Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1951, akte 29

Ik ondergetekende griffier in het kanton Hardenbergh, departement der Monden van den IJssel, certificere hiermede dat voor mij gecompareerd zijn Egtbert Roelofs, knegt van Berend Rustenberg, wonende ten Hardenbergh, ter ener – en Derk Jan Rustenberg, mede aldaar woonachtig, en verklaarde de eerstgemelde comparant zig als remplacant tot den zeedienst of landdienst voor den laatstgemelden Derk Jan Rustenberg te hebben geengageerd, om ingevalle er op een volgend jaar of eerder ene requeste tot den zeedienst of te lande mogt plaats heben, en gemelde Derk Jan Rustenberg het lot mogt treffen, voor hem in den zeedienst of den landdienst op te treden, en wel op deze navolgende voorwaarden.

Vooreerst zal door gemelde Derk Jan Rustenberg, bij het dadelijk in dienst treden, aan voornoemden Egtbert Roelofs worden betaald ene somma van vijftig guldens, die hij ook zal genieten al wierd hij niet werkelijk in actieven dienst gesteld. Ten anderen zal bovendien gemelde Egtbert Roelofs, van gemelde Derk Jan Rustenberg de ’s jaarlijksche intrest van ene somma van driehonderd guldens, tegen vier procento, welk voorzeide driehonderd guldens niet eerder door gemelde Derk Jan Rustenberg aan voornoemde Egtbert Roelofs zullen worden betaald en uitgekeerd voor dat denzelven van den dienst ontslagen is.

Al het welk zij comparanten contrahenten over en weder te zullen nakomen en agtervolgen, schoon alle solemniteiten in regten anders nodig of gebruikelijk hierbij niet mogten zijn geobserveerd, zo is deze door mij griffier en de comparanten getekend, binnen Hardenbergh, den agsten mey eenduisend agthonderd en elf.