Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1960, akte 108

Voor ons Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, resideerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van Harm Thijs van ´t Holt, landbouwer, en van Jan Hendrik Edelijn, deurwaarder bij het Vredegerecht deezes kantons, beide woonende ter zelfder steede, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, compareerde Jan Warmink, landbouwer, woonende in de buurtschap Rheeze in deeze gemeente, zijnde aan ons notaris bekendt.

Dewelke Jan Warmink bij deeze tegenswoordige acte verklaard te hebben verkogt, afgestaan en mitsdien over te draagen voor eene dadelijk te betaalene somma van zeshonderd vijf en twintigh guldens, aan Harmen Timmerman, insgelijks landbouwer meede in voorschreeven buurtschap woonende en die alhier tegenswoordig, deeze is accepteerende, zijn eigendommelijk erfjen het Warmink, bestaande in een woonhuis, onder nr. 18 in de buurtschap Rheeze voorschreeven, met den daarom geleegenen gaarden, groot drie schepel lands, en den zogenaamden Beltkamp aldaar, groot drie mudde zaaijland, leggende in zijne eigene afvreedinge ten westen het gemeene veld en ten oosten de Rheezer Zandbelten, mitsgaders een vierde whaardeel in de gemeene markte van Rheeze en een begraafplaats op het kerkhof te Heemse.