Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1967, akte 240

In het jaar eenduizend achthonderd en twintigh, dinsdag den twaalfden der maand december, des voordemiddaags elf uuren, op den Huize Heemse, nr. 56, te Heemse, gemeente het Schoutambt Hardenbergh, kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel.

Ten verzoeke van den Hoogwelgeboren Heer Jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen de Hooggeborene Vrouwe Maria Clara, Gravinne van Rechteren, lid van de Ridderschap deser provincie en breedgeërfde, domicilieerende op den Huize Heemse voorschreeven, zo voor zich zelven, uit hoofde der gemeenschap van goederen tusschen Zijn Hoogwelgeborene en deszelfs voormelde wijlen Ehevrouwe Maria Clara, Gravinne van Rechteren bestaan hebbende en als derzelver meede-erfgenaam voor een vierde gedeelte haarer nalatenschap en als vruchtgebruiker van een ander vierde gedeelte derzelve, krachtens haar Hooggeborenes testamentaire dispositie op den tweeden der maand februarij des jaars eenduizend achthonderd en dertien voor ons notaris en getuigen gepasseerd en den dertienden der maand november des jaars eenduizend achthonderd en zeventien, behoorlijk ten bureele Ommen geregistreerdt, als in naam en kwaliteit van vader en wettigen voogd van Willem Jan Petrus van Foreest, student in de rechten aan de Hooge School te Utrecht, oud twintigh jaaren, Nannette van Foreest, oud vijftien jaaren, Christina Louisa van Foreest, oud dertien jaaren, Theodora Sophia van Foreest, oud negen jaaren en Christina Ebella Cornelia van Foreest, oud zeven jaaren, deszelfs minderjarige kinderen, door Zijn Hoogwelgeboren bij welgemelden deszelfs wijlen ehevrouwe in echte geprocreëerd; zijnde dezelve minderjarigen bekwaam om zich, met en benevens hunne na te vermeldene meerderjarige zusters Wilhelmina Francina van Foreest en Juliana Louisa van Foreest, echtgenoote van den heer Jacob van Nahuijs, commis visiteur der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Lobith, provincie Gelderland, te gedraagen als erfgenaamen van drie-vierde gedeelten der nalatenschap hunner meergemelden wijlen moeder Maria Clara, Gravinne van Rechteren, voorbehoudens echter het vorenbedoelde vruchtgebruik voor een-vierde gedeelte daaröp aan hunner vader Jonkheer Jacob van Foreest van Heemse voorschreven.

Voorts ten verzoeke van de Hoogwelgeborene Freule Wilhelmina Francina van Foreest voorschreeven, zonder beroep, woonende op den Huize Heemse voormeld, meerderjarige dogter van welgemelden Hoogwelgebooren heer Jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, en deezes wijlen ehevrouwe Maria Clara, Gravinne van Rechteren voornoemd, voor haar zelven, als meede-erfgenaame van dezelve haare wijlen vrouwe moeder.

Eindelijk ten verzoeke van de Hoogwelgeborene vrouwe Juliana Louisa van Foreest, echtgenoote van welgemelden heer Jacob van Nahuijs, commis visiteur der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Lobith voorschreeven (ten dezen door denzelven haaren echtgenoot bij deezen geauthoriseerd wordende en geadsisteerd zijnde), meede voor haar zelven in naam en kwaliteit van meede-erfgenaame van haare wijlen vrouwe moeder Maria Clara, Gravinne van Rechteren voormeld, in leven echtgenoote van haaren vader jonkheer Jacob van Foreest van Heemse voorschreeven.

In tegenwoordigheid van denzelven heer Jacob van Nahuijs, commis-visiteur der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Lobith, provincie Gelderland voormeld, in naam en kwaliteit van toeziende voogd over de voornoemde minderjarigen Willem Jan Petrus van Foreest, Nannette van Foreest, Christina Louisa van Foreest, Theodora Sophia van Foreest en Christina Ebella Cornelia van Foreest., zijnen aanbehuwden broeder en zusters; zijnde hij Jacob van Nahuijs tot dezen post verkoren bij besluit eener familie-raad, onder voorzitting van den heer Jan Godfried Pruim, Vrederechter dezes kantons, op den zesden der vorige maand ten dien einde vergaderd, luid deszelfs proces-verbaal daaraf in dato van dien dag, des daags daaraanvolgende behoorlijk ten bureele Ommen geregistreerd, - en succederende dezelve heer Jacob van Nahuijs in deezen aan zijnen behuwd-grootvader de Hooggeboren Gestrenge heer Christiaan Lodewijk, Graaf van Rechteren tot Collendoorn, in leven oud-droste van Ijsselmuiden en lid van de Ridderschap dezer Provincie (de wijlen grootvader der voornoemde minderjarigen), die vroeger op den vijfden der maand december des jaars eenduizend achthonderd en zeventien bij besluit van eenen ten dien einde meede onder voorzitting van welgemelden heer Vrederechter dezes kantons, tezaamen geroepenen familie-raad tot dezen post benoemd was, luid het daarvan in dato van dien dag opgemaakte en den agtsten derzelve maand meede ten bureele Ommen behoorlijk geregistreerd proces-verbaal.

Tot de bewaring van de rechten van parthijen en van alle anderen die daarbij belang zouden mogen hebben, word door ons Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, resideerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van Jan Kromhof en van Hendrikus Jagers, beide landbouwers van beroep en te Heemse voorzeid, de eerste in nr. 57 en de tweede in nr. 60 woonachtigh, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, toegetreeden en overgegaan tot het opmaken van eenen staat en inventaris, mitsgaders beschrijving van alle onroerende en roerende goederen, rechten, meubilen, beddens, linnens, klederen en verder lijfstoebehoren, gemaakt goud- en zilverwerk, rijtuigen, paarden, have en vhee, boeken, registers, tituls en papieren, in- en uitschulden, mitsgaders comptante gelden, behoorende tot de gemeenschap van den heer eersten rekwirant jonkheer Jacob van Foreest van Heemse en deezes voormelde wijlen ehevrouwe Maria Clara, Gravinne van Rechteren, en alzo voor de halfscheid de nalatenschap der laatstgenoemde uitmaakende; zijnde alle de daartoe behoorende roerende goederen, hierna vermeld bevonden en berustende op de hier nagenoemde plaatsen van den Huize Heemse voorschreeven en van de daartoe gehorende bouwhuisen en verdere getimmertens, welke door den heer eersten rekwirant worden bewoond en gebruikt en op welken Huize Heemse ten tweeden dage der maand november des jaars eenduizend achthonderd en zeventien deezes wijlen eehevrouwe Maria Clara, Gravinne van Rechteren overleden is.

En zijn alle de voorenbedoelde en hierna te omschrijvene en te invetnariseerene goederen opgegeven en ten voorschijn gebragt door den heer eersten rekwirant jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen den Hoogwelgeborene vrouwe Maria Clara, Gravinne van Rechteren, die na het overlijden derzelver daarvan is in het beheer en bezit gebleeven en de bewaring heeft gehad.

De begrooting der goederen, voor zo verre daaraan onderworpen, zal gedaan worden door Jan Hendrik Edelijn, deurwaarder van het Vredegerecht dezes kantons, woonende ter Steede Hardenbergh voormeld, in de Voorstraat, Noordzijde in nr. 10, als in deezen door parthijen geëligeerden expert-priseur of commissaris-schatter; hebbende als zodanig in handen van ons notaris ten overstaan van parthijen en in tegenwoordigheid van de voormelde en hier ondergetekende getuigen, den eed afgelegd van die begroting te zullen doen na beste wetenschap, ter juister waarde en zonder opleg. En hebben de parthijen, de heer eerste rekwirant jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen den Hooggeborene vrouwe Maria Clara, Gravinne van Rechteren, meede in kwaliteit van bewaarder, de benoemde expert-priseur of commissaris schatter en de voormelde getuigen, alhier na duidelijke voorlezing getekend.

