Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1967, akte 218

In den jare 1820, den vijftienden der maand september, des voordemiddags ten tien uuren, op het erfjen Nieuw-Klinge, no. 6a in de buurtschap Radewijk, gemeente het Schoutambt Hardenbergh. Ten verzoeke van Hendrik Jan Ekkelenkamp, weduwenaar en boedelhouder van wijlen Gesina Bosman, landbouwer van beroep, woonende op het voormelde erfjen Nieuw-Klinge, zo voor zich zelven uit hoofde der gemeenschap van goederen, tusschen hem en zijne voorschrevene wijlen huisvrouw Gesina Bosman krachtens de wet bestaan hebbende, in naam en kwaliteit als vader en wettigen voogd van zijne natevermeldene vijf minderjarige kinderen, met naamen: Gerrit Jan Ekkelenkamp, oud ongeveer vijftien jaaren, Hermannus Ekkelenkamp, oud elf jaaren, Jan Ekkelenkamp, oud zeven jaaren, Hendrikjen Ekkelenkamp, oud vier jaaren en Hendrik Ekkelenkamp, oud twee jaaren, door hem bij dezelve zijne wijlen echtgenoote Gesina Bomsan in echte verwekt.
Zijnde dezelve minderjarigen bekwaam om zich elk voor een vijfde gedeelte, als de eenige en universeele erfgenaamen van hare wijlen moeder meergemeld Gesina Bosman, te gedraagen.
In tegenwoordigheid van Hendrik Bosman, landbouwer meede te Radewijk woonende in no. 8 woonachtigh, in naam toeziende voogd over de vermelde minderjaarigen, zijne neeven en nichtjen, zijnde hij Hendrik Bosman tot deze post verkooren bij besluit van de bloedverwanten en vrienden van dezelve minderjarigen, bij wijze van 'familie-raad' op den negenentwintigsten der vorige maand.
Tot de bewaring van de rechten van parthijen en van alle anderen, die daarbij belang zouden mogen hebben, word door ons Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris residerende ter Steede Hardenbergh, in tegenwoordigheid van Egbert Broek-Roelofs en van Arend Mas, beiden landbouwers, woonende te Radewijk, de eerste in no. 5 en de tweede in no. 9, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, toegetreeden en overgegaan tot het opmaken van eenen staat en inventaris van alle der roerende goederen, meubilen en gereedschappen tot de huishouding en akkerbouw, klederen, bedden, have en vhee, zaad- en andere gewassen tot den gemeenschappelijken boedel van den rekwirant Hendrik Jan Ekkelenkamp en van dezes wijlen echtgenote Gesina Bosman behorende.
Dit gedaan zijnde is men voortgegaan tot het opmaaken van den staat en inventaris navolgende:

I. Roerende goederen.
In de Keuken, uitziende met twee vengsterraamen op den zogenaamden Klingen-achtersten-Kamp:

een roodkoperen waschketel, begroot op f. 8,-
een roodkoperen waterketel, begroot op f. 1,50
een hangklok, op f. 6,-
een half douzijn oude tinnen lepels, op f. 0,30
negen ijzeren vorkjes, op f. 0,20
een half douzijn blaauwbonte aardene schotels, op f. 0,50
zeventien dito borden, op f. 1,50
negen ledige vlesschen, op f. 0,20
een zwart aardene koffykan, op f. 0,10
een dito theepot, op f. 0,05
een dito melkkan, op f. 0,05
een ijzeren hanglamp, op f. 0,10
een dito haardhaak, op f. 1,25
een tang, op f. 0,15
een spiegel, op f. 0,15
een half douzijn grofaarden theegoed, op f. 0,35
twee vuuren-houten neerslag-tafels, op f. 1,50
zes stoelen, op f. 1,25
een roodbont katoenen schoorsteenvalletjen, op f. 0,30
een koffymolen, op f. 0,40
een boven- en een onderbed, peuluwe en twee kussens, op f. 10,-
een bovenbed met twee kussens, op f. 5,-
een bruin gewreeven kleerkast, op f. 5,-
een ligtblaauwe kumelotten vrouwenrok, op f. 3,-
een roodgestreepte vijfschagte vrouwenrok, op f. 0,75
een zwarte kalminken rok, op f. 2,25
een blaauwe vijfschagte rok, op f. 1,25
een groene rok, op f. 1,50
een zwart Ras-de-Marocque vrouwenjak, op f. 0,75
een geel-paarschbont vrouwenjak, op 1,-
twee witte halsdoeken, op f. 0,40
een paarschbonte katoenen voorschoot, op f. 1,-
een blaauw wollene voorschoot, op f. 0,75
een half douzijn vrouwenmutsen, op f. 0,30
een paar grove bedlakens, op 1,50
een paar blaauwe wollene bedgordijnen met haar toebehooren, op f. 1,50
een spinnewiel, op f. 0,75
een haspel, op f. 0,10

In de Bakkamer (links de keuken):

een baktrog, op f. 0,75
een meelzeef, op f. 0,10

In de Melkkamer (meede links de keuken):

een karn, op f. 0,75
twee melkkuvens, op 0,75
twee melkbekkens, op f. 0,30
een melkemmer, op f. 0,10
een wateremmer, op f. 0,25
een pannekoekenpan, op f. 1,25
een blikken koffyketeltjen, op f. 0,15
een blikken staande lamp, op f. 0,15
een Keulsch-aarden melkpotjen, op f. 0,05

Op de Deele (oostwaarts uitgaande op het gemeene veld):

een blaauw-schimmelt dragtig koebeest, op f. 25,-
een zwartbonte melkkoe, op f. 30,-
een zwartbont kalf, op f. 5,-
een jong varken, op f. 8,-
een haan met drie hennen, op f. 0,75
twee mestgreepen, op f. 0,40
een veenhark, op f. 0,25
een veenhouwe, op f. 0,30
twee dorschvleegels, op f. 0,15
een wan, op f. 0,25
een tobbe, op f. 0,10
een eikenhouten zaadkist, op f. 3,-
een strookorf, op f. 0,15
een zeis met zijn boom, op f. 0,60

Op de Zolderinge des huizes:

nagenoeg veertien vijmen rogge, op f. 70,-
nagenoeg drie vijmen boekweit, op f. 7,50
nagenoeg eenduizendvijfhonderd Nederlandsche ponden hooij, op f. 15,-
Bedragende alles tezamen de somma van f. 244,40.