Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1956, akte 63

Op heeden den twaalfden october 1812, des avonds om agt uren, ten huize van Derk Odink, kastelein, woonende op den Rustenbergh te Heemse, in dit kanton en in tegenwoordigheid van dezelve Derk Odink en van Jan Odink, postmeester der paardenposterij te Hardenbergh, meede aldaar woonachtigh, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, hebben wij Antoni van Riemsdijk, keizerlijk notaris, resideerende te Hardenbergh, kanton Hardenbergh, arrondissement Deventer, departement der Monden van den Yssel, publijk ten verzoeke van Hendrikus Kragt, landbouwer wonende te Rheeze, in dit kanton in nr. 9, ten verkoope geveild het nabenoemde stuk zaailand, te Rheeze voormeld geleegen. Een stuk zaailand, genaamd de Oude of Groote Revelink, groot ongeveer negenenveertigh ares, zeshonderdvijfenzeventigh en een halve milliare (zeven schepels), tiendbaar, gelegen in den zogenaamden Grooten Esch te Rheeze tussen de landen van Lubbert Stoeten en van Gerhardus Veurink. De verkoop is niet doorgegaan.