Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1957, akte 34

Voor ons Antoni van Riemsdijk, keizerlijk kotaris, residerende te Hardenbergh, in tegenwoordigheid van den heer Lucas Hoenderken, arrondissementsraad en van Willem Jansen, metzelaar, beide wonende ter Steede Hardenbergh, als hiertoe expressellijk verzochtte getuigen, compareerden Hannes Scholten, landbouwer, wonende te Rheeze, gemeente Hardenbergh, en Teunis Rolleman, insgelijks landbouwer, wonende te Diffelen; zijnde comparanten aan ons notaris bekend en hebbende de tweede comparant zich bij acte van engagement, in dato den 29e der vorige maand voor den heer onder-prefect gepasseerd en ten zelfden daage te Deventer ge├źnregistreerd, verbonden om als plaatsvervuller van den eersten comparant bij den actieven nationaale garde te dienen. Dewelken verklaarden onderling te zijn geconvenieerd en overeengekomen dat indien het onverhooptelijk mogte koomen te gebeuren dat de tweede comparant uit den dienst der voormelde nationale garde tot dien der staande armee mogte werden gerequireerdt, en niet mogte kunnen worden afgelost, alsdan de tweede comparant meede denzelven dienst van den eersten comparant zal moeten waarneemen en vervullen tegens genot eener summa van drieduizend agthonderd vijfentachtentigh francs ofwel eenduizend achthonderdenvijftigh guldens Hollandsch, door den eersten comparant aan den tweeden na volbragten dienst op te leggen en te voldoen, ofte ook in val van overlijden in denzelver dienst aan zijne wettige erfgenaamen.