’t Warmink

Het vrijwillig rechterlijk archief van ’t Schoutambt Hardenberg bevat deze akte, gedateerd 19 december 1808:
Ik J.G. Pruim, Scholtus des Kerspels Hardenbergh, cum annexis, doe kond en certificeere: dat voor mij en keurnooten, die waren proc. J. Soeters en M. Bruins, persoonlijk in den Gerichte gecompareerd is, Wibbechien Richterink, voor zich en als weduwe en boedelhoudersche van haaren wijlen man Egbert Warmink, onder adsistentie van Gerrit Sierink, als haaren verzochten en geadmitteerden mombaar; mitsgaders derzelver schoon-zoon Jan Hendrik Koerts en deszelvs huisvrouwe Aaltjen Warmink, tutore marito. Verklaarende zij comparanten, voor de summa van 921 guldens en eenen stuiver, die aan hun ten genoegen zijn voldaan en betaald, bij dezen in de meestbundigste forma Landrechtens te cederen, te transporteren en in vollen eigendom over te dragen aan Jan Everts en deszelvs huisvrouwe te Reeze, het eerste en elfde parceel der door hun comparanten op den 26 april l.l. bij publijcque veilinge verkochte vaste goederen van ’t erve Warmink te Reeze, bestaande in het woonhuis en schaapenschot, den goorden, den Keurenberg, met een kwart van een volle whaare in de Reezer-markte.

In het notarieel archief van Hardenberg bevindt zich deze akte, gedateerd 24 december 1816:
Voor ons Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, resideerende ter Steede Hardenbergh, gemeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van Harm Thijs van ´t Holt, landbouwer, en van Jan Hendrik Edelijn, deurwaarder bij het Vredegerecht deezes kantons, beide woonende ter zelfder steede, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, compareerde Jan Warmink, landbouwer, woonende in de buurtschap Rheeze in deeze gemeente, zijnde aan ons notaris bekendt. Dewelke Jan Warmink bij deeze tegenswoordige acte verklaard te hebben verkogt, afgestaan en mitsdien over te draagen voor eene dadelijk te betaalene somma van zeshonderd vijf en twintigh guldens, aan Harmen Timmerman, insgelijks landbouwer meede in voorschreeven buurtschap woonende en die alhier tegenswoordig, deeze is accepteerende, zijn eigendommelijk erfjen het Warmink, bestaande in een woonhuis, onder nr. 18 in de buurtschap Rheeze voorschreeven, met den daarom geleegenen gaarden, groot drie schepel lands, en den zogenaamden Beltkamp aldaar, groot drie mudde zaaijland, leggende in zijne eigene afvreedinge ten westen het gemeene veld en ten oosten de Rheezer Zandbelten, mitsgaders een vierde whaardeel in de gemeene markte van Rheeze en een begraafplaats op het kerkhof te Heemse.

De verkoper, Jan Warmink, was getrouwd met Jennegien Jansen. Op 13 april 1813 hadden zij, wonend in huisnr. 18, een dochtertje gekregen dat – volgens de overlijdensakte – slechts een half uur had geleefd. Het was hun jongste en negende kind.

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het erve Warmink geregistreerd als sectie K-571 op legger 360 ten name van Harmen Timmerman of zijn erfgenamen.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 360/14: Sectie K-571. Huis en erf. Eigendom van de erfgenamen van Hermen Timmerman. Hij was op 16 augustus 1788 te Heemse getrouwd met Zwaantje Scholten. Hij overleed op 18 september 1832 te Rheeze. Zijn vrouw stierf op 27 juli 1842 aldaar. Daarna ging ’t erf over in handen van zoon Hendrik Timmerman en echtgenote Hendrikjen Hannink. Zij waren op 5 mei 1820 getrouwd te Heemse. In 1860 verkoop. Over op:
Legger 1833/9: Eigendom van zoon Gerrit Jan Timmerman en Diena Scholten. Zij zijn op 23 juni 1854 getrouwd te Heemse. Huisnr. G-8. Huis, erf, twee schuren, stookhut en varkenshok. Gerrit Jan Timmerman overleed op 23 september 1861, waarna zijn weduwe op 17 juni 1864 te Heemse hertrouwde met Willem Snel uit Bergentheim. In 1877 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1877.

Legger 1833/39: Nieuwe sectie K-1554. Huis, erf, schuren enz. In 1880 berusting in testament. Over op:
Legger 4092/25: Eigendom van de minderjarige Hendrik Timmerman (voor 2/3e) en Diena Snel-Scholten (voor 1/3e). In 1884 boedelscheiding. Over op:
Legger 4093/46: Eigendom van Hendrik Timmerman. Hij trouwde op 23 april 1885 te Heemse met Hendrikje Veurink. In 1904 sloop. Over op:
Legger 4093/51: Schuur en erf. In 1905 sloop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1905. De oude boerderij van ’t Warmink is verdwenen…

Legger 4093/52: Sectie K-1715. Schuur, bouwland en grasgrond. In 1922 successie. Over op:
Legger 8727/33: Eigendom van Hendrik Jan Evert Waterink, Gerrit Jan Timmerman, Gerrit Timmerman, Lubbertus Waterink en Harm Lamberink. In 1927 boedelscheiding. Over op:
Legger 9401/33: Eigendom van Gerrit Timmerman, landbouwer te Rheeze G-16. In 1943 vereniging van percelen (samengevoegd met ’t erve Wilms). 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.