Dit gedaan zijnde is men voortgegaan tot het opmaken van den staat en inventaris navolgende:

I. Onroerende goederen:

 1. De vanouds riddermatige havezathe en goed Heemse, liggende in het dorp van dien naam, ter gemeente het Schoutambt Hardenbergh, dezes kantons; bestaande:
  1. uit den Huize Heemse, nr. 56, bevattende, behalven de kelder, vijf grotere en kleindere vertrekken, eene zaal, gang, trap-bordes en bordeskamertjen, alsmeede eene keuken op de eerste verdieping, - voorts op de tweede verdieping acht grotere en kleindere vertrekken, mitsgaders een gang, trap-bordes en bordes-kamertjen, en hebbende eindelijk over dit geheele eene spatiëuse zoldering.
  2. uit de tot denzelven Huize gehorende twee bouwhuizen, staande ter weerszijden voor hetzelve tegen elkanderen over op de bassecour; en hebbende het rechter of noordelijke behalven eene mangel – en eene bakkamer, een koetshuis, domesticquen en knechtskamer en paardestallinge en hebbende voorts over dit geheel eene hooij- en graanzoldering, - terwijl het linker of zuidelijke behalven eene melkkamer en kelder, mitsgaders eenw waschkamer, bestaat uit eenen ruime dorschvloer en vheestalling, en over dit alles uit eene hooij- en koornzoldering.
  3. uit eene ruime bassecour voor en tuin achter en ter weerszijden van den Huize, tezamen groot (een en een derde morgen) een bunder, dertien vierkante Nederlandsche roeden, vier en vijftig dito ellen, een en twintigh dito palmen en vier en tachentigh dito duimen.

Men heeft tot hiertoe gevaceerd bij drie dubbelde vacatie van des voordemiddaags elf uuren tot des avonds zes uuren, en alzo geduurende zeven achtereenvolgende uuren van denzelfden dag besteed zo tot het opmaken het hoofd van den tegenswoordigen staat en inventaris, als van het beëedigen van den door parthijen geëligeerden expert-priseur of commissaris schatter en het doen van de voormelde beschrijving en is blijvende al het dezen vervolgens te beschrijvene en te inventariseerene in het beheer, bezit en bewaring van den heer eersten rekwirant jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen de Hooggeborene vrouwe Maria Clara, Gravinne van Rechteren, die dit dan ook erkend en beloofd daarvan vervolgens de vereischtte opgave te doen wanneer en aan wie zulks believen zal, de vacatie tot het voortzetten van den onderhavigen staat en inventaris uitgesteld tot en bepaald op morgen, woensdag, den dertienden der maand december des jaars eenduizend achthonderd en twintig, des achtermiddaags ten twee uuren.

En hebben de parthijen, de heer eerste rekwirant jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen de Hooggeborene vrouwe Maria Clara, Gravinne van Rechteren, meede in kwaliteit van bewaarder, de benoemde expert-priseur of commissaris schatter en de voormelde getuigen alhier benevens ons notaris, na duidelijke voorlezing getekendt, ten jaare, daage, uure en plaatze als boven.

Tweede vacatie:

En ten voorzeiden daage, woensdag den dertienden der maand december des jaars eenduizend, achthonderd en twintigh, des achtermiddaags ten twee uuren, op den Huize Heemse, nr. 56 te Heemse, gemeente het Schoutambt Hardenbergh, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ingevolge de bepaling bij het slot der voorgaande vacatie gemaakt, wordt door den ondergetekenden Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, resideerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van Jan Kromhof en van Hendrikus Jagers, beide landbouwers van beroep en te Heemse voorzeid, de eerstgenoemde in nr. 57 en de laatstgemelde in nr. 60 woonachtigh, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, de opmaking van den onderhavigen staat en inventaris vervolgen, ter rekwisitie en praesentie, mitsgaders in kwaliteiten en met authorisatie als hiervooren in het hoofd van denzelven uitgedrukt, exept van den expert-priseur of commissaris-schatter, wiens taxatiën ter dezer vacatie nog geen aanvang zullen behoeven te neemen of worden vereischt, en zulks in maniere navolgende:

