, begroot op f. 0,20

hhh. een dito met roode ruiten, begroot op f. 0,25

iii. een dito met een werkjen, begroot op f. 0,75

jjj. een neteldoeksche dito met een geborduurd randjen, begroot op f. 0,60

kkk. twee dito met ruiten, gemerkt C.M., tezamen begroot op f. 1,50

lll. een zwart zijden dito met een veloursche strook, begroot op f. 2,50

mmm. een zwarte catoenen dito, begroot op f. 1,-

nnn. een gecouleurde dito met streepen, begroot op f. 0,75

ooo. een zijden dito met een band, begroot op f. 1,50

ppp. zeven cervetmutzen met kant, tezamen begroot op f. 5,25

qqq. drie dito met een msal kantjen, tezamen begroot op f. 1,50

rrr. vijf dito met garenstrooken, tezamen begroot op f. 2,-

sss. vier versletene dito, tezamen begroot op f. 0,40

ttt. vijf rouwcervetten, tezamen begroot op f. 2,25

uuu. een paar oude zwarte zijdene ondermutzen, tezamen begroot op f. 0,10

vvv. tien witte marseillene dito, tezamen begroot op f. 0,50

www. een half douzijn witte linnen hairbanden, tezamen begroot op f. 0,10

xxx. een douzijn witte linnene nagtmutzen, tezamen begroot op f. 1,80

yyy. vier witte dinetten nagtkappen, tezamen begroot op f. 0,80

zzz. vijf marseillene zakken, tezamen begroot op f. 0,75

aaaa. drie bonte catoene dito, tezamen begroot op f. 0,45

bbbb. een oude witte linnen voorschoot, begroot op f. 0,30

cccc. een ouderwetsche blaauwzijdene gebloemde japon, begroot op f. 5,50

dddd. een oude zwarte zijden effene dito, begroot op f. 3,50

eeee. een groengestreepte katoenen japon, begroot op f. 3,-

ffff. een groen en blaauw gestreepte dito, begroot op f. 2,50

gggg. een blaauwe gebloemde dito, insgelijks begroot op f. 2,50

hhhh. een kruisgevouwen dito, begroot op f. 1,75

iiii. een roode zijden gestikte rok, begroot op f. 3,50

jjjj. een geele dito, begroot op f. 2,50

kkkk. een roode zijden gebloemde dito, meede begroot op f. 2,50

llll. een ligtblaauwe gebloemde dito, insgelijks begroot op f. 2,50

mmmm.

   een donker dito, begroot op f. 2,25

nnnn. twee zwarte calminkene dito, tezamen begroot op f. 4,-

oooo. vier witte marseillene dito, tezamen begroot op f. 3,-

pppp. een witbonte catoene dito, begroot op f. 2,-

qqqq. een dito met een rood bloemptjen, begroot op f. 0,75

rrrr. een witte dito met rood benaaid, insgelijks begroot op f. 0,75

ssss. een wit bonte gestreepte dito, begroot op f. 0,50

tttt. een paarse dito met geele streepen, begroot op f. 1,-

uuuu. een witte dito, begroot op f. 1,50

vvvv. een paar witte baaijene dito, tezamen begroot op f. 4,80

wwww.

   een paar blaauw gestreepte wollen rokken, tezamen begroot op f. 3,-

xxxx. een paarschbont catoenen jak, begroot op f. 1,50

yyyy. een oud koningsrouwen dito, begroot op f. 0,75

zzzz. een dito, begroot op f. 0,50

aaaaa. een wit bont dito, begroot op f. 0,40

bbbbb. een paar dito met geele streepen, begroot op f. 1,25

ccccc. een wit catoenen dito, begroot op f. 1,-

ddddd. twee roodgeruite catoenen voorschooten, tezamen begroot op f. 1,75

eeeee. een paarschbonte dito, begroot op f. 0,60

fffff. een zwarte dito, begroot op f. 0,80

ggggg. een vriesch-bonte dito, begroot op f. 0,50

hhhhh. een paarschbonte catoenen schoudermantel, begroot op f. 0,90

iiiii. een koningsrouwen dito, begroot op f. 0,80

jjjjj. een zwarte zijdene dito, begroot op f. 1,75

kkkkk. twee blaauwgestreepte wollene vrouwenbroeken, tezamen begroot op f. 1,75

lllll. drie marseillene dito, tezamen begroot op f. 1,80

mmmmm. een paar oude dito, tezamen begroot op f. 0,60

nnnnn. drie marseillene borstrokken, tezamen begroot op f. 2,25

ooooo. een witte baaijene dito, begroot op f. 0,75

ppppp. zeven paren witte catoenen koussen, tezamen begroot op f. 2,80

qqqqq. vier paren linnengaren dito, tezamen begroot op f. 1,-

rrrrr. vier paren witte wollene dito, tezamen begroot op f. 1,60

sssss. twee paren zwarte dito, tezamen begroot op f. 0,75

ttttt. twee paren blaauwgrijze dito, tezamen begroot op f. 1,25

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden ten dezen wederom gevaceerd bij verdubbelde vacatie van des morgens acht uren tot des achtermiddaags twee uuren en alzo opnieuw gedurende zes achtereenvolgende uren van denzelfden dag, besteed tot de prisatie en inventarisatie van de hiervoren vermelde roerende goederen der onderhavige gemeen- en nalatenschap; welke even als de nog verder te inventariseerende, zijn verbleven en gelaten in het bezit en de bewaring van den heer Roelof van Langen, weduwenaar van wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder, die dit dan ook erkend en zich tevens belast om al hetzelve wederom te voorschijn te brengen en te verantwoorden, wanneer en aan wie zulks behoven zal; en is de vacatie tot de voortzetting van dezen staat en inventaris, met toestemming van de gezamentlijke parthijen comparanten, uitgesteld tot en bepaald op morgen, vrijdag den achttienden dezer maand april des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des achtermiddaags ten een uuren.

En hebben de parthijen comparanten, mitsgaders de expert-priseur of commissaris-schatter, alhier na duidelijke voorlezing, benevens de voormelde getuigen en ons notaris getekendt ten jaare, daage, uure en plaatse als boven.

