Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1951, akte 12

Dat op heden voor mij ondergetekende Griffier des Cantons Hardenbergh gecompareerd is Hendrik Jans, woonagtig op den Oldenhof onder Gramsbergen, zijnde meerderjarig; dewelke verklaarde te hebben gecedeerd en getransporteerd, zulks doende door desen, aan de diaconie van Gramsbergen, ene summa van f. 600,- zegge zes honderd guldens, van alzodane negenhonderd guldens als hem comparant van Berend Zweers en Jan van der Heide pro se et q.q. aan hem na volbragten dienst als remplacant voor de schipperij canton Hardenbergh, volgens acte van engagement wordende verschuldigd; ten einde om bij voorzeide diaconie te strekken ter volledige voldoening of in mindering van zodanig capitaal ter somma van zeshonderd guldens en renten van dien als door dezelve aan zijne ouders zijn opgeschoten en waarvoor vaste goederen van dezelve zijne ouders ten fine van securiteit gerigtelijk verhypothequeerd en verbonden zijn.

Des ten oirkonde hebbe ik griffier, benevens den comparant deze getekend, ter praesentie van de mede ondergetekenden den heer Lucas Hoenderken en Evert Bruins, als mede ter praesentie van Jan van der Heide pro se et q.q.
Te Heemse, den 22 april 1811.