Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1951, akte 19

Wij Griffier van het Vrede Gerigt in het kanton Hardenbergh, departement der Monden van den IJssel, als daartoe gequalificeerd bij decreet van Zijne Keizerlijke en Koninglijke Majesteit van den tweden february agtienhonderd en elf, verklaren bij dezen dat wij ons met en benevens de hierna te meldene en desen ondertekend hebbende getuigen, op heden begeven hebben bij Berend Koerts, bouwman, wonende te Rheese, en aan denzelven uit naam van zijne dogter Harmptien Koerts, oud agtentwintig jaar, hebben aangeboden ene acte van eerbied, waarbij hem deselve om raad vraagd, nopens een door haar aan te gaan huwlijk met Willem Nijkamp, bouwman, wonende te Bargentheim, waarop hij geantwoord heeft, dat dit huwelijk zijne volkomene goedkeuring heeft.

Aldus gedaan te Heemse voor ons griffier en in tegenwoordigheid van E. Bruins en Asse Reurink als getuigen, den tweden mey agtienhonderd en elf.