Vierde vacatie

En ten voorzeiden dage, vrijdag den achttienden der maand april des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des achtermiddaags ten een uuren, ten woonhuize van den heer Roelof van Langen, gepensioneerd eerste lieutenant, nr. 24 in de Voorstraat, noordzijde, ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ingevolge de bepaling bij het slot der voorgaande vacatie gemaakt, wordt door den ondergetekenden Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van de heeren Rutger Koeslag, winkelier, en van Jan van Munster Jasperszoon, grutter, beide wonende terzelfder Steede in de Voorstraat, de eerste noordzijde nr. 25 en de tweede zuidzijde nr. 53, als hiertoe opnieuw expresselijk verzochtte getuigen, de opmaking van den onderhavigen staat en inventaris vervolgd ter rekwisitie en praesentie, mitsgaders in kwaliteiten, onder adsistentie en met authorisatie, als hiervoren in het hoofd van denzelven uitgedrukt; en zulks in maniere navolgende:

Roerende goederen (tweede vervolg):

In de groote voorkamer, uitziende met twee vengsterramen op de Voorstraat:

uuuuu. een paar zwarte stoffen schoenen, begroot op f. 1,-

vvvvv. een paar rood lederen muilen, begroot op f. 0,50

wwwww. een spaanen doosjen met naaigaren, in alles begroot op f. 0,15

xxxxx. een zwartzijden vrouwenhoed, begroot op f. 1,20

yyyyy. een oud kerkboek, begroot op f. 0,75

zzzzz. twee avondmaals-boekjes, beide met zilveren kreppen, tezamen begroot op f. 1,25

aaaaaa. een klein oud psalm-boekjen met een zilveren krepjen, begroot op f. 0,25

bbbbbb.

een paarld’amouren snuifdoosjen met een zilveren rand, in alles begroot op f. 1,75

cccccc. een zilveren dito, wegende vier Nederlandsche looden en vijf wigtjes, van ons onbekende keur, begroot op f. 3,37½

dddddd.

een zilveren vingerhoed, wegende zeven Nederlandsche wigtjes, zonder eenige meer kenbare keur, begroot op f. 0,52½

eeeeee. een dito rijgpennetjen, wegende drie Nederlandsche wigtjes, meede zonder eenige meer kenbare keur, begroot op f. 0,22½

ffffff. een paar dito oortjes, zonder keur, doch gemerkt met de letter R, wegende twee Nederlandsche wigtjes, begroot op f. 0,15

gggggg. een groote en een kleinder cachet in zilver, het eerste met de wapens van Van Langen en Mulder en het laatste met dat van Greven, zonder ons bekende keur, doch wegende twee Nederlandsche looden en een wigtjen, tezamen begroot op f. 1,57½

hhhhhh. een dubbelde zilveren beugel, zonder haak of tas, Zwolsche keur, wegende negentien looden en een wigtjen Nederlandsch, begroot op f. 14,32½

iiiiii. een dito knipbeugeltjen van ons onbekende keur, wegende twee Nederlandsche looden en vijf wigtjes, begroot op f. 1,87½

jjjjjj. een paar dito ragou-lepels, Amsterdamsche keur en wegende twee Nederlandsche oncen en twee looden, begroot op f. 19,25

kkkkkk.

een douzijn zilveren lepels, Zwolsche keur, wegende zeven Nederlandsche oncen en twee wigtjes, begroot op f. 52,65

llllll. een douzijn dito fourchetten, meede Zwolsche keur, weegende zes Nederlandsche oncen, begroot op f. 45,-

mmmmmm. vijf dito lepels, insgelijks Zwolsche keur en getekend met de letters L.B., wegende twee Nederlandsche oncen en een lood, begroot op f. 15,75

nnnnnn. vier dito fourchetten, almeede Zwolsche keuren, geteekend met een dubbeld familiewapen, waarbij dat van Greven, weegende twee Nederlandsche oncen, twee looden en twee wigtjes, begroot op f. 16,65

oooooo.

drie dito theelepeltjes van ons onbekende keur, wegende drie Nederlandsche looden, begroot op f. 2,25

pppppp.

een zilveren peperbos, zonder ons bekende keur, doch wegende een Nederlandsche once, vijf looden en vijf wigtjes, begroot op f. 13,51

qqqqqq.

een dito olie- en azijnmenage, meede zonder ons bekende keur, doch van dezelfde als de peperbos hiervoren, en wegende vier oncen en twee wigtjes Nederlandsch, begroot op f. 35,17½

rrrrrr. een dito schenkblaad, ovaal en met een verheven rand, Zwolsche keur, wegende vijf oncen, een lood en negen wigtjes, begroot op f. 43,92½

ssssss. een dito, wegende vijf Nederlandsche oncen en vier wigtjes, zijnde van denzelfden keur en begroot op f. 37,80

tttttt. een effen gouden ring, zonder eenige merkbare keur, wegende twee wigtjes, begroot op f. 2,25

uuuuuu. een kleerborstel met een zilveren geslagen rand, getekend met de letters H.K., begroot op f. 3,-

vvvvvv. een kleindere dito met dito, voerende het wapen van Greven, begroot op f. 2,25

wwwwww. een kleindere dito voerende hetzelfde wapen en evenals de voorgaande tevens getekend met de letters M.G. en Zwolsche keur, begroot op f. 0,80

xxxxxx. een douzijn tafelmessen met zwarte hegten met zilver gemonteerd, tezamen begroot op f. 3,60

yyyyyy. twee voorsnijmessen, meede met zilver gemonteerd, tezamen begroot op f. 0,80

zzzzzz. twee dito vorken, tezamen begroot op f. 0,60

aaaaaaa.

een bloedsteen met zilver gemonteerd, begroot op f. 2,60

19. een ouderwets gewreeven opgelegd kabinet, begroot op f. 25,- en waarin het navolgende, als:

a. vier paren garen onder-glasgordijnen, tezamen begroot op f. 1,20

b. een paar geborduurde dito, begroot op f. 0,50

c. zeven paaren oude catoenene dito, tezamen begroot op f. 0,40

d. negentien oude tafelserviëtten, tezamen begroot op f. 5,50

e. veertien dito met twee tafellakens, als de vorigen ongemerkt, in alles begroot op f. 13,40

f.

een paar ongemerkte tafellakens, begroot op f. 5,-

g. vif silefiër dito, tezamen begroot op f. 4,-

h. elf gemeene pellene handdoeken; tezamen begroot op f. 3,30

i.

zeven oude dito, tezamen begroot op f. 1,10

j.

een half douzijn masbovenhembden, gemerkt R.v.L.6., tezamen begroot op f. 9,-

k. vijf dito, gemerkt E.M.6., tezamen begroot op f. 6,25

l.

een dito, gemerkt M., begroot op f. 1,-

m. een dito, ongemerkt, insgelijks begroot op f. 1,-

n. agt halve dito, tezamen begroot op f. 4,-

o. een douzijn manshembden, gemerkt R.v.L.6., tezamen begroot op f. 13,20

p. vijf dito, gemerkt R.v.L.5, begroot op f. 4,50

q. vier ongemerkte dito, tezamen begroot op f. 3,20

r.

negen paren linnen voormouwen, tezamen begroot op f. 0,90

s. vijf witte katoenen slaapmutzen, tezamen begroot op f. 2,-

t.