I. Onroerende goederen (eerste vervolg):

  1. uit de tuinmanswoning, hebbende eene keuken, kamer en deel, staande onder numero 0 op den zogenaamden en hierna te vermeldenen Hulzebosch-kamp in het Bosch of de Plantage en ten zuidwesten den Huize Heemse, gebouwd ten jaare eenduizend achtonderd en negen
  2. uit een tuinschuurtjen, staande in het zogenaamde Sterrenbosch in het Bosch of de Plantagie ten noordoosten den Huize Heemse, gebouwd ten jaare eenduizend achthonderd en acht
  3. uit een hooijberg, staande op Hulzeboschkamp voormeld, achter de voorschreevene tuinmanswoning, gebouwd ten jaare eenduizend achthonderd en negentien
  4. uit een heeren-, dames- en domesticquen-bank ten noordoosten op het choor in het kerkgebouw van Heemse, de in het zelve gebouw aanwezigen grafkelder en verdere familie-graaven
  5. uit een heren-, dames- en domestiquen bank in de kerk ter Steede Hardenbergh, noordoostelijk op het choor in dezelve
  6. uit (zestien, twee-derde morgen) veertien bunders, negentien vierkante Nederlandsche roeden, zeven en twintigh dito ellen en drie en zeventigh dito palmen boschgrond, genaamd de Plantagie of het Bosch van Heemse, liggende ter weerszijden en ten westen den Huize van dien Naam, beplant zederdt den jaare eenduizend achthonderd en acht met verschillend jong plantzoen en hebbende daar te boven nog zevenhonderd drie en twintigh stuks opgaande eiken en denneboomen van vroeger plantsoen, de meesten van geen waarde; terwijl daar te boven in hetzelve worden gevonden de navolgende parceelen akkermaalshout, als het Freulen-boschjen, de Nieuwekamp, de Konijnenkamp (deeze drie plantsoen van de jaaren eenduizend achthonderd negen, tien en elf), van Arninks-Oudekamp, de Vossenbosch, om de Oude- en Nieuwe Kamp, de Lijsterbosch, om Volkerings-Oudekamp, de Slangenbosschen, de einde van de Plasmans-akkers, op en bij de Haverkamp, de Lange Allée en het land van Nijkamp, om Kromhofs Konijnenkamp, de Hoekbosch bij den Hessenweg, het Jagers-bosch, om den Konijnenkamp, het Nachtegaals-bosch, de Geer met den Uithoek in den Brand, om Veldsinkkamp en het Tortelduiven-bosch.
  7. uit (een, een-zesde morgen), negen en negentigh vierkante Nederlandsche roeden, vier en dertigh dito ellen,k vier en negentigh dito palmen en elf dito duimen zaaijland, den Oldenkamp, liggende in het Bosch voormeld.
  8. uit (zeventien, vier en twintigste morgen) zestigh vierkante Nederlandsche roeden, een en dertig dito ellen, twee en negentigh dito plamen, vijf en zeventigh dito duimen en vijf en twintigh dito streepen zaaijland, de Haverkamp, meede in het Bosch voorschreeven gelegen.
  9. uit (een, elf-twaalfde morgen) een bunder, drie en zestigh vierkante Nederlandsche roeden, een en twintigh dito ellen, acht en zestigh dito palmen, negen en tachtigh dito duimen en vijftigh dito streepen zaaijland, de Veldsinkkamp, insgelijks in het voormelde Bosch liggende.
  10. uit (drie-vierde morgen) dire en zestigh vierkante Nederlandsche roeden, zes en tachtigh dito ellen, vier en zeventigh dito palmen, acht en zeventigh dito duimen en vijftigh dito streepen zaaijland in hetzelve Bosch, genaamd de Hulsebosch-kamp
  11. uit (een-zesde morgen) veertien vierkante Nederlandsche roeden, negentien dito ellen, zeven en twintigh dito palmen en drie en zeventigh dito duimen zaaijland, de Plasmans-akker, meede in het Bosch voornoemd gelegen.
  12. uit (drie, zes-tiende morgen) vijftien vierkante Nederlandsche roeden, zes en negentigh dito ellen, acht en zestigh dito plamen, negen en zestigh dito duimen en twee en zestigh en een halve dito streepen zaaijland in den Esch te Heemse, genaamd de Lange-Akker.
  13. uit (een, zes-tiende morgen) vijf vierkante Nederlandsche roeden, twee en dergigh dito ellen, twee en twintigh dito palmen, negen en tachtigh dito duimen, zeven en tachtigh en een halve dito streepen zaaijland in denzelfden Esch, genaamd den Kalfsboom
  14. uit een stuk zaaijland aldaar van dezelfder grootte, gezegd aan den Wagenweg
  15. uit een stuk zaaijland aldaar bij de Steege, meede van dezelfde grootte, genaamd de Sumpel
  16. uit een stuk zaaijland aldaar, meede van dezelfde grootte, gezegd bij de Vischkuile
  17. uit (een-vierde morgen) een en twintigh vierkante Nederlandsche roeden, acht en twintigh dito ellen, een en negentigh dito palmen, negen en vijftigh dito duimen en vijftigh dito streepen zaaijland aldaar, gezegd op den Norn
  18. uit (een-achtste morgen) tien vierkante Nederlandsche roeden, vier en zestigh dito ellen, vijf en veertigh dito palmen, negen en zeventigh dito duimen en vijf en zeventigh dito streepen zaaijland aldaar, genaamd het Willigen-stuk
  19. uit een stuk zaaijland aldaar van dezelfde grootte, het Loo-stuk geheeten
  20. uit (een-zesde morgen) veertien vierkante Nederlandsche roeden, negentien dito ellen, zeven en twintigh palmen en drie en zeventigh dito duimen zaaijland aldaar, gezegd het Steen-stuk
  21. uit (vijf-twaalfde morgen) vijf en dertigh cierkante Nederlandsche roeden, acht en veertigh dito ellen, negentien dito duimen, twee en dertigh dito streepen zaaijland aldaar, genaamd het Om-Loo
  22. uit (een-zesde morgen) veertien vierkante Nederlandsche roeden, negentien dito ellen, zeven en twintigh dito palmen en drie en zeventigh dito duimen zaaijland aldaar, gezegd op den Norn
  23. uit (een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en vijftigh ellen, drie en tachtigh dito palmen en negentien dito duimen zaaijland aldaar, de Revel geheten
  24. uit (een en een halve morgen) een bunder, zeven en twintigh vierkante Nederlandsche roeden, drie en zeventigh dito ellen, negen en veertigh dito palmen en zeven en vijftigh dito duimen zaaijland, genaamd de Nieuwe Gaarden, liggende in zijne eigene bepalinge aan den meergemelden Esch
  25. uit (twee morgens) een bunder, zeventigh vierkante Nederlandsche roeden, een en dertigh dito ellen, twee en dertigh dito palmen en zes en zeventigh dito duimen zaaijland, genaamd den Vlaskamp, liggende te Heemse meergemeld in zijne eigene afvreeding
  26. uit (een, twee-derde morgen) een bunder, een en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, twee en negentigh dito ellen, zeven en zeventigh dito palmen en dertigh dito duimen zaaijland op den zogenaamden Aaftinkkamp, insgelijks bekendelijk te Heemse in zijne eigene afvreeding liggende
  27. uit (vijf-achtenveertigste morgen) acht vierkante Nederlandsche roeden, zeven en tachtigh dito ellen, vier dito plamen, drie en tachtigh dito duimen en twaalf en een halve dito streepen zaaijland op den Esch te Heemse voornoemd, gezegd bij Luggers-Veenigjen
  28. uit een dito aldaar van dezelfde grootte, gezegd aan de Sumpel-Steeg
  29. uit twee dito aldaar, gezegd bij de Vischkuile, tezamen groot (elf-vierentwintigste morgen) negen en dertigh vierkante Nederlandsche roeden, drie dito ellen, een dito palm, vijf en twintigh dito duimen en vijf en zeventigh dito streepen
  30. uit (een-twaalfde morgen) zeven vierkante Nederlandsche roeden, negen dito ellen, drie en zestigh dito palmen, zes en tachtigh dito duimen en vijftigh dito streepen zaaijland, in meergemelde Esch, genoemd het andere Loo-Stuk
  31. uit (een-achtste morgen) tien vierkante Nederlandsche roeden, vier en zestigh dito ellen, vijf en veertigh dito palmen, negen en zeventigh dito duimen en vijf en zeventigh dito streepen zaaijland in denzelfden Esch, gezegd den Krukke
  32. uit (zeven-vierentwintigste morgen) vier en twintigh vierkante Nederlandsche roeden, drie en tachentigh dito ellen, drie en zeventigh dito palmen, twee en vijftigh dito duimen en vijf en zeventigh dito streepen zaaijland meede in den Esch voornoemd, genaamd het Haverstuk
  33. uit vier stukken zaaijland in denzelfden Esch, tezaamen groot (zeven-twaalfde morgen) negen en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en zestigh dito ellen, zeven en veertigh dito palmen, vijf dito duimen en vijftigh dito streepen, gezegd op den Norn
  34. uit drie dito op den meede te Heemse bekendelijk gelegenen Bolks-kamp, tezaamen groot (elf-twaalfde morgen) acht en zeventigh vierkante Nederlandsche roeden, zes dito ellen, twee dito palmen, een en vijftigh dito duimen en vijftigh dito streepen
  35. uit vijf dito op denzelfden kamp, tezaamen groot (een en een-zesde morgen) negen en negentigh vierkante Nederlandsche roeden, vier en dertigh dito ellen, vier en negentigh dito palmen en elf dito duimen
  36. uit (een, drie-vierde morgen) een bunder en negen en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, twee dito ellen, een en veertigh dito palmen, zestien dito duimen en vijftigh dito streepen zaaijland op den bekenden meede te Heemse voorschreeven gelegenen Spaansch-kamp
  37. uit twee stukken zaaijland genaamd het Kerkenland liggende in den meergemelden Esch te Heemse en zijnde tezaamen groot (een-achtste morgen) tien vierkante Nederlandsche roeden, vier en zestigh dito ellen, vijf en veertigh dito palmen, negen en zeventigh dito duimen en vijf en zeventigh dito streepen
  38. uit twee parceelen boschgrond in en aan den meergemelden Esch te Heemse, gezegd de Haaren en de Lankhorst-kamp, zijnde beplant met akkermaalshout, tezaamen groot (een, vijf-zesde morgen) een bunder, zes en vijftigh vierkante Nederlandsche roeden, twaalf dito ellen, vijf dito palmen en drie dito duimen
  39. uit een parceel woeste veld- of heidegrond in het vorenbedoelde Bosch of Plantagie, groot (vijf morgens) vier bunders, vijf en twintigh vierkante Nederlandsche roeden, acht en zeventigh dito ellen, een en dertigh dito palmen en negentigh dito duimen
  40. uit een dito tegen en ten zuiden ten aan het Bosch of Plantagie, ten zuidoosten den zogenaamde Hessenweg, groot (veertien morgens) elf bunders, twee en negentigh vierkante Nederlandsche roeden, negentien dito ellen, negen en twintigh dito palmen en twee en dertigh dito duimen
  41. uit een dito tegen en ten zuiden den voormelden Aaftinkkamp over den voormelden Hessenweg, groot (een-derde morgen) acht en twintigh vierkante Nederlandsche roeden, acht en dertigh dito ellen, vijf en vijftigh dito palmen en zes en veertigh dito duimen
  42. uit een dito, genaamd het Veldmaatjen, groot (een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en vijftigh dito ellen, drie en tachentigh dito palmen en negentien duimen liggende zuidwestelijk van Odinks-kamp, ten zuiden van het Bosch of de Plantagie voorschreeven, over en ten westen van de weg na Rheeze
  43. uit de navolgende weiden en hooijlanden, als

a.

de beide Veldsingen, liggende in het Bosch of de Plantagie voormeld vlak voor den Huize Heemse, ten zuiden, westen en noorden van de hiervoren omschreevene beide bouwhuisen, in haare eigene bepalingen, en zijnde tezaamen groot (vier morgens) drie bunders, veertigh vierkante Nederlandsche roeden, twee en zestigh dito ellen, vijf en zestigh dito palmen en twee en vijftigh dito duimen

b.

de nieuwe weide, gezegd den Wijngaarden, meede in het Bosch of de Plantagie gelegen, ten noorden de groote Allée, groot (twee morgen) een bunder, zeventigh vierkante Nederlandsche roeden, een en dertigh dito ellen, twee en dertigh dito palmen en zes en zeventigh dito duimen

c.

