Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1951, akte 20

Voor mij G.J. Crull, griffier van het Vrede Gerigt in het kanton Hardenbergh, departement der Monden van den IJssel, als daartoe gequalificeerd bij decreet van Zijne Keizerlijke en Koninglijke Majesteit van den 2 february agtienhonderd en elf, en in praesentie van de hier na te melden getuigen, compareerde Jan van den Pol, schoolmeester te Collendoorn, meederjarige zoon van wijlen Jan Jansen van den Pol, bouwman, en desselfs nog in leven zijnde moeder Egtbertien Jansen, wonende op den Pol te Diffelen. Dewelke verklaarde bij desen ingevolge art. 151 van ’t Wetboek Napoleon op te rigten ene acte van eerbied, aan zijne voorzeide moeder, ten einde de raad van deselve te erlangen, over zijn voorgenomen huwlijk met Christina Teunis, wonende op ’t Derks te Heemse; verzoekende de comparant dat dese ingevolge art. 154 van hetzelve Wetboek aan zijne opgemelde moeder mag worden bekend gemaakt. En waren bij het opmaken dezer acte, die aan comparanten voorgelezen is, tegenwoordig als getuigen de heer Jetso van Voss en Marten Bruins, die dese zoals ook den comparant nevens mij ondertekend hebben; gedaan te Heemse, den tweeden mey agtienhonderd en elf.