vier witte marseillene mansborstrokken, tezamen begroot op f. 2,25

u. een paar dito onderbroeken, tezamen begroot op f. 1,50

v. drie witte linnen zakdoeken, gemerkt R.v.L.6., tezamen begroot op f. 1,35

w. drie witte catoenene halsdoeken en een dito das, tezamen begroot op f. 1,20

x. twee zwart lakensche mansrokken, tezamen begroot op f. 15,-

y. twee dito vesjes, tezamen begroot op f. 2,50

z. een dito broek, begroot op f. 3,-

aa. een dito (gebreide), begroot op f. 1,-

bb. een oude blaauwe lakensche rok, begroot op f. 3,25

cc. een lakensche ligtgrijze pantalon, begroot op f. 2,35

dd. een paar roodgecouleurde groen gestreepte catoenene vesjes, tezamen begroot op f. 1,30

ee. een paar donkerbruin gestreepte dito, begroot op f. 1,50

ff. twee oude witte picqueëne dito, tezamen begroot op f. 1,-

gg. een paar geele katoenene doeken, tezamen begroot op f. 1,-

hh. vijf blaauwbonte dito zakdoeken, tezamen begroot op f. 1,50

ii. een paar oude zwarte manchestersche broeken, tezamen begroot op f. 1,50

jj. drie paren witte linnen slopkousen, tezamen begroot op f. 0,30

kk. drie paren zwarte wollene kousen, tezamen begroot op f. 2,25

ll. drie paren zwartbonte dito, tezamen begroot op f. 1,50

mm. een paar witte wollene onderkoussen, begroot op f. 0,75

nn. een blaauwe calminkene mansborstrok, begroot op f. 1,-

oo. een ligtgrijze lakensche jas, begroot op f. 2,50

pp. een donkerblaauw lakens buisjen, begroot op f. 2,-

qq. een paar blaauwe wollene slaapmutzen, begroot op f. 0,50

rr. een paar paarschbonte catoenene halsdoeken, tezamen begroot op f. 0,60

ss. een zwart lakensche rouwmantel met drie kreppene laufers, tezamen begroot op f. 4,50

tt. een paar vierkante manshoeden, tezamen begroot op f. 1,-

uu. een ronde dito, begroot op f. 1,25

vv. een paar oude laarzen, begroot op f. 1,20

ww. drie paren oude schoenen, tezamen begroot op f. 1,80

xx. een paar oude muilen, begroot op f. 0,20

yy. een paar zilveren schoengespen à la Henri Quatre met stalen beugels en tongen, in alles begroot op f. 6,-

zz. een paar dito broekgespen met dito, begroot op f. 1,20

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden ten dezen wederom gevaceerd bij verdubbelde vacatie van des achtermiddaags een uuren tot des avonds zeven uuren, en alzo gedurende zes achtereenvolgende uuren van denzelfden dag, besteed tot de prisatie (het zilverwerk na voorafgegaane weging) en inventarisatie van de hiervooren vermelde roerende goederen der onderhavigen nalatenschap; welke, evenals de nog verder te inventariseerene zijn verbleven en gelaten in het bezit en de bewaring van den heer Roelof van Langen, weduwenaar van wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder, die dito dan ook erkend en zich tevens belast om al hetzelve wederom te voorschijn te brengen en te verantwoorden, wanneer en aan wie zulks behoven zal; en is de vacatie tot het voortzetten van dezen staat en inventaris met overleg en toestemming van de gezamentlijke parthijen comparanten, uitgesteld en bepaald op maandag den een en twintigsten dezer maand april des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des achtermiddaags ten twee uuren.

En hebben de parthijen comparanten, mitsgaders de expert-priseur of commissaris-schatter, alhier na duidelijke voorlezing, benevens de voormelde getuigen en ons notaris getekendt, ten jaare, dage, ure en plaatse als boven.

Vijfde vacatie

En ten voorzeiden daage, maandag den een en twintigsten der maand april des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des achtermiddaags ten twee uuren, ten woonhuize van den heer Roelof van Langen, gepensioneerd lieutenant, nr. 24 in de Voorstraat, noordzijde, ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ingevolge de bepaling bij het slot der voorgaande vacatie gemaakt, word door den ondergetekenden Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ini tegenwoordigheid van de heeren Rutger Koeslag, winkelier, en Jan van Munster Jasperszoon, grutter, beide wonende ter zelfder Steede in de Voorstraat, de eerste noordzijde nr. 25 en de tweede zuidzijde nr. 53, als hiertoe opnieuw expresselijk verzochtte getuigen, de opmaking van den onderhavigen staat en inventaris vervolgd ter rekwisitie en praesentie, mitsgaders in kwaliteiten, onder adsistentie en met authorisatie, als hiervoren in het hoofd van denzelven uitgedrukt; en zulks in maniere navolgende:

Roerende goederen (derde vervolg)

In de groote voorkamer, uitziende met twee vengsterraamen op de Voorstraat:

aaa. een gouden zak-horologie met een dubbelde gouden kast en een koperen groengoud verlakte dito, voorts een koperen staalen ketting, hangende aan een zilveren stift, waaraan tevens een versleeten gouden dito stift is afhangende; dit horologie heeft eene gewoone porceleinen wijzerplaat en is op deszelfs uurwerk getekend Wm. BRAMER ZWOLL, den tweede of buitenste der goudene kasten is gedreeven werk en voerdt de familiewapens van Greven en Moclkenbour; en is het een ander begroot op eene summa van f. 100,-

bbb. een dito met een dubbelde effenen gouden kast, dito wijzerplaat en eene koperen ketting; dit horologie is op de plaat getekend BRAMER/AMSTERDAM, gelijk ook op het uurwerkt met toevoeging van de voornaam PAULUS, en voorts in alles begroot op f. 90,-

ccc. negen nieuwe Nederlandsche ellen, zes dito palmen, drie duimen en twee dito streepen (veertien oude Amsterdamsche ellen) ongebleekt linnen, tezamen begroot op f. 10,50

ddd. zes nieuwe Nederlandsche, acht dito palmen en acht dito duimen (tien oude Amsterdamsche ellen) grof dito, begroot op f. 7,50

eee. twee en vijftigh stukken vlassen gaaren, tezamen begroot op f. 6,50

fff. tien halve stukjes grof dito, tezamen begroot op f. 0,60

ggg. een paar catoenen glasgordijnen met franjes, in alles begroot op f. 5,-

hhh. een kerkboek, begroot op f. 0,50

iii. een gezangboek, begroot op f. 0,25

jjj. een robbenvellen tabaksdoos met een zilveren charnier, in alles begroot op f. 1,25

kkk. een rietstok met een yvoiren knop, begroot f. 0,75

lll. een dito zonder knop, begroot op f. 0,50

20. een blaauw gestreept buwen onderbed met een donkerblaauw geruit overtreksel, een dito peuluwe en vier dito kussens, tezamen begroot op f. 50,-

21. een ligtrood bonte katoenene beddeeken, begroot op f. 4,50

22. een paar gestreepte witte wollene dito, tezamen begroot op f. 7,-

b. In den gang des huizes:

