Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1951, akte 4

Ik J.G. Pruim, Vrede-Rechter des Kantons Hardenbergh, doe kond en certificeere, dat voor mij en keurnooten, die waren J.M. Solders en E. Bruins, persoonlijk gecompareerd zijn, de ondergetekenden, dewelken verklaarden een wettig huwelijk gededingd en gesloten te hebben, tusschen Willem Nijkamp, jongman, als bruidegom ter eenre -, en Hermtien Koerts, jongedochter, als bruid ter andere zijde; zijnde zij bruid in dezen geadsisteerd met haaren vader Berend Koerts als mombaar. Ende zulks op conditien en voorwaarden hierna beschreven:

Eerstelijk is geconditioneerd dat aanstonds na de voltrekking dezes huwelijksch, aan bruidegom en bruid in dezen, in vollen eigendom overgaan zal, de gerechte halfscheid van den geheelen boedel en goederen, met de helft der schulden en lasten van dien, van des bruidegoms wijlen vader Harmen Nijkamp en nog in leven zijnde moeder Jennechien Gerrits; om dus dien boedel en goederen, gedurende het leven van gemelde des bruidegoms moeder, te zamen in eene huishoudinge te administreren en te regeeren. Zullende voort na het overlijden van gemelde des bruidegoms moeder de andere gerechte halfscheid van denzelven boedel en goederen aan bruidegom en bruid, en bij vooroverlijden, op de langstlevende van beide, in eigendom vererfd en vervallen zijn.

Doch waartegens ten anderen, de bruidegom en bruid verplicht en gehouden zijn zullen, zo als dezelven onder verband van alle de hierbij te acquirerene goederen aannemen en beloven door dezen, om daarvoor (invoegen zij met der bruidegoms voorzeide moeder, en de op heden nevens haar aangestelde voogden Berend Lijsen en Willem Rundervoort, overeengekomen zijn) aan der bruidegoms twee nog minderjaarige zusters, met naamen Jennechien Nijkamp en Fennechien Nijkamp, voor en in voldoening der geheele doch zeer geringe aandeelen in de nalatenschappen van derzelver wijlen vader Harmen Nijkamp en noch in leven zijnde moeder Jennechien Gerrits te zullen uitkeren en betaalen, als dezelven komen te trouwen aan yder derzelver een zwart jak, dito schorte en boeselaar, benevens yder twintig ellen gebleekt els linnen en een bijbel met zilvere kreppen. Terwijl gemelde des bruidegoms zusters zo lange die ongetrouwd zijn eenen vrijen intrek in hun ouderlijke huis zullen hebben behouden, in cas van ziekten en onpasselijkheden aldaar behoorlijke verhandreikinge genieten, doch daar dan komende te overlijden zal het hiervooren aan dezelven bewezene tot des huizes beste blijven.

En ten derden is geconditioneerd dat wanneer onverhoopt uit dit huwelijk geen kind of kinderen geboren en bij de eerststervende nagelaten mogten worden, alsdan de langstlevende van hun des eerstervendens geheele nalatenschap en niets daarvan uitgezonderd in vollen eigendom erven, profiteren ende genieten zal. Renuntierende de moeder des bruidegoms Jennechien Gerrits, onder adsistentie van Marten Bruins als mombaar, en de vader en moeder van de bruid, tutore marito, kracht dezes, in de bestendigste forma van rechten, van zoodane legitime portiën, als hun in dat geval daarin anders zoude competeren.

Willende comparanten dat al het zelve alzo gecontracteerde stiptelijk zal worden nagekomen, onderhouden en achtervolgd, al waren ook alle solemniteiten van rechten daarbij niet geobserveerd. Des ten oirkonde hebbe ik VredeRechter dezen benevens comparanten getekend, met mijn zegel bekrachtigd, en ze voorts voor hun mede gezegeld. Te Heemse, den 23 v. Lentemaand 1800 elf.

J.G. Pruim                                                                  Willem Nijkamp

Vrede-Rechter                                                           Dat dit het merk is van Hermtien Koerts, de bruid

                                                                                  in dezen, wordt hiermede gecertificeerd

                                                                                  Dit is ’t merk van Jennechien Gerrits, de moeder

                                                                                  van den bruidegom

                                                                                  M. Bruins, als mombaar

                                                                                  Dit is het merk van Berend Koerts, vader van de bruid

                                                                                  Dit is het merk van Lutgertjen Jans, moeder van de bruid

                                                                                  Willem Rundervoord

                                                                               Berent Liesen