de Kleine Weide in den Brand te Heemse, ten noorden vooraan het Bosch of de Plantagie bij het Oprijden-Hek van het Huis te Heemse, groot (een morgen) vijf en tachtigh vierkante Nederlandsche roeden, vijftien dito ellen, zes en zestigh dito palmen en acht en dertigh dito duimen, hebbende deeze weide ten oosten over de sloot een schapenstal tot den onderhavigen boedel en gemeenschap gehorende en zijnde aldaar gebouwd ten jaare eenduizend achthonderd en negen

d.

de Steen-maate, liggende te Heemse voorschreeven aan en ten westen de rivier de Vecht, groot (tien morgens) acht bunders, een en vijftigh vierkante Nederlandsche roeden, zes en vijftigh dito ellen, drie en zestigh dito palmen en tachentigh dito duimen

e.

de Veere-weide, liggende aan den Toldijk ten westen aan en over het Veer ter Ruinen of Oelen, voor (twee en een halve morgen) twee bunders, twaalf vierkante Nederlandsche roeden, negen en tachentigh dito ellen, vijftien dito palmen en vijf en negentigh dito duimen, toebehorende voor de overige gedeelten aan Jan Odink Derkszoon te Heemse en aan Derk Jan Santman te Hardenbergh

f. de Achter-Zul, meede bekendelijk te Heemse in zijne eigene bepalinge gelegen, groot (een-vierde morgen) een en twintigh vierkante Nederlandsche roeden, acht en twintigh dito ellen, een en negentigh dito palmen, negen en vijftigh dito duimen en vijftigh dito streepen

g.

het overige van den voormelden Achter-Zul, met het vorige in dezelfde bepalinge gelegen, groot (een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en vijftigh dito ellen, drie en tachtig dito palmen en negentien dito duimen

h.

het Bokkings-maatjen, insgelijks bekendelijk te Heemse in zijne eigene bepaling gelegen, groot (een-vierde morgen) een en twintigh vierkante Nederlandsche roeden, acht en twintigh dito ellen, een en negentigh dito palmen, negen en vijftigh dito duimen en vijftigh dito streepen

i. de zogenaamde Rustenberghs-maate, liggende almeede te Heemse meergemeld achter en ten noorden de Rustenbergh aan en ten westen het Meerwater en het voormelde Veer ter Ruinen of Oelen, groot (een en een halve morgen) een bunder, zeven en twintigh vierkante Nederlandsche roeden, drie en zeventigh dito ellen, negen en veertigh dito palmen en zeven en vijftigh dito duimen

j. de Bollenhorst, almeede onder Heemse voorschreeven, gelegen aan en ten noorden de rivier de Vecht tegenover de buurtschap Brucht, groot (drie en een halve morgen) twee bunders, acht en negentigh dito roeden, vier dito ellen, een en tachentigh dito palmen en drie en zestigh dito duimen

k.

de groote Hulsebosch-maate, liggende te Heemse meergemeld ten zuiden van het de hier na te vermeldene en op te gevene katersteede het Wolters in haare eigene bepalinge en hebbende dezelfde grootte en uitgestrektheid als de hiervorne vermelde Bollenhorst

l. de kleine Hulsebosch-maate, liggende ten zuiden van het hiervoren opgegevene zogenaamde Freulen-boschjen, tot het Bosch of de Plantagie van Heemse gehorende, groot (een en drie-vierde morgen) een bunder, negen en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, twee dito ellen, een en veertigh dito palmen, zestien dito duimen en vijftigh dito streepen

  1. uit twee akkers op het zogenaamde Spaanschkamps-slag in de markte van Heemse en Collendoorn, zijnde veengrond, groot (vier morgens) drie bunders, veertigh vierkante Nederlandsche roeden, twee en zestigh dito ellen, vijf en zestigh dito palmen en twee en vijftigh dito duimen
  2. uit twee dito op het zogenaamde Kromhoffs-slag in de voormelde markte, zijnde meede veengrond en van dezelfde grootte en uitgestrektheid als de beide voorigen van Spaanschkamps-slag

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden wederom ten dezen gevaceerd bij drie dubbelde vacatie van des achtermiddags twee uuren tot des avonds elf uuren, en alzo geduurende negen achtereenvolgende uuren van denzelfden dag, besteed tot het op de onderhavigen staat en inventaris voeren van de vaste goederen ter dezer vacatie vermeld; en is, blijvende al het ten dezen vervolgens te beschrijvene en te inventariserene in het beheer, bezit en bewaring van den heer eersten rekwirant jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen den Hoogwelgeborene vrouwe Maria Clara, Gravinne van Rechteren, die dit ook erkend en beloofd daarvan vervolgens de vereischte opgave te doen, wanneer en aan wie zulks behoeven zal, de vacatie tot het voortzetten van den onderhaavigen staat en inventaris uitgesteld tot en bepaald op morgen, donderdag, den veertienden der maand december des jaars eenduizend achthonderd en twintigh des achtermiddags ten twee uuren.

En heeft de heer Jacob van Nahuijs voorschreeven, commis-visiteur der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Lobith voormeld, toeziende voogd over de minderjarigen ten dezen, te kennen gegeven dat hij ambtshalven genoodzaakt zijnde om op morgen na zijnen post te Lobith terug te keeren, tot zijnen specialen gevolmachtigden ten einde om voor hem en in zijnen naam verder te adsisteren bij de vervolging en voltooijing van den onderhavigen staat en inventaris, en om daaromtrend al dat geene te doen en te verrichten wat hij zelfs praesent gebleeven zijnde, zoude hebben mogen, moeten en kunnen doen, heeft benoemd, zulks doende bij deezen in de meestbundigste forme rechtens, den heer Willem Swam, burgemeester der gemeente Gramsbergen, dezes kantons en ter steede van dien naam domiciliërende, onder belofte van goedkeuring, schadelooshouding en verder verband ingevolge de wet; denzelven ten dezen daaromtrend in allen opzichte vrijwaarende en zich alleen ter dezen en voor het doen derzelven ten deeze te verrichtenen aansprakelijk houdende en stellende; - herhaalende voorts dezelve heer Jacob van Nahuijs bij deeze alverder, zo veel nodig, de ten dezen aan zijne ehevrouwe Juliana Louisa van Nahuijs, geborene van Foreest de derde rekwirante in dezen, verleende authorisatie, met uitdrukkelijke verklaring van dezelve bij dezen wel expresselijk aan dezelve bij continuatie en tot aan het uiteinde en de voltooijing van den onderhavigen staat en inventaris, zo veel nodig, verder te geven en te verleenen, en zulks in amplissina forma.

En hebben de parthijen de heer eerste rekwirant jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen de Hoogwelgeborene vrouwe Maria Clara, Gravinne van Rechteren, meede in kwaliteit van bewaarder alhier, benoemde voormelde getuigen en ons notaris, na duidelijke voorlezing, getekend ten jaare, dage, uure en plaatse als boven.

Derde vacatie:

En ten voorzeiden daage, donderdag, den veertienden der maand december des jaars eenduizend achthonderd en twintigh, den achtermiddaags ten twee uren op den Huize Heemse, nr. 56 te Heemse, gemeente het Schoutambt Hardenbergh, kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ingevolge de bepaling bij het slot der voorgaande vacatie gemaakt, wordt door den ondergetekenden Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, resideerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van Jan Kromhof en van Hendrikus Jagers, beide landbouwers van beroep en te Heemse voorzeid, de eerstgenoemde in nr 57 en de laatstgemelde in nr. 64 woonachtigh, als hiertoe op nieuw expresselijk verzochtte getuigen, de opmaking van den onderhavigen staat en inventaris vervolgd, ter rekwisitie en praesentie mitsgaaders in kwaliteiten, als bij de voorige vacatië, exept van den heer Jacob van Nahuijs, commis-visiteur der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Lobith, provincie Gelderland, echtgenoot van de derde rekwirante in deezen Juliana Louisa van Nahuijs, geboren van Foreest, en toeziende voogd over de minderjarigen ten deezen, wordende alnu vertegenwoordigd door de heer Willem Swam, burgemeester der gemeente Gramsbergen, deezes kantons, en ter steede van dien naam domiciliërende ingevolge den magt denzelven daartoe bij het slot der voorgaande vacatie verleendt, en waarbij de vrouwe derde rekwirante in deezen Juliana Louisa van Nahuijs, geboren van Foreest ook, zoveel nodig, de vereischtte authorisatie ten deezen is gegeven geworden, en zulks in maniere navolgende:

