Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1952, akte 93

Voor mij griffier van het Vrede Geregt en het kanton Hardenbergh, departement der Monden van den IJssel, als hiertoe gequalificeerd bij decreet van Zijne Keizerlijke en Koninglijke Majesteit van den tweden february eenduisend agthonderd en elf, en in praesentie van de hier na te melden getuigen, compareerde Hendrik Geerties, meerderjarige zoon van wijlen Jan Ranters en Jennegien Berends, in leven ehelieden woonachtig te Holtheem, dog door zijne stiefouders Hendrik Geertjes en Hendrikjen Berends, bouwlieden te Holtheeme woonachtig, als eigen kind geadopteerd en aangenomen is.

Dewelke verklaarde bij desen ingevolge art. 151 van ’t Wetboek Napoleon op te rigten eene acte van eerbied aan zijne voorzeide stiefouders, ten einde de raad van dezelve te erlangen omtrent zijn voorgenomen huwelijk met Hillegien Wubben, wonende te Wilsum in ’t departement de Lippe, verzoekende den comparant dat dese ingevolge art. 154 van hetzelve Wetboek aan hare opgemelde ouders moge worden bekend gemaakt. En waren bij het opmaken dezer acte die aan comparant voorgelezen is, tegenwoordig als getuigen, de heeren Roelof van Langen en E. Bruins, gemeenteraden, de eerste ten Hardenberg en de laatste te Heemse woonachtig, die dese benevens den comparant, nevens mij ondertekend hebben. Gedaan te Heemse, den elfden october agtienhonderd en elf.