Bakhuis

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het erf Bakhuis te Sibculo geregistreerd in sectie G no. 332 op legger 233 ten name van voerman Evert van Munster te stad Hardenberg (en mede-eigenaren).

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Notaris Antoni van Riemsdijk begon op 22 november 1832 met de eerste openbare veiling van ’t erve Bakhuis te Sibculo, hebbende eene behuizinge en twee schapeschotten numero zes, met gronden en wheeren (aktenr. 1027, scan 78). Hij deed dat op verzoek van Jan Herm Zweers Jasperszoon (koopman te stad Hardenberg), Evert van Munster (koopman te stad Hardenberg) en van Derk Zweers (wonend te stad Delden) als gezamenlijke eigenaren. Aan het einde van de veiling besloten de eigenaren de kavels niet te gunnen aan de hoogste bieders, vanwege de te lage biedingen.

Op 23 oktober 1838 werd een boedelinventaris geregistreerd van de nalatenschappen van Jasper Zweers en Lutgertje Meuleman, gelegen in Sibculo. Zij waren resp. overleden op 1 september 1808 en 27 oktober 1811 in stad Hardenberg. Daardoor was hun bezit vererfd op hun nazaten. Die nazaten wilden de boedel verdelen en daarvoor werd eerst alles ‘in kaart gebracht’ en getaxeerd (aktenr. 1317, scan 23). De nazaten waren: Jan Hermen Zweers Jasperszoon (wethouder te stad Hardenberg) en echtgenote Fenna Buschman, Evert van Munster (tapper te stad Hardenberg) en echtgenote Maria Zweers en Derk Zweers en echtgenote Berendina Willemina Sophia Meijling (logementhouders te stad Delden). Tot de boedel behoorde als tweede het erve Bakhuis in Sibculo, bestaande uit deszelfs behuizinge en twee schapeschotten, getekend numero zes, met derzelver grond en wheeren (huis en erf) ter grootte van zeven roeden en tien ellen en bijbehorende landerijen, gewaardeerd op 2550 gulden. Het Bakhuis werd toebedeeld aan Derk zweers en Berendina Willemina Sophia Meyling.

Legger 516/6: Eigendom van Derk Zweers, logementhouder te Delden (en mede-eigenaren). In 1856 vereniging. Over op:
Legger 1323/6: Eigendom van de weduwe van Derk Zweers, tapster te Delden, en van zoon Otto Meyling Zweers. In 1857 verkoop.

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 17 april 1857 werd de openbare verkoop aangekondigd van o.a. het erve Bakhuis in Sibculo. Over op:

 

 

Kennelijk ging de veiling niet door, of werd de koop ervan de hoogste bieder niet gegund, want in de Zwolsche Courant van 10 april 1863 werd de openbare veiling van het Bakhuis andermaal aangekondigd. Dit maal door notaris H. Jonkers te Den Ham:

 

 

Legger 1402/23: Eigendom van Gerrit Jan Grobbe, landbouwer aan de Striepe (en kinderen) (zie hulpregister hypotheken no. 4, deel 15, nr. 2039). In 1877 sloop. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

 

Legger 1402/31: Nieuwe sectie G-728. Heide en erf.