I. Onroerende goederen (tweede vervolg):

 1. uit de katersteede het Schansmans, liggende te Heemse meergemeld ten noorden van en aan den zogenaamden Hessenweg achter den Rustenbergh voorschreeven, en bestaande

a.

in derzelver behuizinge nr. 25

b.

in (een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zes en vijftigh dito ellen, drie en tachentigh dito palmen en negentien dito duimen zaaijland, de Kamp bij het huis

c.

in (een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en vijftigh dito ellen, drie en tachentigh dito palmen en negentien dito duimen weideland, den Weide bij het huis

  1. uit het erve het Kampmans, meede te Heemse voormeld, ten noordwesten van dit dorp aan het gemeene veld gelegen en bestaande

a.

in deszelfs behuizinge nr. 35

b.

in (vier en een vierde morgen) hoog- en laag zaiajland, genaamd de Hoogekamp, de Laagekamp, de kamp van het huis, aan den gaarden en het laage land achter de schuur, tezamen groot in nieuwe Nederlandsche maat drie bunders, een en zestigh vierkante roeden, een en negentigh dito ellen, zeven en vijftigh dito palmen, elf dito duimen en vijftigh dito streepen

  1. uit de katersteede het Gooren-Everts of Kraainest, insgelijks te Heemse meergemeld aan en ten noorden den voormelden Bolkskamp gelegen, hebbende de zogenaamde Hessenweg agter de behuisinge langslopen, en bestaande

a.

in derzelver behuizinge nr. 36

b.

in (een, 23/24e morgen) een bunder, zes en zestigh verkante Nederlandsche roeden, zes en zeventigh dito ellen, vijftigh dito palmen, twee en tachentigh dito tuinen en vijf en zeventigh dito streepen zaaijland, de Kamp achter het huis

c.

in (een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en vijftigh dito ellen, drie en tachtigh dito palmen en negentien dito duimen hooijland bij het huis

  1. uit het erve Hesselink, almeede te Heemse voorschreeven ten oosten van en aan Spaanschkamp meergemeld gelegen en bestaande

a.

in deszelfs behuizinge, schuur en schapeschot nr. 47

b.

in (vijf, 31/48e morgen) vier bunders, tachentigh vierkante Nederlandsche roeden, zes en zeventigh dito ellen, een dito palm, vijf en tachentigh dito duimen en zeven en dertigh en een halve dito streepen zaaijland het Blik, zes stukken, de kamp in het Bosch, het Hekstuk, de Laage Akker, het Vennegien twee stukken, in den Esch meede twee stukken, de Distelakker, het Groote Loo-stuk, het Haverstuk, het Kleine Loo-Stuk en op Tuinier-Esch twee stukken

  1. uit het erve het Vinken, almeede te Heemse meergemeld aan de Steege ten oosten aan den zogenaamden Aaftinkhoff gelegen, en bestaande

a.

in deszelfs behuizinge, schuur en schapeschot nr. 48

b.

in (vijf, vijf-zesde morgen) vier bunders, zes en negentigh vierkante Nederlandsche roeden, vier en zeventigh dito ellen, zeventigh dito palmen en vijf en vijftigh dito duimen bouwland de Lange Akker, de Korte Bree, de Pegge, het vierkante stuk, het Kerkenstuk, de Hoge Bree, de Lage Bree, het Willigenstuk, het Halve Mudde, Agter het Loo, het Hooge Bruchterstuk, het Lage Bruchterstuk, de Zandakker, de drie stukjes op den Norn, in den Bandel en de Steenstukken

c.

in twee hoekjes velgrond, tezamen groot (een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en vijftigh dito ellen, drie en tachentigh dito palmen en negentien dito duimen, in den Esch

d.

in (zeven morgen) vijf bunders, zes en negentigh vierkante Nederlandsche roeden, negen dito ellen, vier en zestigh dito palmen en zes en zestigh dito duimen, weide- en hooijland, de Stalhaven, het Agter-Loo, de Vuile Mate, het Lage Bruchterland, de Heerenmaate, het Steenstuk, in de Rheezermate, in het Vennegien, in de Riete, in den Zeshoek en in den Hooge Esch

  1. uit het erve Geerts, liggende te Heemse meergemeld aan de Steege ten noorden van het erve Veldsink aldaar en bestaande

a.

in deszelfs behuizinge, schuur en schapeschot nr. 53

b.

in (zeven, vijf-zestiende morgen) zes bunders, twee en twintigh vierkante Nederlandsche roeden, zeventigh dito ellen, negen en zeventigh dito palmen, vijftien dito duimen en zeven en dertigh en een halve dito streepen zaaijland het Ko..jesstuk, op den Kerkesch, de beide gaardenstukken, het Kruisstuk, het Hekstuk, het Spijkerstuk, de Lange Akker, het Dwarsstuk, het Kalfsboomstuk, de twee Kalfeboomstukken, in den Bandel drie stukken, de Disselakker, op Scholtenkamp, het Vroetestuk, het Kinnegien, op het Loo, agter het Loo twee stukken, het Hooge Bruchterstuk, het Laage Bruchterstuk, op Timmer-esch twee stukken, de Zandakker, op den Norn vier stukken, op den Norn twee stukken, den Bandel, en in den Esch

c.

in (zes morgen) vijf bunders, tien vierkante Nederlandsche roeden, drie en negentigh dito ellen, acht en negentigh dito palmen en acht en twintigh dito duimen weide- en hooijland, de Groote en Kleine Bijle, het Vennegien, de Sumpel, het Kolkmaatjen, de Molenmaat, het Agter-Loo, de Riete, de Achter-Zul, het Heuverland, de Remmelmaat ende Bergstée

  1. uit het erve Luggers, meede te Heemse voorzeid aan de Steege ten noordoosten over het hiervoren vermelde Sterrenbosch van de Plantagie gelegen, en bestaande

a.

in deszelfs behuizinge, schuur en schapenschot nr. 55

b.

in (zes, een-zestiende morgen) vijf bunders, zestien vierkante Nederlandsche roeden, zes en twintigh dito ellen, een en twintigh dito palmen, zeventien dito duimen en zeven en tachtig en een halve dito streepen bouwland de kamp in het bosch, de kamp bij het huis, het Kalseboomstuk, de drie stukken, het vierkante stuk, het groote stuk, het Hoveniers-stuk, het andere Hoveniers-stuk, het Loo-stuk, het Hammegien, op Timmerësch twee stukken

c.

in (een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en vijftigh dito ellen, drie en tachentigh dito palmen en negentien dito duimen veldgrond in den Esch

d.

in (acht, drie-achtste morgen) vijf bunders, twee en veertigh Nederlandsche roeden, acht en tachtigh dito ellen, acht en zestigh dito palmen, drie en veertigh dito duimen en vijf en twintigh dito streepen weide- en hooijland bij den gaarden, het Loo, in de Rheezermaaten, den Dekenhorst, de Paardeweide, de Heerenmate, de Rietboom, de Vuilemaate en de Benmate

e.

in (vijftien morgens) twaalf bunders, zeven en zeventigh vierkante Nederlandsche roeden, vier en dertigh dito ellen, vijf en negentigh dito palmen en zeventigh dito duijmen veengrond in de markte van Heemse en Collendoorn, het Veeneslag oplopende tot aan de Lutterbeek

  1. uit de katersteede het Kromhofs of Wolters, insgelijks te Heemse meergemeld gelegen, zuidoostelijk van den hiervoren opgegevenen tuin over de weg, en bestaande

a.

in derzelver behuizinge nr. 57

b.

in (een morgen) vijf en tachentigh vierkante Nederlandsche roeden, vijftien dito ellen, zes en zestigh dito roeden, vijftien dito ellen, zes en zestigh dito palmen en acht en dertigh dito duimen zaaijland, de Kamp

c.

in (een-achtste morgen) tien vierkante Nederlandsche roeden, vier en zestigh dito ellen, vijf en veertigh dito palmen, negen en zeventigh dito duimen en vijf en zeventigh dito streepen hooijland in den Kamp

