Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1958, akte 194

Voor ons Antoni van Riemsdijk, in naam der Hooger Overheid, openbaar notaris, residerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer,  provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van Willem Jansen, metzelaar en Frederik Zweers, timmerman, beide woonende ter Steede voormeld, als hier toe expresselijk verzochte getuigen, compareerde Derk Gogh, landbouwer, woonende te Collendoorn in voorzeide gemeente, en vrouw Altjen Hems, (welke zij tot het casseeren deezer acte is authoriseerende) zijnde aan ons notaris bekendt.

Welke Derk Gogh en vrouw Aaltjen Herms, bij deeze tegenwoordige acte hebben verkogt, afgestaan en overgedragen voor eene somma van coopspenningen van tweehonderd en vijfenzeventig guldens (Hollandsche) waarvan honderd guldens zullen moeten worden betaald op Sint Martini der elfden november aanstaande, en de resteerende coopspenninghen half op primo Mai en half op Sint Martini den elfden november des aanstaandes jaars eenuizend achthonderd en vijftien, met bijbetaaling eener rhente ad vier procent;  aan Gerrit Breukelman, kleermaker en vrouw Jennegien Jansen, ehelieden woonende te Heemse in deeze gemeente, hun eigendommelijk te Heense voormeld onder no. 30 staande woonhuis met deszelfs grond ende wheere, den daaraan en westwaarts hetzelve in zijne eigene afvreeding liggende gaarden, groot een agtste morgen en de daartoe gehoorende begraafplaats op het kerkhoff, alles met derzelver verdere rechten en geregtigheeden, lusten ende lasten, ende zulks ten einde de gemelde Gerrit Breukelman en vrouwe Jennegien Jansen, hunne erfgenaamen of rechtverkrijgende van het voorzeide woonhuis met deszelfs gronden en wheere met derzelver aan en toebehooren in eigendom bezitten, en daar meede kunnen doen en handelen als met eene zaak hun in volkoomen eigendom toebehoorende, te rekenen.

Beloovende de comparanten hem Gerrit Breukelman en vrouwe Jennegien Jansen als kooper en betaaler, ter zaake van den onderhavigen verkoop ten allen tijden te caveeren en te zullen vrijwaaren voor alle stoornis en opspraake, ingevolge de wet op deeze wijze is alles overeengekoomen en betaald tusschen de parthijen, die, om deeze tegenswoordige ter spraake te leggen, domicilie hebben verkooren ter haares hier vooren uitgedrukte respective woonplaatsen; op welker plaatsen enz., niet tegenstaande enz., beloovende enz., afstand doende enz.

Aldus gedaan en gepasseerd ter Steede Hardenbergh voormeld, ten kantoore van voorschreeven notaris, in tegenwoordigheid van de voormelde en hier ondergetekende getuigen, op heeden den elfden august des jaars eenduizend achthonderd en veertien; en hebben de parthijen, met uitzondering van de vrouwe comparante Aaltjen Herms, die verklaarde nimmer te hebben kunnen tekenen of schrijven, na duidelijke voorleezing nevens deselve getuigen en ons notaris deeze teegenswoordige minuut, welke is gebleven in het bezit en de bewaring van ons notaris getekent.

Derk Gogh, Gerrit Breukelman, Jennegien Jansen, Willem Jansen, Fk. Zweers, Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris.