Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1957, akte 101

Voor ons Antoni van Riemsdijk, keizerlijk notaris residerende te Hardenbergh, in tegenwoordigheid van den heer Bernardus Beussink (?), heelmeester en van Frederik Zweers, timmerman, beide woonende ter Steede Hardenbergh, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, compareerden Jan Warmink, landbouwer wonende te Rheeze, en deszelfs huisvrouwe Jennegien Jansen (die hij tot het passeeren dezer actie bij deze is authoriseerende), zijnde beide aan ons notaris bekend.

Welke Jan Warmink en vrouwe Jennegien Jansen voormeld bij deze tegenwoordige acte hebben verkogt, afgestaan en overgedraagen voor eene summa van koopspenningen ad eenduizend driehonderd en vijfentsestigh francs ofwel zeshonderd en vijftigh guldens Hollandsch, aan Hermen Timmerman, landbouwer wonende te Rheeze voorschreven, en deszelfs huisvrouwe Zwaantjen Scholten, derzelver katersteede genaamd het Everts, gelegen te Rheeze onder nr. 11, bestaand uit deszelfs behuizinge en schuur, mitsgaders den zuidwestwaards dezelve behuizinge in deszelfs eigen afvreedinge geleegene gaarden ter grootte van ongeveer (twee-derde morgen) zesenvijftigh ares zevenhonderd en twee en zeventigh miliares, en zulks wijders met deszelfs rechten en gerechtigheden, lusten en lasten, speciaal die van eene begraafplaats op het kerkhof te Heemse en het recht van een vierde whaerdeel in de Markte van Rheeze.