1.

een blikken groengeverfde gedeeltelijk vergulde hanglamptaarn met zijn toebehoor, in alles begroot op f. 1,50

c. In het kleine voorkamertjen, uitziende met een vengsterraam op de Voorstraat:

1.

een schilderij in olieverf, voorstellende het inwendige van een tempelgebouw met een zwarte lijst, begroot op f. 2,25

2.

twee kleindere dito voorstellende drinkgelagen, tezamen begroot op f. 2,-

3.

twee dito, zijnde jagtstukken, waarvan het eene zeer beschadigd, tezamen begroot op f. 8,-

4.

een dito op koper, met een voorstelling uit de gewijde geschiedenis rakende Loth en zijne dochters, begroot op f. 2,20

5.

een pourtraitjen in olieverf op koper met een houten lijstjen, begroot op f. 0,60

6.

een paar groote dito op doek, tezamen begroot op f. 0,40

7.

een paar kleine tekeningen in zwarte lijstjes, tezamen begroot op f. 0,20

8.

een paar dito plaatjes in lijstjes, mede begroot op f. 0,20

9.

een geborduurd stukjen agter lijst en glas, in alles begroot op f. 0,30

10. een staend horologie in een eikenhoutene gebruineerde opgelegde kast, met eene verzilverde uurwijzers-plaat, getekend PAULUS BRAMER te Amsterdam, begroot op f. 25,-

11. een groote spiegel met een bruin geverfde gedeeltelijk vergulde lijst, begroot op f. 9,-

12. een groote vierkante uittrektafel met een maghonijhouten rand en pooten, met groen waschdoek overtrokken, begroot op f. 8,-

13. een bruin eikenhouten spiegelkastjen, begroot op f. 1,20

14. een defect muzieklessenaartjen, begroot op f. 0,10

15. een maghonijhouten theestoof met een geelkoperen bak, tezamen begroot op f. 2,50

16. een geelkoperen schenkketel en dito comvoir, tezamen begroot op f. 2,-

17. een defect vogelorgeltjen, begroot op f. 0,50

18. een wit verlakt, met een landschap beschilderd, ovaalrond teeblad, begroot op f. 1,50

19. een maghonijhouten dito met koper beslag, begroot op f. 1,75

20. een blaauwbont Saxisch theeservies, bestaande uit een koffij- en twee melkkannen, twee theepotten, en suikerpot en een theebos, een spoelkom, een half douzijn theegoed en drie onderbakjes, in alles begroot op f. 2,50

21. een bruin verlakte inktkoker in de vorm van een boek, met deszelfs inkt- en zandkoker; in alles begroot op f. 0,50

22. eenige defecte schaakbeelden of –stukken, begroot op f. 0,40

23. een oude fiool met een paar gebrokene strijkstokken, tezamen begroot op f. 0,60

24. een lederene geldriem met koperen sluiting, begroot op f. 0,60

25. een defecte papierene verrekijker, begroot op f. 0,10

26. een doosjen met oud muntgewigt en schaaltjes, in alles begroot op f. 0,50

27. een dito zonder schaaltjes, begroot op f. 0,30

28. een eikenhouten pruikendoos, begroot op f. 0,25

29. een dito kisjen, begroot op f. 0,50

30. een bruin gewreevene beddestok, begroot op f. 0,30

31. een blaauwgestreept buwen onderbed met een donkerblaauw vriesch geruit overtreksel, een dito peuluwe en vier kussens, tezamen begroot op f. 45,-

32. een roodbonte catoenene beddeken, begroot op f. 5,-

33. een paar witte wollene roodgestreepte beddekens, tezamen begroot op f. 8,-

34. een paar groene zaaijene beddegordijnen en dito valletjes, met groen passement omzet, in alles begroot op f. 4,-

35. een wit catoenen glasgordijn met franjes, begroot op f. 2,-

36. een groote bijbel in folio, met Latijnsche letter, ten jaare zestienhonderd drie en zestigh te Leijden gedrukt bij de weduwe en erfgenamen Johannes Elsevier, begroot op f. 5,-

37. een oude dito ordinaire druk te Amsterdam bij Paulus Arends van Ravestein ten jaare zestienhonderd twee en zestigh, begroot op f. 3,50

38. een oudere dito van denzelfde druk ten jaare zestien honderd vier en vijftigh, begroot op f. 3,-

39. Ramage’s groote Waereld tafereel in folio met platen, te Amsterdam bij Lindenberg, anno eenduizend zevenhonderd een en twintigh, begroot op f. 1,50

40. een oude foliant in schaapslederen band (zonder titulblad) met platen over de natuurlijke historie der dieren, begroot op f. 1,25

41. Schoutens reis na de Oostindiën, in kwarto met een bruine lederene band, begroot op f. 0,50

42. een oude beschrijving van zeventien Nederlandsche Provinciën, in groot octavo, papieren band, begroot op f. 0,30

43. Levensbeschrijving van Don Quichot de la Manche, met platen, in kwarto, begroot op f. 1,20

44. De Philosoph, vier deelen, in groot octavo, in papieren band, begroot op f. 1,-

45. twee en vijftigh predikatiën van Dominus van der Hage over de Cahtechismus, papieren band in kwarto, begroot op f. 0,50

46. een nieuw testament, Fransch en Hollandsch, in klein octavo, begroot op f. 0,20

47. De Honigbeij, zes deeltjes in duodecimo, papieren banden, tezamen begroot op f. 0,30

48. Groenewegen over den Cathecismus, in quarto, papieren band, insgelijks begroot op f. 0,30

49. De Nieuwe Nederlandsche Hovenier, papieren band, in octavo, begroot op f. 0,35

50. een Hoogduitsche bijbel van Luther, in klein folio, begroot op f. 0,50

51. drie deelen van het Leven van Willem den Eersten, in octavo, papieren banden, begroot almeede op f. 0,50

52. een partij oude boeken, van geene waarde dan tot scheurpapier, tezamen daartoe begroot op f. 5,-

53. acht onderscheidene landkaarten, tezamen begroot op f. 0,80

54. tien dito, tezamen begroot op f. 1,-

55. zeven dito, tezamen begroot op f. 0,70

56. een waereldkaart, begroot op f. 0,10

57. een plattegrondtekening van het Beleg van Rijssel, begroot op f. 0,05

58. een plattegrondtekening van de Bataille bij Hochstett, insgelijks begroot op f. 0,05

59. een dito van de Baaij van Gibralter, almeede begroot op f. 0,05

60. drie prenten voorstellende het vertrek, de lansering en kroning van Willem de Derde, begroot op f. 0,10

61. een dito, voorstellende de begraafnis van den Prins van Oranje, insgelijks begroot op f. 0,10

62. een pakjen met gedrukte en getekende oude prenten, tezamen begroot op f. 0,60