  1. uit het erve het Schreurs, almeede te Heemse voorzeid, ten zuiden den vorenbedoelden tuin over de weg en ten oosten van en aan het hiervoren benoemde Freulenboschje liggende en bestaande:

a.

in deszelfs behuisinge, schuur en schapeschot, nr. 56

b.

in (zeven, twee-derde morgen) zes bunders, twee en vijftigh vierkante Nederlandsche roeden, zes en tachtigh dito ellen, vijf en zeventigh dito palmen en acht en vijftigh dito duimen zaaijland op Schreurskamp, de Plasmansakker, het Aarel, het Bruchterstuk, het Hoekstuk, de Vischkuile, de Heiligeboom, het Bandelstuk, de Zandakker, op den Norn twee stukjes

c.

in (een-zesde morgen) veertien vierkante Nederlandsche roeden, negentien dito ellen, zeven en twintigh dito palmen en drie en zeventigh dito duimen woeste plaggengrond, liggende in drie stukjes op of aan den Norn voormeld

d.

in (zes en een halve morgen) vijf bunders, drie en vijftigh vierkante Nederlandsche roeden, een en vijftigh dito ellen, een en tachtigh dito palmen en zeven en veertigh dito duimen weide- en hooijland, de Hulzeboschmate, de Enrees-maate, het Spijk, de Kalfsboom, de Vuilemate en de Achter-Zul

e.

in (vijftien morgens) twaalf bunders, zeven en zeventigh vierkante Nederlandsche roeden, vier en dertigh dito ellen, vijf en negentigh dito palmen en zeventigh dito duimen veengrond in de markte van Heemse en Collendoorn, het Veenslag oplopende tot aan de Lutterbeek

  1. uit de katerstede het Jagers, insgelijks te Heemse voorschreeven, ten zuiden aan het Bosch of de Plantagie liggende, hebbende de hiernavolgende katerstede het Nijkamps ten westen, en bestaande

a.

in derzelver behuizinge, nr. 60

b.

in (zeven-twaalfde morgen) negen en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en zestigh dito ellen, zeven en veertigh dito palmen, vijf dito duimen en vijftigh dito streepen zaaijland voor het huis, achter het huis en op Plasmansakker

c.

in (een morgen) vijf en tachentigh vierkante Nederlandsche roeden, vijftien dito ellen, zes en zestigh dito palmen en acht en dertigh dito duimen hooij en weideland bij het huis

  1. uit de katersteede het Nijkamps voorschreeven, liggende te Heemse dikgemeld ten zuiden van het Bosch van Heemse en ten westen de voorschreevene katersteede het Jagers, bestaande

a.

in derzelver behuizinge, nr. 61

b.

in (een en een halve morgen) een bunder, zeven en twintigh vierkante Nederlandsche roeden, drie en zeventigh dito ellen, negen en veertigh dito palmen en zeven en vijftigh dito duimen zaaijland, den Nieuwenkamp

c.

in (een en een-zestiende morgen) negentig vierkante Nederlandsche roeden, zeven en veertigh dito ellen, negen en tachtigh dito palmen, zeven en twintigh dito duimen en zeven en tachtigh en een halve dito streepen weide- en hooijland, meede den Nieuwenkamp

  1. uit de katerstede het Einde-Roelofsz, almeede te Heemse voorschreeven gelegen aan den zuidwestelijken hoek van het Bosch van Heemse, na den Hessenweg, bestaande

a.

in derzelver behuizinge, nr. 62

b.

in (een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en vijftigh dito ellen, drie en tachentigh dito palmen en negentien dito duimen bouwland bij het huis

c.

in (een-vierenzestigste morgen) een vierkante Nederlandsche roede, drie en dertigh dito ellen, vijf dito palmen en twee en zeventigh dito duimen groenland, meede bij het huis

  1. uit de katersteede het Schuurmans, insgelijks te Heemse voorschreeven, gelegen ten westen aan het Bolks en ten noorden van het Schoemaker aldaar, en bestaande

a.

in dezelver behuizinge, nr. 41

b.

in (een-zestiende morgen) vijf vierkante Nederlandsche roeden, twee en dertigh dito ellen, twee en twintigh dito palmen, negen en tachtigh dito duimen en zeven en tachtigh dito en een halve streepen bouwland, aan den gaarden

c.

in (een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en vijftigh dito ellen, drie en tachentigh dito palmen en negentien dito duimen groenland, bij het huis

  1. uit het erve het Lenters, meede onder Heemse voorschreeven, op het zogenaamde Heemserveen, ten oosten de markte van Rheeze gelegen en bestaande

a.

in desselfs behuisinge, schuur en schapeschot, nr. 63

b.

in (acht en een-derde morgen) zes bunders, een en tachtig vierkante Nederlandsche roeden, vijf en twintigh dito ellen, een en dertigh dito palmen en vier dito duimen gemeste veengrond (in twee parceelen), bij het huis

c.

in (twintigh morgens) zeventien bunders, drie vierkante Nederlandsche roeden, dertien dito ellen, zeven en twintigh dito palmen en zestigh dito duimen veld- en veengrond, boven het huis

d.

in (een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en vijftigh dito ellen, drie en tachtigh dito palmen en negentien dito duimen groenland, agter en beneden het huis

  1. uit het erve het Geertmans, insgelijks onder Heemse voorzeid op het zogenaamde Heemserveen, ten oosten het voormelde erve het Lenters gelegen, en bestaande

a.

in deszelfs behuisinge, schuur en schapeschot, nr. 64

b.

in (zes en een halve morgen) vijf bunders, drie en vijftigh vierkante Nederlandsche roeden, een en vijftigh dito ellen, een en tachtigh dito palmen en zeven en veertigh dito duimen gemeste veengrond (in twee parceelen), bij het huis

c.

in (zestien, twee-derde morgen) veertien bunders, negentien vierkante Nederlandsche roeden, zeven en twintigh dito ellen en drie en zeventigh dito palmen veld- en veengrond, boven het huis

  1. uit het erve Filis, almeede onder Heemse voornoemd, op het mergemelde Heemserveen, ten oosten het voormelde erve het Geertmans gelegen en bestaande

a.

in deszelfs behuisinge en schapeschot, nr 65

b.

in (vijf, een-zesde morgen) vier bunders, negen en dertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en negentigh dito ellen, negen en vijftigh dito palmen, drie en zestigh dito duimen gemeste veengrond (in twee parceelen), bij het huis

c.

in (vijftien morgens) twaalf bunders, zeven en zeventigh vierkante Nederlandsche roeden, vier en dertigh dito ellen, vijf en negentigh dito palmen en zeventigh dito duimen veld- en veengornd, boven het huis

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden wederom ten dezen gevaceerd bij drie dubbelde vacatie van des achtermiddaags twee uuren tot des avonds tien uuren, en alzo gedurende acht achtereenvolgende uuren van denzelfden dag, besteed tot het op den onderhavigen staat en inventaris voeren van de vaste goederen der vacatie vermeld, en is, blijvende al het ten dezen vervolgens te beschrijvene en te inventariserene in het beheer, bezit en bewaring van den heer eersten rekwirant, jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen de hooggeborene vrouwe Maria Clara, gravinne van Rechteren, die dit ook erkend en beloofd daarvan vervolgens verder de vereischte opgave te doen, wanneer en aan wie zulks behoven zal, de vacatie tot het voortzetten van den onderhavigen staat en inventaris uitgesteld tot en bepaald op morgen, vrijdag den vijftienden der maand december des jaars eenduizend achthonderd en twintigh, des achtermiddaags ten twee uuren.

En heben de parthijen, de heer eerste rekwirant, jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen de hooggeborene vrouwe Maria Clara, gravinne van Rechteren, meede in kwaliteit van bewaarder, alhier praedictis qualitatibus, benevens de voormelde getuigen en ons notaris, na duidelijke voorlezing, getekend ten jaare, daage, uure en plaatse, als boven.

