Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1959, akte 301

Voor ons Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, residerende ter Steede Hardenbergh, compareerde Egbert van Welbergen, landbouwer wonende in den Veldhoek, buurtschap Lenthe, gemeente Dalfsen, en Regina Kragt, weduwe van wijlen Jan Hendrik van Welbergen, landbouwersche van beroep, wonende te Rheeze; zijnde de eerste de erfgenaam en de tweede de vruchtgebruikster der nalatenschap van denzelven Jan Hendrik van Welbergen; daartoe respectievelijk benoemd en geinstitueerd bij dezes testamentaire dispositie.

Welke verklaarden, na lecture en examinatie van den op den 27e en 29e juli des jaars 1812 voor den ondergetekenden notaris en getuigen ten verzoeke en in tegenwoordigheid van hun comparanten opgemaakten inventaris van alle de onroerende en roerende goederen, rechten, vhee, meubilen en gereedschappen tot de huishouding, kleederen, linnens, zilverwerk, titels en andere papieren etc., behorende tot de gemeenschap die tusschen haar tweede comparante en haaren voorzeiden wijlen echtgenoot Jan Hendrik van Welbergen bestaan heeft en alzoo voor de halfscheid tot de nalatenschap van de laatstgemelde behooren, onderling te zijn overeengekomen en te hebben gecontracteerd, dat de eerstgemelde comparant tegens genot eener somma van vijfentachtigh guldens welke aan hem door de tweede comparante voor of uiterlijk op Sint Jacobi den vijfentwintigste juli aanstaande ter zijner opgemelde woonplaatse moeten worden voldaan, cessie en afstand zal doen, zo als in optima forma verklaard te doen bij deezen ten behoeven van de tweede comparante, die dezelve bij deezen is accepteerende, van zijn geheele recht, zonder eenige uitzondering hoegenaamd hem op de nalatenschap zijner voorzeiden broeders kragtens voorzeide testamente competeerende met vrijlaating aan de tweede comparante om met de daartoe behoorende goederen, gespecificeerd op voorzeide inventaris van nu af aan te kunnen en mogen handelen als met zaaken aan haar in volledigen en alleenigen eigendom toebehoorende.