63. een rolletjen met dito, begroot op f. 0,10

64. vijf oude prenten, tezamen begroot op f. 0,15

65. een artillerietekening, begroot op f. 0,10

66. een geslachttafel van eenige prinsen van Oranje, begroot op f. 0,10

67. een gedeelte van een bereid menschenvel, begroot op f. 0,30

68. een half douzijn groene trijpen stoelkussens, tezamen begroot op f. 4,50

d. In de binnenkamer, agter de voormelde groote voorkamer, rechts den gang, uitziende met een glasraam op het dak der schuur of stal:

1.

een wit eikenhouten kabinet, begroot op f. 8,-

2.

een bruin witwerkers-kastjen, begroot op f. 0,50

3.

een bruine oude eikenhoutene latafel, begroot op f. 0,75

4.

een groengeverfde neerslagtafel, begroot op f. 1,50

5.

een oud vurenhouten stelligjen, begroot op f. 0,40

6.

twee vurenhouten kastjes, tezamen begroot op f. 0,75

7.

een blaauwgeverfd vurenhouten tafeltjen, begroot op f. 0,40

8.

agt oude bruine stoelen met hooge leunings, tezamen begroot op f. 1,20

9.

een oude spiegel met een zwarte lijst, begroot op f. 1,-

10. vier stuks oude prenten met zwarte lijsten, tezamen begroot op f. 0,15

11. een oud vurenhouten ledikant, met een groen saaijen behangzel, in alles begroot op f. 4,- en waarin en op:

a. een blaauwgestreept buwen onderbed, een dito peuluwe en vier kussens, tezamen begroot op f. 55,-

b. een paar oude roodbonte catoenene beddekens, tezamen begroot op f. 4,50

c. een oude gestreepte wollene dito, begroot op f. 2,-

12. een klein vurenhouten pavilloen met een bont katoenen behangzel in alles begroot op f. 3,-

a. een klein blaauwgestreept buwen bedjen met een rood geruit overtreksel en vier dito kleine kussens, in alles begroot op f. 12,-

b. een roodbonte catoenene deken, begroot op f. 1,50

c. een groen wollene dito, begroot op f. 0,75

13. een oud dambord met eenige schijven, tezamen begroot op f. 0,20

14. een oude ragebol, begroot op f. 0,25

15. een dito vleeschgaffel, begroot op f. 0,30

16. een oude kleerborstel, begroot op f. 0,10

17. een geelkoperen zonnewijzer, begroot op f. 0,60

18. een metalen schel met een ijzeren veer, in alles begroot op f. 0,50

19. een defecte koperen stoof, begroot op f. 0,60

20. een oud jagtgeweer, begroot op f. 2,-

21. een paar geknoopte weijtasschen met hunne bandelieren, waarin een kruidhoorn; in alles begroot op f. 2,25

22. een loden tabaksdoos, begroot op f. 0,10

23. een heggeschaar, begroot op f. 0,75

24. een snoeij-halvemaan, begroot op f. 0,30

e. In het middenkamertjen achter het voormelde kleine voorkamertjen, links de gang, uitziende met een vengsterraam in den beslotenen gang ten westen het woonhuis:

1.

een geheel oud opgelegd eikenhouten kabinet, begroot op f. 2,50

2.

een eikenhouten comptoir-kastjen, begroot op f. 2,-

3.

drie oude stoelen, tezamen begroot op f. 0,15

4.

een oude spiegel met een bruine lijst, begroot op f. 0,40

5.

een oude schilderijlijst, begroot op f. 0,05

6.

een blaauwgeverfd vurenhouten opslagtafeltjen, begroot op f. 0,60

7.

een oud vurenhouten langwerpig vierkant tafeltjen, begroot op f. 0,25

8.

een klein defect eikenhouten kastjen, begroot op f. 0,25

9.

een houten raam handetjen, begroot op f. 0,10

10. een oude gebloemde trijpen reiszak, begroot op f. 0,10

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden ten dezen wederom gevaceerd bij verdubbelde vacatie van des achtermiddaags twee uuren tot des avonds acht uuren, en alzo gedurende zes achtereenvolgende uuren van denzelfden dag, besteed tot de prisatie (het ongemaakte linnen na voorafgegaane meeting) en inventarisatie van de hiervooren vermelde roerende goederen der onderhavigen nalatenschap; welke, evenals de nog verder te inventariseerene zijn verbleven en gelaten in het bezit en de bewaring van den heer Roelof van Langen, weduwenaar van wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder, die dito dan ook erkend en zich tevens belast om al hetzelve wederom te voorschijn te brengen en te verantwoorden, wanneer en aan wie zulks behoven zal; en is de vacatie tot het voortzetten van dezen staat en inventaris met overleg en toestemming van de gezamentlijke parthijen comparanten, uitgesteld en bepaald op morgen, dingsdag den twee en twintigsten dezer maand april des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des achtermiddaags ten twee uuren.

En hebben de parthijen comparanten, mitsgaders de expert-priseur of commissaris-schatter, alhier na duidelijke voorlezing, benevens de voormelde getuigen en ons notaris getekendt, ten jaare, dage, ure en plaatse als boven.

Zesde vacatie

En ten voorzeiden daage, dingsdag den twee en twintigsten der maand april des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des achtermiddaags ten twee uuren, ten woonhuize van den heer Roelof van Langen, gepensioneerd lieutenant, nr. 24 in de Voorstraat, noordzijde, ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ingevolge de bepaling bij het slot der voorgaande vacatie gemaakt, word door den ondergetekenden Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ini tegenwoordigheid van de heeren Rutger Koeslag, winkelier, en Jan van Munster Jasperszoon, grutter, beide wonende ter zelfder Steede in de Voorstraat, de eerste noordzijde nr. 25 en de tweede zuidzijde nr. 53, als hiertoe opnieuw expresselijk verzochtte getuigen, de opmaking van den onderhavigen staat en inventaris vervolgd ter rekwisitie en praesentie, mitsgaders in kwaliteiten, onder adsistentie en met authorisatie, als hiervoren in het hoofd van denzelven uitgedrukt; en zulks in maniere navolgende:

Roerende goederen (vierde vervolg):

In het middenkamertjen achter het voormelde kleine voorkamertjen, links de gang, uitziende met een vengsterraam in den beslotenen gang ten westen het woonhuis:

11. een paar oude groene zaaijene bedgordijnen met een dito val, in alles begroot op f. 2,25

12. een blaauw gestreept buwen onderbed, een peuluwe en een kussen, tezamen begroot op f. 25,-

13. een paar oude roodbonte catoenene beddekens, tezamen begroot op f. 2,50

14. een witte wollene roodgestreepte dito, begroot op f. 1,25

f.

