Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1952, akte 114

Op heden den vierentwintigsten december eenduisend agthonderd en elf compareerde voor mij G.J. Crull, griffier van het Vredegerecht in het kanton Hardenbergh, departement der Monden van den IJssel, als daartoe gequalificeerd bij decreet van Zijne Keizerlijke en Koninglijke Majesteit van den tweeden february eenduisend agthonderd en elf, en nabenoemde getuigen, mevrouw Clara Stolte, weduwe van wijlen den heer Jacobus van Riemsdijk, in leven verwalter scholtus en ontfanger des kerspels Hardenbergh, aldaar woonachtig en aan mij bekend, onder adsistentie van haren zoon den heer Antonie van Riemsdijk, medicinae doctor en maire der gemeente; dewelke verklaarde voor eene somma van koopspenningen ad f. 1200,- zegge eenduisend tweehonderd guldens, waarvan vierhonderd guldens betaald zijn, n de resterende agthonderd guldens op den eersten mey aanstaande eenduisend agthonderd en twaalf met twee en dertig guldens renthe betaald moeten worden, bij desen in e beste en bestendigste forma rechtens te transporteren en in vollen eigendom na volledige betaling over te dragen aan Lubbert Stoeten, bouwman, wonende te Rheese, haar comparanten eigendommelijke aan voorzeide Lubbert Stoeten op den eersten october l.l. verkogte twee-derde parten van de tiende uit het erve Stoeten te Rheese; ende zulks met zijn regt en geregtigheid, raad en onraad, lusten en lasten van dien, daarbij en aangehorende, alles en in diervoegen als zij vrouwe comparante het in eijgendom heeft bezeten. Gepasseerd op ’t gemeentehuis ten Hardenbergh en in praesentie van Willem Swam, receveur beuralist en Bernardus Beursink, heelmeester, beide wonend ten Hardenbergh, als getuigen hiertoe expresselijk verzogt en heeft de vrouwe comparante benevens derselver mombaar, de getuigen en de griffier na gedane voorlezing de tegenwoordige minute getekend, door de vrouw comparante, de mombaar en de griffier gezegeld en is de voorzeide minute gebleven onder bewaaring en in ’t bezit van de griffier.

(rode lakzegels met wapenopdruk van Clara van Riemsdijk-Stolte en van Antonie van Riemsdijk)