Transcriptie en aanvulling van/op de afbeelding op pagina 148.

Diemer- of Watergraafs-meersche courant". Amsterdam, 17-03-1783.
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010720991:mpeg21:a0017

ZWOLLE den 14 February 1783.

MYN HEER!

Is men in andere kleine Steeden deezer Provintie, te weeten in die van Twenthe, thans yverig bezig met het præsanteeren van Dank-Adressen aan derzelver Rcgeeringen; niet minder is men daar ook over uit in onze kleine Steeden van Salland: Athans de Burgeren en Inigezeetenen der Stad Hardenberg hebben, zoo ons van daar bericht wordt, op den 7den deezer, door zes hunner Gecommitteerden, aan hunne braave Magistraat, doen overhandigen dit navolgende:

WEL EDELE ACHTBAARE HEEREN, Burgemeesteren, Schepenen en Raaden der Stad Hardenberg!

Offeren andere kleine Steeden deezer Provintie thans billyk den Wierook van dankbaarheid aan haare braeve Regeerders, voor derzelver loflyke pogingen tot herstel in zoodanige hunner STEDEN RECHTEN EN VRYHEDEN, als zy en haare Burgeren nog voor weinig Jaaren onbetwistbaar bezeten hebben : Waarom zouden wy daar meede dan langer dralen? Aan wie toch voegd zulks beter dan aan U Wel Ed. Achtb., — die daaromtrent van dezer Stadswegen, alles — zelfs ongenoopt en on verzocht van U Wel Ed. Achtb. goede Burgerye of derzelver Gezwoore Gemeente — hebt aangewend wat in Uw vermogen was, ja daar meede zelfs anderen hebt voor gelicht ; en die dus als waare Betrachters van UWEN EED EN PLIGT — als yverigc Vouorstanders van Uw Volk — en als wakkere Beschermers en Verdedigers van Stads Rechten en Vryheden, zonder eenigen anderen prikkel dan die van waare cordaatheid, hebt uitgemunt!

't Is dan aan U, Wel Edele Achtbeere Heeren! dat de ondergeteekende Burgeren en Ingezeetenen deezer Stad, met het innigst genoegen, dit, als een oprecht Dank-Offer, uit het diepste van hun hart, edelmoedig opgedragen, voor de vol yverige pogingen waar meede, — en de loflyke handelwyzebop welke — U Wel Ed. Achtb. ter herstelling van de Stads- en Burgeren-Rechten van JAGT EN YK, zich tot Hun Ed. Mog. Ridderschap en Steden en tot de Wel Edel Hoog Achtbaare Magistraaten onzer drie Hoofdsteden Deventer, Campen en Zwolle, gewend hebben. — Wy zyn zulks aan U Wel Ed. Achtb. verschuldigd: Neemd dus tot dank aan 't geen wy vermogen: En vergund ons teffens, op dat wy niet vergeeteu dien, die ons weldeeden, dit wy by deeze gelegenheid ook U Wel Ed. Achtb. Heer Secretaris dankbaarlyk gedenken, voor deszelfs werkzaamen yver in het wel en volvaardig uitvoeren zyner Commissien in dezen door U Wel Ed. Achtb. aan hem gedefereerd.

Vaart voort Achtbaare Vaderen! in Uwc aangewende pogingen, en wy vleijen ons met een gewenscht einde. — Houdt niet alleen in dezen by onze Hoofdsteden op het allerernstigst aan, op de naarkoming van derzelver bekend Verbond met de kleine Steden; ten einde wy, ook nu de daadlyke uitwerking daar van genietende, door haar in onze deugdlyke Rechten en Vryheden mogen gehandhaafd en verdedigd worden : Maar draagd aan haar ook vervolgens voor, wat inbreuken en benadeelingen 'er al meêr, sedert de oprichtinge van het Utrechtsche Verbond, aan andere Rechten en Vryheiden deezer Stad ondanks het 1ste Artikel van dat dierbaare Paladium ; zyn toegebragt; en begeert ook daar in haare bescherming.

Hier toe is 't, dat wy UWel Ed. Achtb. spoedige bevordering, eerbiedigst verzoeken; met uitdruklyke verzekering van onzen kant, dat wy bereidwillig zyn, om voornoemde onze Hoofdsteden ten allen tyde, is 't nood, met alle onze magt, ja met lyf en goed, by te staan en te ondersteunen. Terwyl wy over U Wel Ed. Achtb. Perfoonen en Familien, mitsgaders over Derzelver raadslagen, de dierbaarste zegeningen des Allerhoogsten afsmeken, en, teffens ons en de onze in U Wel Ed. Achtb. verdere gunstige Protectie aanbevelende, met vcrschuldigden eerbied betuigen te zyn

WELEDELE ACHTBAARE HEEREN!

U Wel Ed. Achtb. Ootmoedige en Geboorzaame Dienaaren - De ondergetekende Burgeren en Ingezetenen dezer Stad.

