Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1951, akte 42

Wij griffier van het Vrede Gerigt in het kanton Hardenbergh, departement der Monden van den IJssel, als daartoe gequalificeerd bij decreet van Zijne Keizerlijke en Koninglijke Majesteit van den tweden february agtienhonderd en elf, verklaren bij desen dat wij ons met en benevens de hier na te melden en mede ondertekend hebbende getuigen, op heden begeven hebben bij Gerrit Sierink, alhier woonagtig, en aan denzelven uit naam van zijnen zoon Gerhardus Ebbertu Sierink, Mr. Bakker, wonende ten Hardenbergh, oud agtendertig jaar, hebben aangeboden eene acte van eerbied, waarbij hij denzelven om raad vraagd, nopens een door hem aan te gaan huwlijk met Geesjen Sierink, wonende in Den Haag, waarop hij geantwoord heeft, dat dit huwlijk zijne volkomene goedkeuring had. Aldus gedaan binnen Hardenbergh voor ons griffier voornoemd, en in tegenwoordigheid van B. Oeverman en Berend Rustenberg als getuigen, den negen en twintigsten mey agtienhonderd en elf.