Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1952, akte 110

Op heeden den tienden december des jaars een duizend agt honderd en elf, compareerde voor mij griffier van het Vredegerecht des Cantons Hardenbergh, departement der Monden van den IJssel, en nabenoemde getuigen, de heer Antonie van Riemsdijk, woonende te Hardenbergh, aan mij bekend; dewelke verklaarde te constitueeren en volmagtig te maaken, zulks doende in optima forma regtens kragt en mits deezen, zijne broeder den heer Mr. Jacobus van Riemsdijk, advocaat, maire der gemeente Almelo, ten einde namens hem comparant op ’t Bureau der Posterijen te Almelo zo nu als in ’t vervolg te ligten en te ontvangen al zodane gerecommandeerde, gechargeerde of bezwaarde brieven, als aldaar aan zijn adres, het zij dan in qualiteit van medicinae doctor of van maire der gemeente Hardenbergh, reeds mogten zijn gearriveerd en aangekoomen ofte al nog te arriveren en aan koomen moogen, mitsgaders om daarvoor behoorlijke quitantie of reçu in zijner naam te tekenen en om voorts ter deezer zaake al dat geen te doen en te verrigten wat comparant zelve precent zijnde zoude kunnen, moogen en moeten doen, alles onder belofte van indemnisatie en ratihabitie en verder verband als naar rechten.

Aldus gepasseerd te Hardenbergh en in tegenwoordigheid van Frederik Zweers, timmerman, en van Willem Swam, receveur buraliste, beide woonende te Hardenbergh, en is deeze na gedaane voorleezing door den heer comparant, de getuigen en de griffier getekend en gezegeld, op dato als boven.