Het zelve was door de geheele Burgerye (en daar onder ook door dc Gezwooren Gemeente) onderteckend, behalven eenige weinigen, zoo men zegt vier of vyf Persoonen, die zulks weigerden te doen : Waar omtrent hier nog dient by gevoegd te worden, dat drie vau dezelven, zoo men verteld, zulks enkel zouden hebben afgeslagen uit louter afgunst en als jalours over de waare verdiensten v ... en dat ---.

Doch het word tyd, dat ik, hier van afstappende, UEd. nog met eenige woorden zegge, hoe het præsenteeren van dit Adres zich zoude toegedragen hebben, en wat daar by gebeurd zoude zyn. — Na dat de Gecommitteerde Bnrgeren, benevens den Jongen Insteller van het Adres, die zelfs geen Burger was, audiëntie by den Raad verzocht — en die geobtineerd hadden, vervoegden zy zich ten Stadhuize in de Raadkamer, en overhandigden aldaar met een gepast Compliment het zelve Adres aan Hun Wel Ed. Achtb., die het zelve aanneemende hun verzochten zich in de Archyfkamer te begeeven, tot dat over hun Adres gedelibereerd zoude zyn. Aldaar ingetreeden zynde, wierdt aan hun eenige ververschingen gepresenteerd: En na daareenigen tyd vertoefd te hebben, kwam de Heer Secretaris VAN RIEMSDYK, als daar toe van de Magistraat afgezonden, by hun, hun overgegeeven Dank-Adres in substantie aldus kortlyk beantwoordende: ~ Waarde Medeburgers! De Heeren van de Magistraat zyn zeer gevoelig aangedaan, over de hartlyke danktbetuigingen , welke de goede Burgerye aan Hun heeft gelieve optedragen; en ik betuige myne groote verpligting voor die, waar meede dezelve ook teffens my heeft gelieven te verëeren: Terwyl Hun Wel Ed. Achtb. U laten verzekeren, dat ze ter Verdediging van alle Hunne STADS RECHTEN EN VRYHEDEN, zullen voortvaaren met denzelfden yver waar meede zy begonnen hebben ; gelyk ook, dat ze van de gedaane verzekeringen der Burgerye zullen kennis geven daar zulks behoord." — Dit geschied zynde, lieten de Gecommiteerden nogmaals aan de Magistraat verzoeken, om binnen te staan. om hunne verpligtinge te betuigen voor het gratieuse Antwoord, het welk Hun Wel Ed. Achtb. hun hadden gelieven te laten toekomen. Het welke hun dan ook zynde toegestaan, kwamen zy ten anderenmaale in de Raadkamer, en leiden deswegens hunnen Complimenten af; vroegen voorts permissie om eene Propositie te mogen doen, en verzochten, zulks aan hun gegeven zynde, als uit eenen monde, dat den Jongen Insteller van het ADRES, die zy aan de Magistraat præsenteerden, voor dat hy zulks zoo wel gemaakt hadde tot beloninge met het Burgerschap mogt beschonken worden. Hier op wierdt door Hun Wel Ed. Achtb. geantwoord, dat zy geensins zulks aan Hunne Goede Burgerye weigeren wilde, wyl zy Gecommitteerden Hun daar eenparig om verzochten: En dit door de Gecommitteerde Burgeren met eerbiedige buigingen beantwoord zynde, wierdt den meêrgedachten Jongen Insteller met het Burgerschap beschonken, en hem, in præsentie der Gecommitteerden, aanstonds den gewoonen Eed afgenomen. Ik ben enz.

 

Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Deel 1, pag. 330-333. (geredigeerd door Martinus Stuart)
https://books.google.nl/books?id=cp80AAAAMAAJ&dq=riemsdyk&hl=nl&pg=PA330#v=onepage&q=riemsdyk&f=false

HARDENBERG. Gelyk in Twente, zo zyn ook in Salland de kleine Steden yverig in net aanbieden van dankadressen aan derzelver Regeerders. De Burgers en Ingezetenen van deze Stad hebben door ses Leden, uit het midden van hun benoemd, aan hunne Regeerders den 7 February 1783 deze dankbetuiging doen overhandigen.

Wel Edele Achtbaare Heeren Burgemeesteren, Scheepenen en Raaden der Stad Hardenberg.

Offren andere kleine Steeden deezer Provintie thans billyk den Wierook van dankbaarheid aап haare braave Regeerders, voor derzelver loflyke pogingen tot herstel in zoodanige hunner Steeden Rechten en Vryheden, als zy en haare Burgeren nog voor weinig Jaaren onbetwistbaar bezeten hebben: Waarom zouen wy daar meede dan langer draalen? Aan wie toch voegd zulks beter dan aan U Wel Ed. Achtbare, - die daaromtrent van dezer Stadswegen, alles - zelfs ongenoopt en onverzocht van U Wel Ed. Achtb. goede Burgerye of derzelver Gezworen Gemeente hebt aangewend, wat in Uw vermogen was, ja daar meede zelfs anderen hebt voor gelicht; en die dus als waare Betrachters van Uwen Eed en pligt - als yverige Voorstanders van Uw Volk - en als wakkere Beschermers en Verdedigers van Stads Rechten en Vryheden, zonder eeoigen anderen prikkel dan die van waare cordaatheid, hebt uitgemunt!