Vierde vacatie

En ten voorzieden daage, vrijdag en vijftienden der maand december des jaars eenduizend, achthonderd en twintigh, des achtermiddaags ten twee uuren op den Huize Heemse, nr. 56 te Heemse, gemeente het Schoutambt Hardenbergh, kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ingevolge de bepaling gemaakt bij het slot der voorgaande vacatie, word door den ondergetekenden Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, resideerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van Jan Kromhof en van Hendrikus Jagers, beide landbouwers van beroep en te Heemse voorzeid, de eerstgemelde in nr. 57 en de laatstgenoemde in nr. 60 woonachtigh, als hiertoe opnieuw expresselijk verzochtte getuigen, de opmakinge van den onderhavigen staat en inventaris vervolgd, ter rekwisitie en presentie, mitsgaders in kwaliteit en met authorisatie, als bij de voorgaande vacatie en zulks in maniere navolgende:

I. Onroerende goederen (derde vervolg):

  1. uit de katersteede het Hoveniers, liggende te Heemse voormeld, aan het voetpad komende van Spaanschkamp voorzeid, tegenover de groote weiden van Odink, en bestaande

a.

uit deszelver behuisinge, nr. 44

b.

uit een parceel tuingrond, groot (een-twaalfde morgen) zeven vierkante Nederlandsche roeden, negen dito ellen, drie en zestigh dito palmen, zes en tachtigh dito duimen en vijftigh dito streepen ten oosten aan en ter zijden de behuisinge

c.

uit een parceel groengrond, ten westen ter zijden de voormelde behuizinge tusschen het voorzeide voetpad en de Steege, groot (een-zestiende morgen) vijf vierkante Nederlandsche roeden, twee en dertigh dito ellen, twee en twintigh dito palmen, negen en tachtigh dito duimen en zes en tachtigh en een halve dito streepen

d.

  1. uit het erve de Hofsteede, gelegen op zet zogenaamde Holt onder Collendoorn, ter dezer gemeente, ten oosten den Marsch, en bestaande:

a.

uit deszelfs behuizinge en schuur, nr. 16

b.

uit (vijf, zeven-twaalfde morgen) vier bunders, vijf en zeventigh vierkante Nederlandsche roeden, vijf en veertigh dito ellen, acht en zeventigh dito palmen en vijf en negentigh dito duimen, mitsgaders vijftigh dito streepen zaaijland, de kamp bij het huis en de Bandstukken

c.

uit (negen en een halve morgen) acht bunders, acht vierkante Nederlandsche roeden, acht en negentigh dito ellen, tachentigh dito palmen en een en zestigh dito duimen hooij- en weideland, het Toeslagen, de Gartsmaat, de voorste Toeslag, Aalders-Toeslag, het Onland en de Tassche binnen en buiten.

  1. uit de katersteede het Holthannes, meede op het Holt voorzeid onder Collendoorn voorschreeven gelegen, ten zuiden het voormelde erve de Hofsteede, bestaande:

a.

in derzelver behuizinge, nr. 17

b.

in (negentien-vierentwintigste morgen) zeven en zestigh vierkante Nederlandsche roeden, een en veertigh dito ellen, zes en vijftigh dito palmen, een en zeventigh dito duimen en vijf en zeventigh dito streepen zaaijland bij het huis, in drie parceelen

c.

in (een-vierde morgen) een en twintigh vierkante Nederlandsche roeden, acht en twintigh dito ellen, een en negentigh dito palmen, negen en vijftigh dito duimen en vijftig dito streepen weideland, de Nieuwe Hoek

  1. uit de katerstede het Avertink, liggende te Rheeze onder de gemeente het Schoutambt Hardenbergh, aan de zogenaamde Oude-Vecht, en bestaande:

a.

in dezelver behuizinge, nr. 22

b.

in (elf-twaalfde morgen) acht en zeventigh vierkante Nederlandsche roeden, zes dito ellen, twee dito palmen, een en vijftigh dito duimen en vijftigh dito streepen bouwland in vier parceelen, de Kamer, bij de Kamer, op het Veld en nog bij de Kamer

c.

in (een morgen) vijf en tachentigh vierkante Nederlandsche roeden, vijftien dito ellen, zes en zestigh dito palmen en acht en dertigh dito duimen hooijland in de Rheezermaaten en bij de Wisselmaate

  1. uit het erve het Egbertjes, liggende op het Rheezerveen onder Rheeze voormeld en bestaande:

a.

uit deszelfs behuizinge en schapeschot, nr. 33

b.

in twee parceelen bouwland, het gemesten land bij het huis, te zamen groot (zes morgens) vijf bunders, vier vierkante Nederlandsche roeden, een en negentigh dito ellen, acht en negentigh dito palmen en acht en twintigh dito duimen

c.

in (veertigh morgens) vier en dertigh bunders, zes vierkante Nederlandsche roeden, zes en twintigh dito ellen, vijf en vijftigh dito palmen en twintigh dito duimen veld- en veengrond, liggende in twaalf akkers naast elkanderen ter breedte van het slag en noordwaards oplopende tot aan de Drentsche Scheiding

d.

in (een-derde morgen) een en twintigh vierkante Nederlandsche roeden, acht en twintigh dito ellen, een en negentigh dito palmen, negen en vijftigh dito duimen en vijftigh dito streepen weideland, boven en achter het huis

e.

in (vijf morgens) vier bunders, vijf en twntigh vierkante Nederlandsche roeden, acht en zeventigh dito ellen, een en dertigh dito palmen en negentigh dito duimen veld- en veengrond, meede oplopende tot aan de Drentsche Scheiding van Sprijtlofs-Slag aldaar

 1. Het erve het Arends, liggende op het Collendoornerveen, onder Collendoorn meergemeld, ten oosten van en aan het erve het Warners aldaar, en bestaande:
  1. uit deszelfs behuizinge, schuur en schapeschot, nr. 3
  2. uit twee parcelen gemest veenland bij het huis, tezamen groot (vier en een-derde morgens) drie bunders, negen en zestigh vierkante Nederlandsche roeden, een dito el, twintigh dito palmen en acht en negentigh dito duimen
  3. uit (een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en vijftigh dito ellen, drie en tachentigh dito palmen en negentien dito duimen groenland, meede bij het huis
  4. uit (dertien morgens) elf bunders, zeven vierkante Nederlandsche roeden, drie dito ellen, twee en zestigh dito palmen en vier en negentigh dito duimen woeste veld- en veengrond, boven het huis, oplopende tot aan de Lutterscheiding.

Zijnde dit erve geacquireerd ten jaare eenduizend achthonderd en negen.

 1. De spon- of baggerturfveenderije, liggende te Heemse meergemeld ten zuiden het Bosch of de Plantagie aan de voormelde katersteede het Jagers en het Nijkamps, en wordende ten zuiden en ten westen bepaald door de zogenaamde Rheezermaaten en het gemeene veld; bestaande:
  1. in de daartoe gehorende turfschuur en tent
  2. in de zogenaamde Broekmaate, groot (drie-vierde morgen) drie en zestigh vierkante Nederlandsche roeden, zes en tachtigh dito ellen, vier en zeventigh dito palmen, acht en zeventigh dito duimen en vijftigh dito streepen
  3. in de zogenaamde Broekjes, drie parceelen (tezamen groot een en een halve morgen) een bunder, zeven en twintigh vierkante Nederlandsche roeden, drie en zeventigh dito ellen, negen en veertigh dito palmen en zeven en vijftigh dito duimen
  4. in de zogenaamde Gerrigjes, twee parceelen, tezamen groot (een, vijf-zestiende morgen) een bunder, elf vierkante Nederlandsche roeden, zes en zeventigh dito ellen, tachtigh dito palmen, zeven en tachtigh dito duimen en zeven en dertigh en een halve dito streepen
  5. in de zogenaamde Rheezermaaten, groot (een-vierde morgen) een en twintigh vierkante Nederlandsche roeden, acht en twintigh dito ellen, een en negentigh dito palmen, negen en vijftigh dito duimen en vijftigh dito streepen
  6. in de zogenaamde Frijlinkmate, groot (een en een-vierde morgen) een bunder, zes vierkante Nederlandsche roeden, vier en veertigh dito ellen, zeven en vijftigh dito palmen, zeven en negentigh dito duimen en vijftigh dito streepen
  7. in het zogenaamde Gagel, groot (drie morgens) twee bunders, vijf en vijftigh vierkante Nederlandsche roeden, zes en veertigh dito ellen, negen en negentigh dito palmen en veertien dito duimen
  8. in de zogenaamde Veldmaat, groot (een morgen) vijf en tachentigh vierkante Nederlandsche roeden, vijftien dito ellen, zes en zestigh dito palmen en acht en dertigh dito duimen
  9. in de zogenaamde Veldmaat van Scholten, groot (een en een-achtste morgen) vijf en negentigh vierkante Nederlandsche roeden, tachentigh dito ellen, twaalf dito palmen, zeventien dito duimen en vijf en zeventigh dito streepen.

