Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1960, akte 20

Voor ons Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, resideerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van Frederik Zweers, timmerman, en van Mens Lambert Odink, wijkmeester, beide woonende ter Steede voormeld als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, compareerde de heer Jan Odink, koopman, woonende op den Rustenbergh te Heemse in deeze gemeente; zijnde aan ons notaris bekendt.

 

Dewelke verklaarde bij deezen zich te stellen en te verbinden als borge ten principaalen, onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exeptien en beneficien ten behoeve van het Officie Fiscaal voor de Middelen te Water te Harlingen, voor eene boete ter somma van eenhonderd guldens, door den schipper Jan de Graaf, woonende te Zwolle, hoofdplaats dezer provincie, ter zaake van den voorgenoomen uitvoer naar buiten ’s lands van eene theekist, voorzien met het merk van de Oostindische Compagnie, doch gevuld met tabakspijpen, zijnde door de heeren Jacob van Nahuijs, commis ter recherche van de convoijen en licenten, en Berend Meuleman junior, gequalificeerde van den heer Antoni Adrianus van der Poll, commis ontvanger van gemelde middelen alhier (welke alhier present dezevel borgtogt, zo veel nodig is accepteerende) op den drie en twintigsten deezer aangehouden.

 

Gedaan en gepasseerdt ten onzen kantoore ter Steede Hardenbergh, op heeden den vijfentwintigsten maart des jaars eenduizend achthonderd en zestien, in tegenwoordigheid van de voormelde en hier ondergetekende getuigen, en heeft den comparant, gelijk ook de voorzeide heer Antoni Adrianus van der Poll, nevens dezelve getuigen en ons notaris deeze minute welke is gebleeven in het bezit en de bewaaring van ons notaris, na duidelijke voorleezing, ondergeteekendt.