  In het zogenaamde Tanteskamertjen, achter het voormelde middenkamertjen, meede links den gang en insgelijks met een vengsterraam uitziende in den beslotenen gang ten westen het woonhuis:

1.

een oude eikenhouten kast, begroot op f. 3,-

2.

een bruingeverfde latafel (witmakers-werk), begroot op f. 2,-

3.

een groengeverfde neerslagtafel, insgelijks begroot op f. 2,-

4.

een half douzijn oude bruine stoelen, tezamen begroot op f. 1,50

5.

een half douzijn rood trijpene paardeharene stoelzittingen, tezamen begroot op f. 1,20

6.

een oud pareiken doosjen, begroot op f. 0,10

7.

een oude spiegel met ene bruine lijst, begroot op f. 1,-

8.

een hlaf douzijn prentjes in zwarte lijsten, tezamen begroot op f. 0,50

9.

een ovaal wit verlakt schenkblaadjen, begroot op f. 0,40

10. een rond zwart dito, begroot op f. 0,20

11. een langwerpig vierkant dito, insgelijks begroot op f. 0,20

12. een paar bruingeverfde blikken tromeetjes, tezamen begroot op f. 0,60

13. een eeuwigdurende almanak in een zwarte lijst, begroot op f. 0,20

14. een groengeverfde vierkante lamptaarn met zijn toebehoren, in alles begroot op f. 1,-

15. een paar oude blikken theebossen, tezamen begroot op f. 0,25

16. een blaauwbonte pot (aardewerk), begroot op f. 0,10

17. een bruin eikenhouten gaarenkromtjen, begroot op f. 0,40

18. een paar groengeverfde houten raamkadetjes, insgelijks tezamen begroot op f. 0,40

19. een zwarte Engelsch aardene theepot, dito spoelkom, melkkan en zuikerpot, tezamen begroot op f. 1,20

20. elf paaren paarschbont porceleinen theegoed, een spoelkom, melkkan en suikerpot, in alles begroot op f. 1,70

21. negen paaren rood Saxisch dito, tezamen begroot op f. 0,90

22. een blaauwbont porceleinen cannetjen, begroot op f. 0,10

23. een oude metalen tafelschel, begroot op f. 0,75

24. drie en dertigh stukken vlassen gaaren, tezamen begroot op f. 4,-

25. zes en twintig stukken grof dito, tezamen begroot op f. 1,50

26. een paar oude geele aardene theepotten en een dito melkkan, tezamen begroot op f. 0,30

27. een geelgebloemd zijden bedgordijn met deszelfs val, in alles begroot op f. 1,50

28. een rood gestreept buren onderbed met een blaauw ligtgeruit Vriesch overtreksel, met een dito peuluwe, tezamen begroot op f. 35,-

29. een witte zijden beddeken met geele streepen, begroot op f. 2,50

g. In de daagsche kamer te eindens den gang, uitziende met twee vengsterramen op den tuin:

1.

een eikenhout opgelegd bruingewreeven kastjen met beeld- en snijwerk, begroot op f. 21,-

2.

een vurenhouten bruin geverfd hoekbuffet, begroot op f. 5,-

3.

een bruingewreeven eikenhouten bureau, begroot op f. 3,-

4.

een bruingewreeven ijpenhouten laadetafel, begroot op f. 1,25

5.

een bruingeverfde vurenhouten tafel, met een groengeverfd langwerpig rond los blad, begroot op f. 3,50

6.

een moderne spiegel met eene vergulden lijst, begroot op f. 25,-

7.

een kleinder dito, begroot op f. 4,-

8.

een ijzeren gesleepen Engelsche vuurhaard met deszelfs geelkoperen voorhangblad, bak, pook en tang, met geel en roodkoper gemonteerd, in alles begroot op f. 21,-

9.

elf gemeene bruine gedraaide stoelen, tezamen begroot op f. 3,30

10. een oude tafelstoel, begroot op f. 0,25

11. een Vriesche hangklok, getekend KLAAS DE VRIES, 1761, begroot op f. 8,-

12. een oude thermometer, begroot op f. 1,-

13. een paar schilderijtjes in olieverf (landschapjes met vhee), tezamen begroot op f. 3,-

14. een tekening in zwarte lijst en glas, voorstellende een monument van wijlen Prins Frederik van Oranje, begroot op f. 0,30

15. een pourtrait van zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, in een vergulden lijst en glas, begroot op f. 0,30

16. acht familiesilhouetten in vergulden lijstjes en glas, tezamen begroot op f. 2,-

17. een bruingewreeven notebomen houten theekistjen met drie geelkoperen bosjes, in alles begroot op f. 0,75

18. een bruingewrreven ypenhouten naaikistjen, begroot op f. 0,50

19. een bruingewreeven theepotstoofjen, begroot op f. 0,20

20. een blaauw geverfde looden tabaksdoos, begroot op f. 0,60

21. een blikken verlakt tabakscomvoir, begroot op f. 0,40

22. een paar blaauwbonte porceleinen spoelkommen, tezamen begroot op f. 0,30

23. een paar kleindere dito, begroot op f. 0,60

24. een grotere dito, begroot op f. 0,50

25. een paar bruine porceleinen suikerpotjes met een defect deksel, tezamen meede begroot op f. 0,50

26. een paar roodbonte porceleinen vlesjes, waarvan het eene gebroken en drie dito witte leeuwtjes, dienende voor kaststelzel, in alles begroot op f. 0,50

27. een Chineesch porceleinen bord, rood met goud, begroot op f. 0,30

28. vier dito, minder soort, tezamen begroot op f. 1,20

29. elf blaauwbonte porceleinen borden, tezamen begroot op f. 2,75

30. vier blaauwe dito, tezamen begroot op f. 0,80

31. vijf dito soupborden, tezamen begroot op f. 1,-

32. acht dito schaaltjes, tezamen begroot op f. 1,60

33. drie dito schotels, tezamen begroot op f. 0,90

34. zeven dito kleine bakjes, tezamen begroot op f. 0,70

35. drie dito diepe schotels, tezamen begroot op f. 0,75

36. een roodbont Chineesch scheerbekken, begroot op f. 1,-

37. een blaauwbont porceleinen dito, begroot op f. 0,40

38. een groen gecouleurde Saxische soupterrine met een dito schotel (gebarsten), begroot op f. 0,60

