Historisch Centrum Overijssel Toegang 0057.1, inventarisnummer 01.

Rechterlijk Archief Stad Hardenbergh.

blz. 005a-5b (Bijlage 08 bij de Beschrijving der oudheid, oorsprong, gestichten en verdere merkwaardigheden, alsmede der rechten, voorrechten, vrijheden enz. van de Stad Hardenbergh door Jacobus van Riemsdijk, secretaris.)

[1547-03-22]
Op den wondesdach pg. dunican Judica me deg. (opm. Dinah: feria tercia post Dominicam Judica is op 22 maart)
Anno 1547 heft hie Geerdt Lukensszon vicariuss onser lyever vrouwe (vicarie) ten hardenborch myt gude deliberatien vryen moetwyllen strictess? gemoedes dair todoende als na statrecht behort syn testament gestatuirt gemaket en opgerichtet en wylde datsulve voir eyn duyrafftich testament gestatuert en gemaket sal blyven.
Inde erstenn heft hye vorsyn momber gecoren Andriess Roloffz coster ten Hardenborch en dair dorch ganss vrywyllich late en gegeven om grote beweginge tgeen dair to heerbracht
syne natuyrlicken sone Luken noch ganss onmundich om dat sulve kint dair myt optbrengen en synre moeder voir hor verdiende loen en alles gudes de sije hem beweses heft Onsse twye vorgenompt moder en kintt gebruke theffen en to bore en hore wylle dair myt doe myt alle dat gene genompte heer Geerdt in onsser stadt van Hardenborch gelegen heft dat sy bewechlick onbewechelick rorende onrorende besten ymme tyweer gerede ongerede cleynodre en anders niet wtgesundert Dat sulve bute yemantz insegn. sye myt den kinde sal mogen gebruken onderwynde alsen hor proper eygen tostaet vorbeholden Dat Johan en Vrederich syne gebruderen totter gedachtenisse van den vorgenompte gude eyn vor all hebn ende
geniten sullen tsame vyer ymen naest vier de beste affte nemen twetten eyn yder twye ende eyn yder eyn mud roggen. eyns in den sack Dem myt sye sullen gesadiget syn heft dan omme genompte heer Geerdt standes gemodes stavede gainde sunder behulp dair tho doinde so stadtrecht vermach vor syne executoren begeert en ernstlick gebeden eyn tosycht hyr an tdrage de Erbaren heer Wyllem Kleggens pastor ten Hardenborch Johan Richtering Geerdt Leffertss en Andreas Roloffss des ter orkunde.
Is dit vor Scepen en Raedt gesciet in tegenwordich. dusse v. genompte testamentz getuge en hantgetrouwen wo baven geteykent in onse stadt boick Actum ut supra.