Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1970, akte 196

Voor ons Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris ter Stede Hardenbergh, in tegenwoordigheid van de nabenoemde, hier ondergetekende en daartoe expresselijk verzochtte getuigen, compareerde Hendrik Bosman, en deezes huisvrouw Jutjen Veldsink, landbouwers van beroep, wonende te Radewijk in de gemeente het Schoutambt Hardenbergh, en zijnde beide aan ons notaris bekendt.
Dewelke Hendrik Bosman en vrouwe Jutjen Veldsink bij deze tegenswoordige acte verklaren te hebben verkogt, aftestaan en mitsdien over te dragen, voor eene summa van fl. 2.125,-, welke aan hen promptelijk zijn voldaan en betaald, aan hunnen broeder en zuster Lubbertus Veldsink (voormaals Bosman) en vrouwe Hendrikjen Veldsink, insgelijks landbouwers en meede aldaar woonachtigh, en alle alhier praesent, hun comparanten eigendommelijk goed en erve het Bosmans, liggende te Radewijk, ten noorden de Beek over het erve Stobben en tusschen de erven Klinge en Mas aldaar, en bestaande uit deszelfs woonhuis, schuur en schaapschot no. 8, met dezelver gronden en wheeren, mitsgaders den daartoe gehoorenden en ten zuidoosten, ten zuiden en ten westen, van dit woonhuis gelegenen gaarden en hof, te zamen groot ruim éénentwintig vierkante nederlandsche roeden (een vierde morgen), - voorts uit den zogenaamden Klingenkamp en Koele, zijnde zaaij- en groenland, ter grootte van ruim twee bunder en zevenentwintig vierkante nederlandsche roeden (twee, twee-derde morgen), liggende ten oosten van het woonhuis en gaarden voorschreeven en hebbende het voornoemde erve Klinge ten oosten, - verder uit een kamp zaaij- en hooijland, genaamd de Bosch, liggende zuidwaards aan den voorzeiden Klingenkamp, en hebbende de Beek ten zuiden, groot ruim één bunder en dertien vierkante nederlandsche roeden (één, één-derde morgen), - verder uit een stuk hooijland, genaamd het Maatjen, groot ruim één bunder en zeventigh vierkante nederlandsche roeden (twee morgens), liggende oostwaards van en aan den Bosch voormeld en hebbende de Beek ten zuiden, - verder uit een kamp zaaijland gezegd de Huttenkamp, groot ruim één bunder en achtennegentigh vierkante nederlandsche roeden (twee, één-derde morgen), liggende westwaards van den Hof, ten zuiden van het gemeene veld en hebbende west- en zuidwaards het erve Mas voorschreeven, - uit een stuk zaaij- en hooijland, genaamd de Koegaarde, groot ruim vijfentachentigh vierkante nederlandsche roeden (één morgen), liggende ten noorden aan den Beek en ten zuiden aan den Hof meergemeld, - uit een stuk weidegrond, gezegd het Koeland, van dezelfde grootte, liggende aan de schuur, oostwaards van den hof en het woonhuis en hebbende meergemelde Klingenkamp ten oosten, - verder uit een stuk dito, genaamd het Koelaand aan de Beek, groot ruim tweeenveertigh vierkante nederlandsche roeden (een halve morgen), liggende ten noorden van en aan de Beek en hebbende voorgedagte Klingenkamp ten Noorden, - en uit een stuk hooijland, gezegd den Niëhoek, groot ruim eenendertigh vierkante nederlandsche roeden (drie-achtste morgen), liggende noordwaards agter de behuizinge over de gemeene weg aan het veld, - uit een stuk hooijland, gezegd de Broekmaate, groot ruim vijfentachentigh vierkante nederlandsche roeden (een morgen), liggende in het zogenaamde Radewijker-Broek ten noorden de Beek, tusschen de landen van Jonkhans en Tiebert te Wielen, - en eindelijk uit een stuk hooijland, gezegd het Vosmaatjen, liggende te Holtheeme, ten noorden aan de Kloostermaate aldaar, en zijnde mandelig met Hendrik Lamberts te Ten Velde, groot ruim tweeënveertigh vierkante nederlandsche roeden (een halve morgen), ende zulks met deszelfs rechten en gerechtigheden, waaronder dat van whaardeel in de gemeene markte van Gramsbergen, Loozen en Radewijk, mitsgaders van begraving op het kerkhoff te Hardenberg, lusten en lasten, geene uitgezonderd, invoegen daartoe en aangehorende, daaropliggende of daaraan verknogt en voorts ten einde de opgemelde kopers en betalers daarvan het vrijë bezit en genot hebben, van stonden aan en daarmeede kunnen doen en handelen, na welgevallen en als met een zaak aan dezelve in volkomen eigendom toebehoorende; belovende alzo verkoperen, de koperen hunne erfgenamen en rechtverkrijgenden ter zaake deezer verkoop ten allen tijde te zullen caveeren en vrijwaaren voor alle evictie, stoornis en opspraake, ingevolge de wet. Aldus gedaan en gepasseerd onder de buurtschap Radewijk, ten huize van Hendrik Bosman, op heden den zeventienden der maand may des jaars 1822, des middags ten vier uren; en hebben de comparant verkoper (verklarende de comparante verkopersche van nimmer te hebben kunnen tekenen of schrijven) mitsgaders kopers voor acceptatie voorts benevens dezelve getuigen, en ons notaris, ondergetekendt."