39. vijftien witte platte aardene borden, tezamen begroot op f. 1,50

40. vijf dito soupborden, tezamen begroot op f. 0,50

41. zeven dito groote getakte bakjes, tezamen begroot op f. 1,40

42. negen kleindere dito, tezamen begroot op f. 1,35

43. vier dito bakjes met gladde randen, tezamen begroot op f. 0,60

44. twee kleindere dito, tezamen begroot op f. 0,25

45. een paar dito saladebakken, tezamen begroot op f. 0,80

46. een paar dito vischplaaten, tezamen begroot op f. 0,60

47. drie dito groote schotels, tezamen begroot op f. 1,20

48. een dito fruitbakjen, begroot op f. 0,30

49. een paar souskommen met deksels, tezamen begroot op f. 0,40

50. een paar kleindere dito, zonder deksels, tezamen begroot op f. 0,20

51. een paar glanssteenen, tezamen begroot op f. 0,10

52. vier glazen lusters, tezamen begroot op f. 0,40

53. een witte aardene peperbos, begroot op f. 0,10

54. een dito zoutvat, begroot op f. 0,05

55. een geslepen glazen bocaal met deksel met bloemwerk, begroot op f. 0,50

56. een kleindere dito met het wapen van Zwolle, begroot op f. 0,40

57. een paar dito met ons onbekende wapens, tezamen begroot op f. 0,60

58. een compôte van geslepen glas met deszelfs deksel, insgelijks begroot op f. 0,60

59. een gladde dito met dito, begroot op f. 0,40

60. een glazen kan, begroot op f. 0,30

61. een kleindere dito met een blaauwe rand, begroot op f. 0,25

62. een grootere en twee kleindere caraffen, tezamen begroot op f. 0,75

63. een klein glazen stolpjen, begroot op f. 0,10

64. vier dito zoutvaatjes (beschadigd), tezamen begroot op f. 0,40

65. een mostaardglaasjen, begroot op f. 0,05

66. een limoensap-vlesjen, meede begroot op f. 0,05

67. een paar geslepene bierglazen, tezamen begroot op f. 0,60

68. drie kleindere dito waarin gesneden de wapens van Van Langen en Mulder, tezamen begroot op f. 0,30

69. een paar grote wijnroemers, tezamen begroot op f. 0,20

70. een half douzijn dito met hooge voeten, tezamen begroot op f. 1,80

71. twee dito roemers, tezamen begroot op f. 0,15

72. een paar glazen zoutvaatjes met een dito oliëvlesjen, tezamen begroot op f. 0,30

73. een paar geslepen vlesjes uit een olië- en azijnmenage, begroot op f. 1,-

74. een wit aarden mostaardpotjen, begroot op f. 0,05

75. een half douzijn blaauwbont porceleinen theegoed met goudtevens, begroot op f. 1,50

76. een douzijn klein roodbont dito, begroot op f. 1,80

77. een douzijn kleinder dito, begroot op f. 1,50

78. een half douzijn kleinder dito, begroot op f. 0,75

79. een half douzijn dito, meede begroot op f. 0,75

80. een douzijn bruin dito, begroot op f. 1,80

81. een half douzijn groot blaauwbont dito, begroot op f. 0,60

82. een half douzijn (hoekigt) dito, meede begroot op f. 0,60

83. een douzijn klein blaauwbont porcelein, begroot op f. 1,-

84. drie blaauw en roodbont geschilderde porceleinen kommetjes, met twee blaauwbonte dito groote kopjes, tezamen begroot op f. 0,75

85. twee blaauwbonte dito bekers, tezamen begroot op f. 0,20

86. een blaauw en roodgecouleurd porceleinen kommetjen, meede begroot op f. 0,20

87. drie blaauwbonte porceleinen theepotten en een dito melkkannetjen (waarvan twee stuks gebroken), tezamen begroot op f. 0,40

88. vier roodbonte porceleinen theepotten, tezamen begroot op f. 1,-

89. een bruine dito, begroot op f. 0,30

90. drie roode aardene theepotjes, tezamen begroot op f. 0,75

91. een zwarte serpentijn-stenen dito met zilver beslag, begroot (zijnde gebroken) op f. 1,50

92. een half douzijn ligt blaauwbonte porceleinen borden, insgelijks begroot op f. 1,50

93. vijf dito donkerer gecouleurde borden, tezamen begroot op f. 1,-

94. vier dito acsiëtten, tezamen begroot op f. 1,50

95. vijfenveertigh stuks porceleinen speksteenen en andersoortige kannetjes, beeldjes enzovoort, tezamen begroot op f. 1,10

96. elf differente porceleinen theeschoteltjes, tezamen begroot op f. 0,25

97. een vlessen kurk met zilver gemonteerd, begroot op f. 0,30

98. twee oude bruine vlessen bakjes, tezamen begroot op f. 0,05

99. een paar ronde bruinverlakte schenkblaadjes, tezamen begroot op f. 0,75

100. een paar ovaalronde dito, begroot op f. 0,40

101. een langwewrpig vierkant dito, begroot op f. 0,15

102. een blikken geverfde theestoof met comvoir, begroot op f. 0,60

103. een dito langwerpig rond- en een dito langwerpig vierkant theeblad, tezamen begroot op f. 0,75

104. een douzijn vaalbruin couleurig porceleinen theegoed met oortjes, begroot op f. 1,80

105. een half douzijn donkerrood klein dito, met goud tevens, edoch zonder oortjes, begroot op f. 0,60

106. een kleine blaauwbonte porceleinen theepot, twee dito melkkannetjes en een dito zuikerpotjen, tezamen begroot op f. 0,40

107. vijf dito schoteltjes en drie dito kopjes, mede tezamen begroot op f. 0,40

108. vijf paaren wit gebloemde dito met eene spoelkom, tezamen begroot op f. 0,80

109. een witte Engelsch aardene theepot, een dito melkpot, spoelkom en zuikerbakjen, tezamen begroot op f. 0,60

110. een dito spoelkommetjen en zuikerpotjen, bruin van buiten gecouleurd, tezamen begroot op f. 0,15

111. vijf oneffen paaren dagelijksch theegoed, aardewerk en Saxisch porcelein, tezamen begroot op f. 0,40

112. een metalen tafelschel, begroot op f. 1,-

113. een paar ruig linnene glasgordijnen met franjes, begroot op f. 3,50

114. een groen gebloemd deur-gordijn, begroot op f. 1,25

115. drie oude stoelkussens, tezamen begroot op f. 0,75

h. In de groote keuken, rechts de voormelde daagsche kamer, uitziende met een vengsterraam op de plaats agter de schuur of stal:

1.

een bruin geverfde vuurenhouten glaskast, begroot op f. 4,50 en waarin:

a. vier groote tinnen schotels, tezamen begroot op f. 6,50

b. een kleindere dito, begroot op f. 1,-

c. twee dito dito, tezamen begroot op f. 1,75

d. twee vischplaaten, tezamen begroot op f. 1,-

e. twee langwerpige assetten, meede tin, tezamen begroot op f. 1,20

f.

vier kleine dito, tezamen meede begroot op f. 1,20

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden ten dezen wederom gevaceerd bij verdubbelde vacatie van des achtermiddaags twee uuren tot des avonds acht uuren, en alzo gedurende zes achtereenvolgende uuren van denzelfden dag; besteed zo tot de prisatie en inventarisatie van de hiervoren vermelde roerende goederen der onderhavige gemeen- en nalatenschap; welke, evenals de nog verder te inventariseerene zijn verbleeven en gelaten in het bezit en de bewaring van den heer Roelof van Langen, weduwenaar van wijlen vrouwe Cunera Alberta Mulder, die dit dan ook erkend en zich tevens belast om al hetzelve wederom te voorschijn te brengen en te verantwoorden, wanneer en aan wie zulks behoven zal; en is de vacatie tot het voortzetten van den onderhavigen staat en inventaris, met overleg en toestemming van de gezamentlijke parthijen comparanten, uitgesteld tot en bepaald op morgen, woensdag den drie en twintigsten der maand april des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des achtermiddaags ten drie en een half uuren. En hebben de parthijen comparanten, mitsgaders de expert-priseur of commissaris-schatter, alhier, na duidelijke voorlezing, met en benevens de voormelde getuigen en ons notaris, getekendt ten jaare, dage, uure en plaatze als boven.

