Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1960, akte 59

Op heeden den vijfden der maand junij eenduizend agthonderd en zestien, des voordemiddags om elf uuren, ten huize van Berendina Rustenbergh, weduwe van wijlen Derk Odink, logementhoudersche, woonende op den Rustenbergh te Heemse in deeze gemeente, in tegenwoordigheid van den heer Jacob van Nahuis, commis ter recherche bij de convoijen en licenten alhier, woonende op den Rustenbergh voormeld en van Fredrik Zweers, timmerman, woonende ter Steede Hardenbergh als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, hebben wij Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, resideerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ten verzoeke van Hendrikus Kragt, landbouwer, woonende te Rheeze in deeze gemeente in kwaliteit van erfgenaam en bewindhebbende in de nalatenschap van wijlen Regina Kragt, weduwe van wijlen Jan Hendrik van Welbergen, in leven landbouwersche woonende te Rheeze voorschreeven, publiek en aan de meestbiedende met permissie van den heer Regulateur van het Regt van Successie in dit kanton en die van Ommen en Raalte, de katersteede den Holskamp, bestaande uit derzelver behuizinge nr. 4 en daartoe gehoorende landerijen, cum annexis, groot ongeveer drie mudde gezaaij, geleegen aan en Marsch te Rheeze meergemeld, met het daaraan verknogtte een vierde whaerdeel in de onverdeelde Rheezer markte.

Welke katersteede cum annexis is ingezet geworden door Jan Stoeten te Rheeze voor 220 guldens.

Dezelve hoogt met 120 guldens.

En is vervolgens bij den afslag gemijnd door de heeren Jetso van Voss en Willem Swam te Hardenbergh, voor 410 guldens.