Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1951, akte 18

Voor mij G.J. Crull, Griffier van het Vrede-Gerigt in het kanton Hardenbergh, departement der Monden van den IJssel, als daartoe gequalificeerd bij decreet van Zijne Keizerlijke en Koninglijke Majesteit van den tweden february agtienhonderd en elf, en in praesentie van de hierna te meldene getuigen, compareerde Harmptien Koerts, wonende te Rheese, zoo ver nodig geadsisteerd met de getuigen, meerderjarige dogter van Berend Koerts, bouwman, mede aldaar woonagtig.

Dewelke verklaarde bij desen in gevolge art. 151 van ’t Wetboek Napoleon op te rigten ene acte van eerbied, aan haren voorzeiden vader, ten einde de raad van denzelven te erlangen, over haar voorgenomen huwelijk met Willem Nijkamp wonende te Bargentheim.

Verzoekende de comparante dat deze ingevolge art. 154 van het zelve Wetboek aan haar opgemelde vader mag worden bekende gemaakt. En waren bij het opmaken van deze acte die aan comparanten voorgelezen is, tegenwoordig als getuigen: E. Bruins en Asse Reurink, die dese zoals ook den comparante (verklaard niet te kunnen schrijven) nevens mij ondertekend hebben.
Gedaan te Heemse, den tweden mey agtienhonderd en elf.