Zevende vacatie

En ten voorzeiden daage, woensdag den drie en twintigsten der maand april des jaars eenduizend achthonderd drie en twintigh, des achtermiddaags ten drie en een half uuren, ten woonhuize van den heer Roelof van Langen, gepensioneerd eerste lieutenant, nr. 24 in den Voorstraat, noordzijde, ter Steede en gemeente Hardenbergh, kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ingevolge de bepaling bij het slot der voorgaande vacatie gemaakt, wordt door den ondergetekenden Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van de heeren Rutger Koeslag, winkelier, en Jan van Munster Jasperszoon, grutter, beide wonende ter zelfder Steede in de Voorstraat, de eerste noordzijde nr. 25 en de tweede zuidzijde nr. 53, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, de opmaking van den onderhavigen staat en inventaris vervolgd ter rekwisitie en praesentie, mitsgaders in kwaliteiten, onder authorisatie en adsistentie, als hiervoren in het hoofd van denzelven uitgedrukt; en zulks in maniere navolgende:

II           Roerende goederen (vijfde vervolg)

h. in de groote keuken, rechts de voormelde daagsche kamer, uitziende met een vengsterraam op de plaats agter de schuur of stal:

g. een paar tinnen soupborden, tezamen begroot op f. 0,40

h. negen platte dito borden, tezamen begroot op f. 1,80

i.

twee dito schenkketels, tezamen begroot op f. 2,50

j.

twee dito bierkannen, insgelijks tezamen begroot op f. 2,50

k. een dito tabaksdoos, begroot op f. 0,50

l.

drie dito comvoirtjes, tezamen begroot op f. 0,75

m. een dito souskom, begroot op f. 0,25

n. een dito papkommetjen, begroot op f. 0,20

o. een paar dito kandelaars, begroot op f. 0,80

p. een paar dito dito, insgelijks begroot op f. 0,80

q. een dito domper met een dito plaatjen, tezamen begroot op f. 0,10

r.

een dito olie- en azijnmenage, begroot op f. 0,60

s. een dito koffijkan, begroot op f. 1,20

t.

een paar geelkoperen taarte-pannen, waarvan eene met een rood koperen deksel, in alles begroot op f. 3,50

u. een dito platte pan met een ijzeren steel, begroot op f. 1,20

v. eend ito koffijkan met drie kranen, begroot op f. 2,-

w. twee kleindere dito, beide met een enkele kraan, tezamen begroot op f. 1,25

x. een paar geelkoperen blakers met een dito domper, tezamen begroot op f. 0,80

y. een paar dito tabakscomvoirtjes, te zamen begroot op f. 0,50

z. een paar geelkoperen tafelcomvoiren met ijzeren bakjes, tezamen begroot op f. 1,-

aa. een dito salade-emmer, begroot op f. 0,60

bb. een paar dito halsbandjes, tezamen begroot op f. 0,20

cc. een dito ringkraag, begroot op f. 0,10

dd. een paar dito snuiterbakjes, tezamen begroot op f. 0,15

ee. een paar dito schaaltjes, begroot alsmede op f. 0,15

ff. een dito rasp, begroot op f. 0,10

gg. een dito glazenspuit, begroot op f. 1,50

hh. een paar geelkoperen ooren van een emmer, begroot op f. 0,10

ii. een paar metalen kandelaars, begroot op f. 1,75

jj. een dito voor waschlicht, begroot op f. 0,80

kk. een dito gebarsten tafelschel, begroot op f. 0,30

ll. een roodkoperen koffijkan met drie kranen, begroot op f. 1,50

mm. een oude blikken keteltjen, begroot op f. 0,10

nn. een dito nachtlampjen, begroot op f. 0,30

oo. een oude dito koffijpot, begroot op f. 0,10

pp. een dito tregter, begroot op f. 0,15

qq. een dito vormpjen en bakjen, tezamen begroot op f. 0,10

rr. een paar bruingeverfde snuiterbakjes, begroot op f. 0,10

ss. een ijzeren balans, begroot op f. 0,50

tt. een groote en twee kleindere vuurtangen, tezamen begroot op f. 1,50

uu. een paar staalen kaars-snuiters, tezamen begroot op f. 0,80

2.

een rooden koperen doofpot, begroot op f. 2,50

3.

een hooge dito ketel, begroot op f. 5,-

4.

een dito pasteijschotel met een geelkoperen dekzel, tezamen begroot op f. 1,50

5.

een groot langwerpige dito waschketel, begroot op f. 12,-

6.

een kleindere ronde dito, begroot op f. 6,-

7.

een nog kleindere dito, begroot op f. 4,50

8.

een nog kleindere dito, begroot op f. 3,-

9.

een kleine dito met een dito deksel, begroot op f. 3,25

10. een paar dito schenkketels, tezamen begroot op f. 2,50

11. een klein dito koffijketeltjen, begroot op f. 0,80

12. een geelkoperen strijkijzer, begroot op f. 0,75

13. een dito beddepan, begroot op f. 2,25

14. een klein dito trommeltjen, begroot op f. 0,30

15. een oude dito staande lamp, begroot op f. 1,-

16. een dito blakertjen met een dito profijtjen, tezamen begroot op f. 0,40

17. een paar dito schaalen met een ijzeren balans, tezaamen begroot op f. 1,50

18. een dito lamptaarn, begroot op f. 0,60

19. een oude dito theestoof, begroot op f. 0,50-

20. een paar grotere metalen kandelaars, tezamen begroot op f. 2,25

21. een blikken bruingeverfde koffijkan met een dito comvoir, in alles begroot op f. 0,80

22. een dito tregter, begroot op f. 0,10

23. een dito salade-emmer, begroot op f. 0,15

24. een dito bakjen, begroot op f. 0,10

25. een dito lamp, begroot op f. 0,15

26. een dito stofblik insgelijks begroot op f. 0,15

27.

i.

  sdfsdf

III.