’t Harms

Op 12 oktober 1812 beschreef notaris Antoni van Riemsdijk deze akte:
Op heeden den twaalfden october 1812 des achtermiddags om twee uuren, ten huize van Derk Odink, kastelein, woonende op den Rustenbergh te Heemse in dit kanton en in tegenwoordigheid van denzelven Derk Odink en van Jan Odink, postmeester der paardenposterij te Hardenbergh, meede aldaar woonachtigh, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, hebben wij Antoni van Riemsdijk, keizerlijk notaris, resideerende te Hardenbergh, publijk ten verzoeke van Lucas Weelink, prose et nomine uxoris, bouwman in nr. 20 op ’t erve Herms of Weelink te Rheeze in dit canton, verkogt hetzelve erve. Eerste parceel: Het woonhuis nr. 20 op het erve Herms of Weelink te Rheeze, [diverse percelen grond] en een vierde whaardeel in de markte van Rheeze. Is gekogt door Gerrit Doezeman te Collendoorn voor 1675,80 francs De vijf procent verhooging boven den koopsprijs bedraagt 83,79 francs. Vervolgens heeft de kooper betaald voor inzate, wijnkoop, afslagers en armgeld 43,33 francs en voor hoogpenningen 30,40 francs. Totaal derhalve 1833,32 francs.

Op 12 augustus 1813 verrichte notaris Antoni van Riemsdijk de officiële overdracht van het erve Herms of Weelink te Rheeze: 
Voor ons Antoni van Riemsdijk, keizerlijk notaris, resideerende te Hardenbergh, kanton Hardenbergh, arrondissement Deventer, departement der Monden van den IJssel, in tegenwoordigheid van Willem Jansen, metzelaar, en Evert van Munster, bakker, beide woonende ter Steede Hardenbergh, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, compareerde Lucas Weelink, landbouwer van beroep, voormaals woonachtigh in nr. 20 op het erve Herms of Weelink te Rheeze in dit kanton, doch tans woonende te Arriën, gemeente en kanton Ommen. Dewelke verklaarde van ons notaris te hebben ontvangen de somma van vijfduizend zeshonderd agtentachentigh francs en negentigh centimes ofwel tweeduizend zevenhonderd en negen guldens Hollandsch, zijnde den koopsprijs van het door ons ten zijnen verzoeke pro se et nomine uxoris, op den twaalfden october des afgeloopenen jaars verkogte erve Herms of Weelink te Rheeze voorzeid, luid proces verbaal daaraf in dato van dien dag, op den eenentwintigsten daaraan volgende behoorlijk ten bureele Ommen geenregistreerdt, dechargeerende ons alzoo bij deezen wegens den ontvangst van den voormelden koopsprijs en daarvoor bij deezen quiteerende. Aldus gedaan en gepasseerdt ten onzen kantoore ter Steede Hardenbergh op heeden den twaalfden augustus eenduizend achthonderd en dertien in tegenwoordigheid van voormelde getuigen en heeft de comparant na voorleezing, alhier nevens dezelve getuigen en ons notaris getekendt.

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het erve Harms geregistreerd in sectie K no. 536 op legger 80 ten name van landbouwer Gerrit Doezeman en echtgenote Geertjen Hannink. Zij waren op 21 mei 1813 te Hardenberg getrouwd.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.