Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1956, akte 61

In het jaar eenduizend, achthonderd en twaalf, den derden der maand october des voordemiddags om negen uuren, op het erve Blaauwgeerts nr. 3 te Holthone, gemeente Gramsbergen in dit kanton.

Ten verzoeke van Fennegien Lullofs of Lulle, landbouwersche, wonende op het erve Blaauwgeerts voorschreven, weduwe van wijlen Herm Blaauwgeerts, in leven landbouwer, meede op het vorozeide erve Blaauwgeerts woonachtigh, zo voor haar zelven uit hoofde van de gemeenschap van goederen, die tusschen haar en wijlen haaren voormelden eheman, ingevolge de wet en naar aanleiding van hun huwelijkscontract, van G.J. Crull, verwalter Scholtus des kerspels Hardenbergh, Heemse en Gramsbergen en tuigen op de twee en twintigsten november van het jaar eenduizend zevenhonderd en vier en negentig gepasseerd, bestaan heeft, als in kwaliteit van moeder en wettige voogdesse van de nabenoemde haare minderjaarige kinderen met naamen Fennegien Blaauwgeerts, oud zestien jaaren, Hermina Blaauwgeerts, oud veertien jaaren, Hermen Hendrik Blaauwgeerts, oud twaalf jaaren en Grietjen Blaauwgeerts, oud zes jaaren, alle vier door haar bij haar opgenoemden wijlen man Hermen Blaauwgeerts in echte verwekt.

 

Zijnde de gemelde minderjaarigen bekwaam om zich, met en benevens haare natemeldene broeders en zusters, Adolf Blaauwgeerts, Herm Blaauwgeerts, Jennegien Blaauwgeerts en Truite Blaauwgeerts, gesprooten uit een eerder huwelijk van den meergenoemden Hermen Blaauwgeerts met wijlen Fenne Ambergen en door de voornoemde Fennegien Lullofs of Lulle bij haar voorzeide huwelijkscontract als eigene kinderen geadopteerd, elk voor een agtste als eenige en alleenige erfgenaamen van haar en voorzeiden wijlen vader te gedraagen.

 

In tegenwoordigheid en ten verzoeke van Adolf Blaauwgeerts, landbouwer almeede op het erve Blaauwgeerts voorschreeven woonende, meerderjaarige zoon van wijlen den meergenoemden Herm Blaauwgeerts en deszelfs voorzeide wijlen huisvrouwe ten eersten huwelijk Fenne Ambergen, voor zich zelven, - van Herm Blaauwgeerts, landbouwer insgelijks op hetzelve erve Blaauwgeerts woonachtigh, meerderjarige zoon van wijlen den meergenoemden Hermen Blaauwgeerts en deszelfs voorzeide huisvrouwe ten eersten huwelijk wijlen Fenne Ambergen, meede voor zich zelven, - en van Jennechien Blaauwgeerts, zonder beroep, meerderjaarige dochter van wijlen den meergenoemden Hermen Blaauwgeerts en van deszelfs wijlen huisvrouwe ten eersten huwelijk, de voorzeide Fenne Ambergen, meede op het meergemelde erve Blaauwgeerts woonende en insgelijks voor haar zelve.

 

Eindelijk in tegenwoordigheid van Jan Blaauwgeerts, landbouwer van beroep, woonende in nr. 3 op het Loo, gemeente en kanton Daalen, arrondissement Assen, departement van de Wester-Eems, eerstelijk in naame en als voogd van voorzeide Truite Blaauwgeerts, oud twintigh jaaren, minderjaarige dogter van voormelde wijlen Herm Blaauwgeerts en van deszelfs voorschreeven wijlen huisvrouwe ten ersten huwelijk Fenne Ambergen, zijne nicht; zijnde hij Jan Blaauwgeerts met en benevens Claas Ambergen en, thans ook reeds overleeden, tot deezen post verkooren door G.J. Crull, verwalter Scholtus des kerspels Hardenbergh, Heemse en Gramsbergen, blijkens de daarvaan door denzelven uitgevaardigde acte in dato den twee en twintigsten november van het jaar eenduizend zevehonderd en vier en negentigh, en voorts in naam en als toeziende vogd van de voornoemde verdere minderjaarigen Fennegien, Hermina, Hermen Hendrik en Grietjen Blaauwgeerts, insgelijks zijnen neev en nichten, zijnde hij Jan Blaauwgeerts tot dezen post verkooren bij besluit van de bloedverwanten en vrienden van dezelve minderjaarigen, bij wijze van familie-raad vergaderd onder voorzitting van Jod Godfried Pruim, Vreederichten van dit kanton, blijkens deszelfs proces-verbaal van den een en twintigsten der voorige maand, op den zes en twintigsten daaraanvolgende behoorlijk ten bureele Ommen geenregistreerdt.

 

Tot de bewaaring van de rechten van parthijen van alle anderen, die daarbij belang zouden mogen hebben, wordt door ons Antoni van Riemsdijk, keizerlijk notaris, resideerende te Hardenbergh, kanton Hardenbergh, arrondissement Deventer, departement der Monden van den IJssel, in tegenwoordigheid van Berend Rave en van Hendrik Jan Arink, beide landbouwers woonende te Holthoone voormeld in nr. 2, als hier toe expresselijk verzogtte getuigen, toegetreeden en overgegaan tot het opmaaken van eenen staat en inventaris mitsgaders beschrijving van alle de vaste goederen, rechten, beweeglijke goederen, meubilen tot de huishouding, linnens, gereedschappen tot den akkerbouw, vhee, tituls en andere papieren, in- en uitschulden en in het algemeen van alle de onroerende en roerende goederen tot de nalatenschap van opgemelden wijlen Hermen Blaauwgeerts behoorende, en den zelven in gemeenschap met de meergemelde zijne echtgenoote ten tweeden huwelijk bezeeten, van zo verre dezelve goederen alnog aanweezig zijn en niet voor zo verre deszelfs lijfstoebehoor aangaat.

 

Vaste goederen etc.

1. een woonhuis in den Daalder Marsch, zijnde nr. 3 in de gemeente Daalen voormeld, met de daartoe gehoorende landen

2. een woonhuis op het Loo in de gemeente Coevorden met de daartoe gehoorende landen

 

etc.