't Is dan aan U Wel Edele Achtb. Heeren dat de ondergeteekende Burgeren en Ingezeetenen deezer Stad, met het innige genoegen, dit als een op recht Dank Offer, uit het diepste van hun hart, edelmoedig opgedragen, voor de volyverige pogingen vvaar meede, - en de loflyke handelwyze op welke -  U Wel Ed. Achtb. ter herstelling van de Stads en Burgeren Rechten van Jagt en Уk, zich tot Hun Ed Mog. Ridderfchap en Steeden en tot de Wel Ed. Hoog Achtb. Maglstraaten onzer drie Hoofdsteeden Deventer, Campen en Zwolle, gewend hebben. -  Wy zyn zulks aan U Wel Ed. Achtb. verschuldigd:  Neemd dus tot dank aan't geen wy vermogen: En vergund ons teffens, op dat wy niet vergeeten dien, die опs weldeeden, dat wy by deeze gelegenheid ook U Wel Ed. Achtb. Heer Secretaris dankbaarlyk gedenken voor deszelfs werkzaamen yver in het wel en volvaardig uitvoeren zyner Commissien in deezen door U Wel Ed. Achtb. aan hem gedefereerd.

Vaart voort Achtbaare Vaderen! in Uwe aangewende pogingen, en wy vleijen ons met een gewenscht einde. - Houdt niet alleen in dezen by onzen Hoofdsteden op het allerernstigst aan, op de naarkoming van derzelver bekend, Verbond met de kleine Steden; ten einde wy, ook nu de daadlyke uitwerking daar van genietende, door haar in onze deugdlyke Rechten en Vryheden mogen gehandhaafd en verdedigd worden: Maar draagd aan haar ook vervolgens voor, wat inbreuken en benadelingen 'er al meer sedert de oprigting van 't Utrechtse verbond aan andere Regten en Vryheden deezer Stad ondanks het 1ste Artikel van dat derbaare Paladium, zyn toegebragt; en begeert ook daar in haare bescherming.

Hier toe is 't, dat wy U Wel Ed. Achtb. spoedige bevordering, eerbiedigst verzoeken; met uitdruklyke verzekering van onzen kant, dat wy bereidwillig zyn, om voornoemde onze Hoofdsteden ten allen tyde, is' t nood, met alle onze magt, ja met lyf en goed, by te staan en te onderfteunen. Terwyl wy over U Wel Ed. Achtb. Persoonen en Familien, mitsgaders over derzelver raadslagen. de dierbaarste zegeningen des Allerhoogsten afsmeken, en, tefFen ons en de onze inU Wel Ed. Achtb. verdere gunstige Protectie aanbevelende, met verschuldigden eerbiedbetuigen te zyn,

 WEL EDELE ACHTBAARE HEEREN!

 U Wei Ed. Acbtb. OotmoedigE en Gehoorzaame DIenaaren -  De ondergetekende Burger en Ingezetenen dezer Stad.

 Dit adres is voldoende door de geheele Burgery, en onder dezelve ook door de Gezworene gemeente getekend. Na dat de ses Gecommitteerde uit de Burgery, benevens den jongen steller van dit adres, die geen burger was, gehoord verzogt, en verkregen hadden; wierden zy op 't Stadhuis in de raadkamer toegelaten. Zy overhandigden daar het adres met eenen gepasten aanspraak, waarop zy verzogt wierden zig in de Archyfkamer te begeven. Hier eenigen tyd vertoefd hebbende, kwam de Secretaris van Riemsdyk by hen, en beantwoordde hun adres uit naam van de Regeering in dezer voege: "Waarde Меdeburgers! De Heeren van de Magistraat zyn zwaar gevoelig aangedaan, over de hartlyke dankbetuigingen, welke de goede Burgerye aan Hun heeft gelieven optedragen; en ik betuige myne groote verpligting voor die, waar mede dezelve ook teffens my heeft  gelieven te vereeren: Terwyl Hun Wel Ed. Achtb. U laten verzekeren, dat zy ter verdediging van alle Hunne Stads Rechten en Vryheden, zullen voortvaaren met denzelven yver,  waar meede zy begonnen hebben; gelyk ook, dat ze van de gedaane verzekeringen denBurgerye zullen kennis geven, daar zulks behoord".

Waar na de Gecommitteerden nogmaals verzogten om te mogen binnen staan. Dus binnen getreden zynde, betuigden zy  hunne dankzegging wegens het gunstig antwoord, en vroegen oorlof om nog een voorstel te mogen doen: 't welk verleend zynde, verzogten zy, dat de Regeering de jongen steller van de voorsz. dankadres met het Burgerschap geliefde te beschenken. Dit wierdt dadelijk toegestaan, en die jonge steller van dat Geschrift, door het afleggen van den gewoonen eed, Burger gemaakt.