Zijnde deeze verveening ontgonnen ten jaare eenduizend achthonderd en elf en daartoe de landen successivelijk aangekocht.

 1. Een parceel hooijland het Spijk, gelegen te Heemse meergemeld aan en Bollenhorst voornoemd, groot (een halve morgen) twee en veertigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en vijftigh dito ellen, drie en tachentigh dito palmen en zes en veertigh dito duimen, aangekogt ten jaare eenduizend achthonderd en vijftien.
 2. Een parceel zaaijlanden, de Kleine Lange-Akker, meede te Heemse voormeld in den Esch gelegen, groot (een-twaalfde morgen) zeven vierkante Nederlandsche roeden, negen dito ellen, drie en zestigh dito palmen en zes en tachentigh dito duimen, mitsgaders vijrtig dito streepen, aangekogt ten jaare achttien honderd en achttien.
 3. Het erve Weelink of Altena’s te Rheeze meergemeld, aan de Steege, ten oosten de zogenaamde Rheezerbelten gelegen, en bestaande:
  1. uit deszelfs behuizinge en schapeschot, nr. 21
  2. uit (vijf, negentien-vierentwintigste morgen) vier bunders, drie en negentigh vierkante Nederlandsche roeden, negentien dito ellen, acht en tachtig dito palmen, een en zestigh dito duimen en vijf en zeventigh dito streepen zaaijland in Welinkkamp, de Haverstukken, in den Grooten Esch, de Veldhaake zeven stukken, de Schaapbrink twee stukken, de vier Blikstukken, het Nijeland, de Haagäkker, agter den Geldakker drie stukken, de Koele twee stukken, in het Ruimbroek, het Hekstukjen op den Hemelink
  3. uit (twee en een halve morgen) twee bunders, twaalf vierkante Nederlandsche roeden, negen en tachtigh dito ellen, vijftien dito palmen en vijf en negentigh dito duimen weide- en hooijland op den Bruchter-Marsch, in Welink-kelvink, in het Ruimbroek en den Rouwenhoek.

Zijnde dit erve ten jaare eenduizend achthonderd en elf geacquireerdt.

 1. Het erve het Nijsinks te Collendoorn meergemeld, ten westen het erve Odink aldaar, bestaande:
  1. uit deszelfs behuizinge, schuur en schapeschot, nr. 14
  2. uit (zeven, zeven-zestiende morgen) zes bunders, drie en dertig vierkante Nederlandsche roeden, vijf en vijftigh dito ellen, vier en twintigh dito palmen, vijf en negentigh dito duimen en tien en een halve dito streepen zaaijland op het Blik bij het huis twee parceelen, de Steege-stukken, de Donkelaar en Paardetrimpen, het Telgen- en Sumpelstuk, de Korteberg, de Denäkker, Achter in den Esch en het Rot
  3. uit (een-twaalfde morgen) zeven vierkante Nederlandsche roeden, negen dito ellen, drie en zestigh dito palmen, zes en tachentigh dito duimen en vijftigh dito streepen gaardenland achter Hamhuis
  4. uit (zeven, dertien-zestiende morgen) zes bunders, vijf en zestigh vierkante Nederlandsche roeden, acht en twintigh dito ellen, twee en zestigh dito palmen, vier en dertigh dito duimen en zeven en dertigh en een halve dito streepen weide- en hooijland bij het huis, achter Hamhuis, agter aan de Esch aan het Oostëinde, de Tempel, de Toeslag, het Haverland, het Russchenland, achter den Esch twee parceelen, in de Hillemaat, in den Meenebrink en de Maate.
  5. uit (een, zeven-achtste morgen) een bunder, negen en vijftigh vierkante Nederlandsche roeden, zes en zestigh dito ellen, zes en tachtigh dito palmen, zes en negentigh dito duimen en vijf en twintigh dito streepen veld- en veengrond, drie akkers op het Allemansveen onder Collendoorn, oplopende tot aan de Lutterscheiding

Zijnde dit erve geacquireerdt ten jaare eenduizend achthonderd en zeventien.

 1. De katersteede het Dijkzigt, liggende te Collendoorn meergemeld, beneden den Ballast, ten noorden den zogenaamden Graaven-Dijk of de weg na Coeverden, en bestaande:
  1. uit derzelver behuizinge, nr. 20
  2. uit (een en een-derde morgen) een bunder, dertien vierkante Nederlandsche roeden, vier en vijftigh dito ellen, een en twintig palmen en vier en tachentigh duimen bouwland bij het huis
 2. De katersteede het Marschzigt aldaar ten oosten de voorgaande, bestaande:
  1. uit derzelver behuizinge nr. 0
  2. uit (twee-derde morgen) zes en vijftigh vierkante Nederlandsche roeden, zeven en zeventigh dito ellen, tien dito palmen en twee en negentigh dito duimen bouwland bij het huis
  3. uit (zes morgens) vijf bunders, tien vierkante Nederlandsche roeden, drie en negentigh dito ellen, acht en negentigh dito palmen en acht en twintigh dito duimen veldgrond, ten oosten de katersteede.

Zijnde de beide voorschreevene katersteeden aangelegd in de jaaren eenduizend achthonderd en negen en - achttien.

 1. Een gerecht vierde gedeelte van alle de onroerende goederen der gemeenschap van wijlen den hooggeboren gestrengen heer Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn, in leven oud-droste van IJsselmuiden en lid van de Ridderschap deezer provincie, voorschreeven en van deezes vooroverledene ehevrouwe Ermgard Ebella Juliana baronesse van Raesfelt, in leven ehelieden, aangekomen hebbende aan derzelver meede wijlen dogter de hooggeborene vrouwe Maria Clara gravinne van Rechteren, in leven echtgenoote van den heer eersten rekwirant in deezen jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, en moeder van de verdere rekwiranten ten deezen, de hoogwelgeborene freulen Wilhelmina Francisca van Foreest en de hoogwelgeborene vrouwe Juliana Louisa van Nahuijs, geborene van Foreest, mitsgaders van derzelver voornoemde minderjarigen broeder en zusters Willem Jan Petrus van Foreest, Nannette van Foreest, Christina Louisa van Foreest, Theodora Sophia van Foreest en Christina Ebella Cornelia van Foreest, zo en invoegen als dezelve zijn vermeld, omschreeven en gespecificeerd op den van dezelve gemeenschap door ons ondergetekende notaris, ter rekwisitie en praesentie van de gezamentlijke rekwiranten ten dezen op den veertienden, vijftienden, zestienden, zeventienden, achttienden, twintigsten, een en twintigsten en twee en twintigsten der vorige maand opgemaakte en den vijf en twintigsten aanvolgende ten bureele Ommen behoorlijk geregistreerden staat en inventaris.

Men heeft tot bespoediging der werkzaamheden wederom ten deezen gevaceerd bij verdubbelde vacatiën van des achtermiddaags twee uur en tot des avonds negen uuren en alzo geduurende zeven achtereenvolgende uuren van den zelfden dag besteedt zo tot het op den tegenswoordigen staat en inventaris voeren van de vaste goederen hiervooren ter deezer vacatie vermeld, als tot het nagaan van hetgeen alverder bij de eerstvolgende vacatie op denzelven te brengen zijn zal; en is, blijvende al het ten dezen vervolgens te beschrijvene en te inventariserene in het beheer, bezit en bewaring van den heer eersten rekwirant jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwenaar en boedelhouder van wijlen de hooggeborene vrouwe Maria Clara gravinne van Rechteren, dien dit ook erkend en beloofd daarvan vervolgens verder de vereischtte opgave te doen, wanneer en aan wie zulks behooren zal, de vacatie tot het voortzetten van dezen onderhavigen staat en inventaris uitgesteld tot en bepaald op eerstkomende woensdag, den twintigsten der maand december des jaars eenduizend achthonderd en twintigh, des achtermiddaags ten twee uuren.